Hieronder vindt u de verklaring inzake gegevensbescherming voor de  website www.verway.com. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van genoemde website is:

VERWAY World S.L.U.
vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Ilhan Dogan
Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B
07180 Santa Ponsa, Spanien
E-mail: info@verway.com

(in het vervolg te noemen: VERWAY)

Voor het indienen van claims op rechten in het kader van de gegevensbescherming of bij vragen over gebruik, instelling of verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u zich wenden aan onze gemachtigde:

SBS DATA PROTECT GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahn-Weg 49
noack(at)sbs-data.de

 1. VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als de volgens de bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens verantwoordelijke beloven wij u dat we uw persoonlijke gegevens zullen beschermen en ze vertrouwelijk zullen behandelen. Het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorgeven, blokkeren, wissen en gebruik van uw persoonlijke gegevens geschiedt op grond van de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Wet op de Gegevensbescherming (de Duitse DSGVO).

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ons ervan te verzekeren dat de voorschriften aangaande de gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

 1. BEWAARTERMIJN

We slaan uw persoonlijke gegevens zo lang op als voor het bereiken van het desbetreffende doel van verwerking nodig is of voor zover de opslag aan een wettelijke bewaartermijn gebonden is.
Gegevens die we op grond van uw toestemming verwerken, slaan we op tot u de toestemming herroept.
Gegevens die wij voor het ten uitvoer brengen van een contract met u verwerken, slaan wij op zolang het contract geldig is en eventueel langer, indien wij door de wet daartoe verplicht worden.
Gegevens die wij op grond van onze gerechtvaardigde interesses verwerken, slaan wij op zo lang uw belang bij het wissen van de gegevens niet groter is.

 1. TOEGANGSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze website voor informatie verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch gezien noodzakelijk zijn om u onze website te laten bekijken en de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • het IP-adres.
 • datum en tijd van opvragen
 • tijdsverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de opvraag (concrete webpagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens
 • de website waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser
 • besturingssysteem en de interface daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware

Onze server slaat deze gegevens echter gescheiden van andere gegevens op; het is voor ons niet mogelijk deze gegevens bij een bepaalde persoon te plaatsen. Na een anonieme verwerking voor statistische doeleinden worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 .par. 1 S.1 lid f DSGVO om de gerechtvaardigde interesses van VERWAY, namelijk het optimaliseren van ons aanbod, te kunnen garanderen.

 1. LOGFILE-INFORMATIES

Bovendien worden Logfile-informaties (uw IP-adres) opgeslagen, zodra u op uw account inlogt en daar veranderingen aanbrengt (bijv. een bestelling opgeeft of uw contactgegevens verandert). Deze gegevens worden om veiligheidsredenen zo lang opgeslagen als het voor het ophelderen van misbruik of bedrog nodig is, en daarna gewist. Gegevens waarvan verdere opslag gewenst is, vormen tot de uiteindelijke opheldering van een gebeurtenis een uitzondering, en worden niet gewist.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art 6 lid 1, par. 1, lid f, ter bescherming van onze gerechtvaardigde interesses, namelijk het verhinderen van misbruik van onze interesses.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES

Naast de hiervoor genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waardoor degene die de cookies plaatst bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma‘s uitvoeren of virussen op uw computers overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan we de omvang en functie hieronder uitleggen:

 1. a) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegedeeld. Zodoende kan uw computer worden herkend als u teruggaat naar onze website. De sessie-cookies worden gewist als u uitlogt.
 2. b) Persistente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde tijd gewist; deze tijd kan per cookie verschillen. U kunt de cookies altijd in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.
 3. c) Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Deze objecten slaan de vereiste gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum.
 4. d) Third party cookies worden niet door VERWAY, maar door een derde op uw computer gezet. Cookies van derden ontstaan bijvoorbeeld door de „social media plug-ins“ (zie hieronder) van de sociale netwerken Facebook en Instagram, of door de diensten van Google Analytics, You Tube e.a., die in de website van VERWAY zijn verweven. Deze third party cookies worden door gekoppelde plug ins of technologieën van de betreffende organisaties gegenereerd. VERWAY heeft geen invloed op de cookies en privacy-instellingen van die diensten of organisaties en wijst er nadrukkelijk op dat de door ons ingezette diensten van derden alleen aan hun richtlijnen voor cookies en gegevensbescherming onderhevig zijn.

De cookie-informatie van de volgende derden vindt u onder de volgende links:
YouTube, Google Analytics:
www.google.com/

Facebook, Instagram:
www.facebook.com/help/cookies/

U kunt uw browser-instellingen naar uw eigen wensen configureren en
cookies afwijzen. Als u niet wilt dat flash-cookies worden verwerkt, moet u een passende add-on installeren, bijv. “Better Privacy“ voor Mozilla Firefox of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door uw browser in de privémodus te zetten. Bovendien raden wij u aan om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te wissen. We wijzen u erop dat u door de deactivering van cookies mogelijk niet meer alle functies van die website zult kunnen gebruiken.

 1. CONTACT OPNEMEN

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verleende gegevens (uw e-mailadres en naam) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De hierdoor ter beschikking komende gegevens wissen wij als opslaan niet meer nodig is, bijv. als uw verzoek afgehandeld is. In het andere geval wordt de verwerking beperkt als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.
De wettelijke basis voor zo‘n verwerking is uw toestemming volgens  art. 6 par. 1 lid 1 punt a van de DSGVO.

 1. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ AFSLUITING VAN EEN CONTRACT EN BETALING

In het kader van een bestelling slaan wij de volgende persoonlijke gegevens op:

 1. Aanhef
 2. Naam
 3. Adres
 4. Telefoonnummer
 5. Faxnummer
 6. E-mailadres
 7. Eventueel een afwijkend leveringsadres
 8. Een eventueel BTW-nummer
 9. Creditcards, bank- en overschrijvingsgegevens.

Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om het contract na te kunnen komen en voor noodzakelijke communicatie met u. Daartoe behoren de voorbereiding, afsluiting, afwikkeling, garantie, en eventueel de opzegging van het koopcontract. De gegevens worden door ons tot de volledige afhandeling van het koopcontract opgeslagen. Indien er door handelsaspecten en de belastingdienst bewaarplicht zijn opgelegd, kan deze tot 10 jaar duren.

Het opnemen en verwerken gebeurt in het kader van het afgesloten contract tussen VERWAY en de klant, volgens  art. 6 par. 1 pag.1 lid b DSGVO. Wettelijke basis voor de verdere opslag door belasting- en handelsrechtelijke oorzaken is de wettelijke noodzaak volgens art. 6 par.1 pag. 1 lid c DSGVO.

 1. GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit nodig is om het contract te kunnen nakomen of als handhaving van onze rechtmatige interesses noodzakelijk is. Daarbij maken wij ook gebruik van externe dienstverleners (verwerkers) om het contract te kunnen nakomen. Met de dienstverleners zijn aparte contracten voor gegevensverwerking afgesloten om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te kunnen waarborgen.

 1. a) Ten behoeve van de zgn. hosting van onze serversystemen en de technische administratie van de bij de hosting benodigde IT-systemen kunnen gegevens van de bezoekers, klanten, handelspartners of andere geïnteresseerden in ons aanbod door onze dienstverleningsbedrijven met kantoren in Frankrijk, Spanje, Schotland en Duitsland worden verwerkt. Daarbij gaat het om de volgende gegevens: IP-adres, log-files, naam, voornaam, aanhef, e-mail, telefoonnummer, verjaardag, bankrekeninggegevens en eventueel BTW-nummer.
  Deze gegevensoverdracht vindt plaats om de contractuele betrekking met u als klant en/of leveringspartner te kunnen realiseren en onze rechtmatige interesses te kunnen garanderen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 pag. 1 lid b en lid f DSGVO.
 2. b) Voor het uitvoeren van de levering worden voornaam, achternaam, aanhef, e-mailadres en telefoonnummer van de klant aan de vervoerder doorgegeven. Deze gegevensoverdracht gebeurt om het contract met u als klant te kunnen nakomen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO.
 3. c) Voor de afwikkeling van de betaling worden de betaalgegevens van de klant, namelijk voornaam, achternaam, aanhef, e-mailadres en telefoonnummer aan de desbetreffende betalingsaanbieder doorgegeven Met name:

In het geval van een SEPA-overschrijving worden uw betaalgegevens niet door ons aan derden doorgegeven.

Bij een overschrijving via PayPal worden rekeningnummer, factuurbedrag en artikelinformatie van de bestelling aan PayPal doorgegeven. De omvang van de door PayPal gebruikte persoonlijke gegevens berust op de gegevensbeschermingsprincipes van Paypal. Deze kunt u hier inzien: https://www.paypal.com/ .
Bij betaling met creditcard worden het rekeningnummer, het
bedrag, de artikelinformatie, overeengekomen taal en de garantie aan de desbetreffende dienstverlener en/of de uitgever van de creditcard doorgegeven.

Bij betaling via SOFORT banking wordt de klant via een link naar de website van de dienstverlener doorgestuurd. Voor het gebruik van deze dienst verzamelt en verwerkt de dienstverlener de volgende gegevens van de klant en slaat ze op: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcard- of bankgegevens. Voor de bescherming van en de omgang met de door de dienstverlener verzamelde gegevens is deze alleen verantwoordelijk en heeft hij ook de verplichtingen die bij de gegevensbescherming horen. Alleen de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming die de klant op https://www.sofort.de kan aanroepen.

Bij betaling met creditcard of SOFORT-overschrijving worden de volgende gegevens aan betalingsdienstverlener BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main doorgegeven: Naam, voornaam, creditcardnummer, einddatum van de creditcard, CVC-code. BS PAYONE gebruikt die gegevens ook om haar rechtelijke verplichtingen en de zgn. Know Your Customer („KYC“) en anti-witwascontrole uit te voeren. Wat dat betreft is BS PAYONE zelf verantwoordelijk in de zin van de wet op de gegevensbescherming. De verklaring inzake gegevensbescherming kan hier worden ingezien: BSPAYONE_Information.pdf .

Van klanten uit Oostenrijk, die voor betaling met eps-overschrijving hebben gekozen, worden voornaam, achternaam, IBAN en BIC aan de volgende betaaldienstverleners doorgegeven:
Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH, Frankgasse 10/8
A-1090 Wenen, Oostenrijk.
ICEPAY B.V., Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam, Nederland. De verklaring inzake gegevensbescherming van de betalingsaanbieder vindt u hier:  https://icepay.com.

Deze onder  8c) genoemde gegevensverwerkingen worden gebruikt om het contract met u als klant resp. in het kader van de door u gekozen betaalmethode gegeven instemming te realiseren. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art.  6 par. 1 pag. 1 lid a en lid b DSGVO.

 1. GEBRUIK VAN GOOGLE-ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten te verschaffen die samenhangen met het gebruik van de website en internet.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien verhinderen dat Google de informatie die wordt verzameld door de cookie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres), registreert en verwerkt, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com.

Bedenk wel dat het wissen van cookies in uw browserinstellingen tot gevolg kan hebben dat ook de opt-out-cookie wordt gewist en u die eventueel opnieuw moet activeren.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „anonymizelp“ Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt; het traceren van personen kan daardoor worden uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens getraceerd kunnen worden, wordt dat dus onmiddellijk uitgesloten en de persoonlijke gegevens worden dan onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en die regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verzamelde statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten worden doorgestuurd, heeft Google zich aan het EU-VS Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov.

Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:
https://www.google.com, Overzicht van de gegevensbescherming: https://policies.google.com, en de verklaring van gegevensbescherming: https://policies.google.com.

Deze website gebruikt Google Analytics ook voor een apparaten-overschrijdende analyse van bezoekersstromen, die via een user-id wordt verstuurd. U kunt met uw gebruikersaccount onder „Mijn gegevens“, „persoonlijke gegevens“, de apparaten-overschrijdende analyse die u gebruikt, activeren.

Deze gegevensverwerking dient om bezoekersstromen op onze internetaanwezigheid te meten en te evalueren, om daardoor een exact overzicht over de bezoekersaantallen, gebruiksinteresses en verdere relevante informatie voor de organisatie van onze ondernemingsstructuren en de internetaanwezigheid te verkrijgen. Deze gegevensverwerking geschiedt op basis van art. 6 par.1 pag. 1 lid f DSGVO, om de rechtmatige interesses van VERWAY, met name de optimalisering van ons aanbod, te rechtvaardigen.

 1. FACEBOOK-FANPAGE

VERWAY grijpt voor de hier aangeboden informatiedienst terug op het technische platvorm en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (hierna te noemen: Facebook) terug. Ook is er op de website een link te vinden naar de Facebook-fanpagina van VERWAY.

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat er een gezamenlijke verantwoording overeenkomstig  art. 26 DSGVO tussen Facebook en de eigenaar van een Facebook-pagina voor de persoonlijke gegevens die met behulp van de Facebook-fanpagina worden verwerkt. Facebook en VERWAY hebben om die reden een overeenkomst gesloten aangaande de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die u hier kunt lezen.

VERWAY stelt de volgende informatie voor gegevensverwerking op onze Facebook-fanpagina ter beschikking:

Verantwoordelijke personen
De verwerking van uw persoonlijke gegevens op de Facebook-fanpagina van VERWAY geschiedt in gezamenlijke verantwoording met:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Gegevensverwerking
Bij het openen van een Facebook-fanpagina wordt het adres van uw eindapparaat aan Facebook doorgegeven. Volgens de gegevens van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd en na 90 dagen gewist, in elk geval voor zover het om een Duits IP-adres gaat. Bovendien slaat Facebook verdere informatie op over de eindapparaten van haar gebruikers, bijv. de gebruikte internetbrowser. In voorkomende gevallen kan Facebook daardoor IP-adressen bij afzonderlijke gebruikers indelen. Als u op uw Facebook-pagina bent ingelogd terwijl u onze Facebook-fanpagina bezoekt, bevindt zich op uw eindapparaat een cookie met uw Facebook-kenmerk. Op grond van deze cookie kan Facebook zien dat u onze fanpagina hebt bezocht en op welke manier u deze hebt gebruikt. Facebook gebruikt deze informatie om op u afgestemde inhoud of advertenties te presenteren.

Indien u dit niet wilt, dient u zich af te melden bij uw Facebook-account of de functie „aangemeld blijven“ te deactiveren. Wij raden u ook aan de cookies die op uw apparaat staan te wissen en uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten. Hierdoor wordt de Facebook-informatie gewist waarmee Facebook een verbinding met u kan maken.

Als u echter de interactieve functies van onze fanpagina wilt gebruiken, moet u zich met uw aanmeldingsgegevens van Facebook opnieuw bij Facebook aanmelden. Daardoor wordt het voor Facebook ook weer mogelijk een verbinding met u te maken.

Op welke manier Facebook de gegevens van het bezoek aan Facebook-pagina‘s voor haar eigen doelen gebruikt, in welke omvang activiteiten op de Facebook-pagina met individuele gebruikers worden verbonden, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet helder benoemd, en is ons dus niet bekend. Wij kunnen u als gebruiker van onze fanpagina dus alleen maar op de uitvoering van Facebook aangaande de gegevensbescherming wijzen.

De gegevens die in dit verband over u worden verzameld, worden door Facebook bewerkt en in voorkomende gevallen naar landen buiten de Europese Unie doorgestuurd.

Welke informatie Facebook ontvangt en hoe die wordt gebruikt, beschrijft Facebook in het algemeen in haar richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over mogelijkheden om contact op te nemen met Facebook en de mogelijkheid om in te stellen welke advertenties u wilt zien. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy
De volledige richtlijnen vindt u hier:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
De Verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook bevat meer informatie over de gegevensverwerking:
https://www.facebook.com/about/privacy
Herroepingsmogelijkheden (zgn. opt-out) kunnen hier worden geplaatst: https://www.facebook.com en hier www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook Ireland Ltd., is gecertificeerd onder het EU-VS privacy shield en is daarom verplicht zich aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming te houden. Meer informatie over de privacy-shield-status van Facebook vindt u hier: https://www.privacyshield.gov.

Het doorgeven en de verdere verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruiker aan andere landen, bijv. de Verenigde Staten, en de daaraan eventueel verbonden risico‘s voor u als gebruiker kunnen door ons als exploitant van de Facebook-fanpagina niet worden beoordeeld.

Insights-functie
Facebook stelt bovendien in het kader van de zgn. “insights-functie een aantal statistische gegevens voor VERWAY als Fanpage-exploitant ter beschikking. Deze statistieken worden door Facebook aangemaakt en ter beschikking gesteld. Wij als exploitant van de fanpagina hebben geen invloed op de aanmaak en kunnen deze functie niet vermijden. In het kader van de „insights“- functie wordt ons voor de categorieën „Fans“, Abonnementen“, „Bereikte personen“ en „Interactieve personen“ telkens voor een te kiezen tijdsbestek de volgende informatie getoond:
Nevenactiviteiten als oproepen op de site, vooraankondigingen, handelingen op de site, activiteiten als „Leuk“-vermeldingen, bereikte personen en aanbevelingen, bijdrageactiviteiten als bijdrage-interacties, video‘s kijken, commentaren, gedeelde inhoud.

Bovendien krijgen we statistische informatie over de Facebook-groepen die met onze fanpagina verbonden zijn. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker in het kader van het aanmaken van een Facebook-profiel heeft ingestemd, kunnen we bovendien de abonnementen van de fans van de site identificeren en hun profiel en verdere gedeelde informatie van hen inzien.

Meer informatie hierover stelt Facebook via de volgende link beschikbaar:
https://www.facebook.com.

VERWAY gebruikt deze in samengevoegde vorm beschikbare gegevens om bijdragen en activiteiten op de fanpagina voor de gebruiker aantrekkelijker te maken, zoals voor het inhoudelijk en tijdig plannen van bijdragen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 pag.1 lid f DSGVO, zijnde ons rechtmatige interesse in de optimalisering van ons aanbod.

Duur van de opslag
We slaan de door Facebook doorgegeven informatie alleen op als uw interesse aan het wissen ervan of anonimisering niet zwaarder weegt.
Indien u de hier beschreven gegevensverwerking in de toekomst niet meer wenst, vragen wij u door gebruik van de functies „Niet meer leuk vinden“ en/of „Deze pagina niet meer volgen“ de verbinding van uw account met onze fanpagina te verbreken.

Uw rechten als betrokkene
Wij raden u aan om bij verzoeken om inlichtingen of andere vragen aangaande uw rechten, die onderaan deze verklaring inzake gegevensbescherming vermeld zijn, rechtstreeks aan Facebook te richten, omdat alleen Facebook volledige toegang tot de gebruikersgegevens heeft. Mocht u uw aanvraag toch aan ons richten, wordt hij vanzelfsprekend toch verwerkt en ook aan Facebook doorgestuurd.

 1. INZET VAN SOCIAL-MEDIA-PLUG-INS

Wij gebruiken social-media-plug-ins (hierna te noemen:  plug-ins) van de volgende aanbieders:
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter.

We gebruiken daarbij de zgn. twee klik-oplossing. Dat betekent dat bij een bezoek aan onze pagina in principe eerst geen persoonlijke gegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-ins herkent u aan de markering op het vakje boven zijn initiaal of het logo. Wij geven u de mogelijkheid om via die button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgeroepen. Door het activeren van de plug-in worden dus persoonlijke gegevens van u naar de desbetreffende plug-in-aanbieder doorgestuurd en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de Verenigde Staten) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder de gegevens vooral via cookies verzamelt, raden wij u aan voor u op het grijs gemaakte veld boven de veiligheidsinstellingen van uw browser klikt alle cookies te wissen.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en verwerking daarvan, en zijn niet bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking en de duur van de opslag. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.

De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op zijn behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke verwerking gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt gebruik maken van uw verzetsrecht tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; voor de uitoefening daarvan dient u zich aan de desbetreffende plug-in-aanbieder te wenden. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De gegevens worden doorgegeven, onafhankelijk van het feit of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt of daar ingelogd bent. Als u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks aan het bij de plug-in-aanbieder bestaande account toegevoegd. Als u de geactiveerde button gebruikt en bijv. een link maakt naar de site, slaat de plug-in-aanbieder ook die informatie op in uw account en geeft ze uw contacten openbaar door. We raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voor u een button activeert, omdat u op die manier kunt voorkomen dat uw profiel bij de plug-in-aanbieder wordt geplaatst.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder vindt u in onderstaande verklaring van gegevensbescherming van deze aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten dienaangaande en de instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, die zich heeft onderworpen aan het EU-VS-privacy-shield, https://www.privacyshield.gov

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; Meer informatie hierover vindt de klant in de verklaring inzake gegevensbescherming van Instagram: https://instagram.com ; Instagram heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacy-shield, www.privacyshield.gov

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS; Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Twitter onder https://twitter.com/de/privacy ; Twitter Inc. heeft zich verbonden aan de grondbeginselen van het EU-VS privacy shield. Verdere bijzonderheden vindt u onder: https://www.privacyshield.gov

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; Facebook Inc., het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook Ireland Ltd., is onder het EU-VS privacy shield gecertificeerd en verplicht zich daarom zich aan de richtlijnen van het Europese gegevensbeschermingsrecht te houden. Meer informatie over de privacy-shield-status van Facebook vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. De volledige richtlijnen voor gegevens van Facebook vindt u op:  https://www.facebook.com

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art.  6 par. 1 pag. 1 lid a DSGVO, op grond van de door u gegeven toestemming en op grond van art.  6 par. 1 pag. 1 lid f DSGVO om de gerechtvaardigde interesses van VERWAY, namelijk het optimaliseren van het aanbod, te kunnen garanderen.

 1. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U hebt recht op:

 • informatie over de verwerking van uw gegevens
 • rectificatie of wissen van uw gegevens
 • beperking van de verwerking
 • verzet tegen de verwerking
 • overdraagbaarheid van gegevens
 • herroeping van de door u gegeven toestemming, met effect op de toekomst
 • Klagen bij een instantie voor gegevensbescherming

Een lijst van alle instanties voor gegevensbescherming vindt u op: https://www.bfdi.bund.de

Wij hopen dat wij u met deze informatie verder hebben geholpen bij het behartigen van uw rechten. Indien u nadere informatie over de bepalingen voor gegevensbescherming wenst, staan wij u graag ter beschikking.

Stand van de verklaring inzake gegevensbescherming: 04.01.2019