Voorbeelden / Ethische regels

Wij begroeten u namens ons bedrijf hartelijk als nieuwe bedrijfspartner (hierna te noemen Brand Ambassador) en wensen u heel veel succes bij uw werk als zelfstandige brand ambassador van VERWAY World S.L.U., vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Ilhan Dogan, Gran Via Puig de Castellet nr. 1, Bl. 1, 1B, 07180 Santa Ponsa, Spanje (hierna te noemen:  VERWAY) en vooral veel plezier met de verkoop van onze goederen. Bij de verkoop van onze goederen en het contact met andere mensen is klantvriendelijkheid en -veiligheid, serieusheid, eerlijkheid onder elkaar en op het hele gebied van network marketing, party- en andere distributie, maar ook de inachtneming van wetten en goede gewoonten het belangrijkst.

Daarom willen we u vragen de volgende ethische regels en onze Algemene Contractpartnervoorwaarden goed te lezen en u bij het uitoefenen van uw werk dagelijks door de richtlijnen te laten leiden.

Ethische regels voor de omgang met consumenten

 • Onze brand ambassadors overleggen eerlijk en oprecht met die van u en lossen eventuele misverstanden over goederen, de zakelijke mogelijkheden of andere uitspraken tijdens een adviesgesprek op.
 • Tijdens het contact met de klant geeft de brand ambassador de klant informatie over verschillende punten die te maken hebben met de aangeboden goederen en – naar wens van de verbruiker – de verkoopmogelijkheden daarvan.
 • Alle informatie over de goederen moet grondig en waar zijn. De brand ambassador mag geen misleidende uitspraken of beloften, in welke vorm dan ook, over de goederen doen.
 • Een brand ambassador mag geen beweringen doen over goederen en de prijs daarvan, en mag geen prijzen of contractvoorwaarden opstellen indien die niet door VERWEY zijn vrijgegeven.
 • Brand ambassadors zullen voor zakelijke doeleinden ten opzichte van de verbruiker alleen aan aanbevelingsbrieven, testresultaten, of andere personen refereren, indien deze zowel door de referentieverlener als door VERWAY zijn geautoriseerd. Deze dienen juist te zijn en niet gedateerd. Referenties, tests en persoonlijke referenties dienen bovendien altijd betrekking te hebben op het beoogde doel.
 • Brand ambassadors houden rekening met mensen die geen ervaring hebben in de handel en gebruiken in geen geval hun leeftijd, ziekte of beperkte inzetmogelijkheden om hen een contract te laten ondertekenen.
 • Bij contacten met zogenaamde sociaal zwakkeren of buitenlandse bevolkingsgroepen dienen de brand ambassadors het vereiste respect te tonen voor hun financiële mogelijkheden, inzicht en taalkundig inzicht en vooral alles na te laten wat de familieleden van deze groepen aanleiding zou kunnen geven bestellingen te doen die niet bij hun omstandigheden passen.

Ethische regels voor de omgang met brand ambassadors

 • Brand ambassadors gaan altijd eerlijk en respectvol met elkaar om. Dat geldt ook voor de omgang met brand ambassadors van concurrenten of andere netwerk marketing-ondernemingen, party-verkooporganisaties of andere rechtstreekse verkoopondernemingen
 • Brand ambassadors mogen geen brand ambassadors van andere bedrijven weglokken. Ook mogen brand ambassadors andere brand ambassadors niet overhalen om binnen VERWAY van sponsor te wisselen.
 • De plichten van de hieronder volgende Algemene Contractpartnervoorwaarden dienen ook altijd als ethische regels te worden opgevolgd.

Ethische regels voor de omgang met andere bedrijven

 • De brand ambassadors van VERWEY zijn altijd eerlijk ten opzichte van concurrenten, party-verkooporganisaties of andere rechtstreekse verkopers.
 • Systematisch weglokken van brand ambassadors van andere bedrijven is verboden.
 • Denigrerende, misleidende of bedenkelijke vergelijkende uitspraken over goederen of distributiesystemen van andere bedrijven zijn verboden.
  Deze ethische regels van ons bedrijf vooropgesteld, willen we u nu de Algemene Contractpartnervoorwaarden meedelen.

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED

(1) De volgende Algemene contractpartnervoorwaarden zijn onderdeel van elk brand ambassador-contract tussen VERWAY World S.L.U., vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Ilhan Dogan, Gran Via Puig de Castellet nr. 1, Bl. 1, Bl 1, !B, 07180 Santa Ponsa, Spanje (hierna te noemen:  VERWAY) en de onafhankelijke en zelfstandige brand ambassador. Deze voorwaarden dienen als gemeenschappelijke, eerlijke en succesvolle handelsbetrekking.

(2) VERWAY levert haar prestaties uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden.

§ 2 INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

(1) VERWAY is een bedrijf dat via een multichannel bedrijfsconcept hoogwaardige voedingsmiddelen, cosmetica en andere consumenten- en verbruiksdiensten – speciaal op het gebied van gezondheid, sport en lifestyle – (hierna te noemen:  goederen) verkoopt. De brand ambassador koopt voor VERWAY goederen naar zijn of haar keuze en/of verkoopt ze door, zodat de opbrengst van die aan- en/of doorverkoop van de goederen de basis van het bedrijf van de brand ambassador vormt. Voor deze bezigheid is niet vereist dat de brand ambassador door de eenmalige aankoop van de Brand Ambassador Box en de betaling van de licentie- en servicebijdrage naar de richtlijnen in § 6 (2) financiële kosten maakt, een minimum aantal goederen verkoopt of andere prestaties levert, of dat hij of zij andere brand ambassadors werft. Alleen registratie is vereist. De brand ambassador ontvangt voor zijn werk een passende bemiddelingsprovisie.

(2) Bovendien bestaat de mogelijkheid, maar niet de plicht, om andere brand ambassadors te werven. Voor dit werk ontvangt de wervende brand ambassador bij het behalen van de noodzakelijke kwalificatie een passende provisie op de productomzet van de geworven brand ambassador. Voor de werving zelf wordt nadrukkelijk geen provisie gegeven. De provisie en de wijze van uitbetaling is afhankelijk van het op dat tijdstip geldende carrièreplan.

(3) VERWAY stelt de brand ambassador met een succesvolle registratie naast scholings- en gepersonaliseerde reclametools een online back office landing page (vanuit de content niet veranderlijke Replicated Website) inclusief gebruiksrecht in de zin van § 6 (1) ter beschikking, waardoor de brand ambassador onder andere steeds een actueel en uitgebreid overzicht van zijn bemiddelde omzetten, recht op provisie, afrekeningen en de brand ambassador- en downline-ontwikkelingen kan bekijken.

§ 3 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT

(1) Het afsluiten van een contract is mogelijk met kapitaalvennootschapen, personenvennootschappen of met natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en ondernemer zijn, en voor zover noodzakelijk in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning. Het afsluiten van een contract door de verbruiker is niet mogelijk. Per natuurlijke persoon, personenvennootschap (bijv. maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap) en kapitaalvennootschap (bijv. N.V, B.V, Ltd.) wordt maar één brand ambassador-aanvraag geaccepteerd, en een natuurlijke persoon is niet gerechtigd om zich ook als vennoot van een personenvennootschap of kapitaalvennootschap te registreren.

(2) Indien een kapitaalvennootschap een aanvraag voor brand ambassadorschap indient, dient zij kopieën van het overeenkomstige uittreksel uit het handelsregister aangaande de registratie en het BTW-nummer te overleggen. Alle vennoten en eventueel ook de vennoten van de vennoten, voor zover het bij een vennoot ook om een kapitaalvennootschap of personenvennootschap gaat, moeten bij naam worden genoemd, minstens 18 jaar oud zijn en de aanvraag ondertekenen. De vennoten zijn ten opzichte van VERWAY steeds persoonlijk aansprakelijk voor de handelwijze van de kapitaalvennootschap.

(3) Bij personenvennootschappen dienen – voor zover beschikbaar – het overeenkomstige uittreksel uit het handelsregister over de registratie en het BTW-nummer te worden overlegd. Alle vennoten en eventueel ook de vennoten van de vennoten, voor zover het bij een vennoot ook om een kapitaalvennootschap of personenvennootschap gaat, moeten bij naam worden genoemd, minstens 18 jaar oud zijn en de aanvraag ondertekenen. De vennoten zijn ten opzichte van VERWAY steeds persoonlijk aansprakelijk voor de handelwijze van de kapitaalvennootschap.

(4) Indien bestel- of opdrachtformulieren worden gebruikt, worden deze als onderdeel van het contract beschouwd.

(5) In het geval dat de status van Contractuele Partner of Brand Ambassador alleen wordt verkregen door registratie als Contractuele Partner of Brand Ambassador in verband met de eerste bestelling van producten geplaatst bij VERWAY, zal deze bestelling direct worden beschouwd als die van een Contractuele Partner of Brand Ambassador van VERWAY en niet als die van een eindconsument/eindklant.

(6) De contractpartner stemt ermee in elke verandering van woonplaats naar een ander land door te geven.

(7)VERWAY behoudt zich het recht voor brand ambassador-aanvragen naar eigen goeddunken zonder toelichting af te wijzen.

(8) Indien in strijd wordt gehandeld met de in de onder (1) tot en met (3) en (5) tot en met (6) zin 1 geregelde plichten heeft VERWAY zonder officiële waarschuwing vooraf het recht om het brand ambassador-contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bovendien behoudt VERWAY zich in dit geval het recht voor om schadevergoeding te eisen.

§ 4 STATUS VAN DE BRAND AMBASSADOR ALS ONDERNEMER

(1) De brand ambassador handelt als zelfstandige en onafhankelijke ondernemer. Daarbij stemmen de partners overeen dat de brand ambassador in eerste instantie in bijberoep werkzaam is. Hij of zij is noch werknemer, noch handelsvertegenwoordiger, franchisenemer of makelaar van VERWAY. Er bestaat geen plicht tot specificatie van omzet, afname of andere werkzaamheden. De brand ambassador is, met uitzondering van de contractuele plichten, niet verplicht aanwijzingen van VERWAY op te volgen en draagt het volledige ondernemersrisico van zijn maatschappelijk handelen, waaronder de plicht om zijn zakelijke kosten zelf te dragen. De brand ambassador dient zijn bedrijf – voor zover nodig – in de zin van een normale handelaar in te richten en te leiden.

(2) De brand ambassador is als zelfstandige ondernemer zelf verantwoordelijk voor de naleving van de desbetreffende wettelijke bepalingen, inclusief de belasting- en sociaal-rechtelijke richtlijnen (bijv. het aanvragen van een BTW-nummer, aanmelding van zijn werknemers bij de sociale verzekering en voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning, voor zover nodig). Dienaangaande verklaart de brand ambassador dat hij of zij van alle inkomsten van provisie die hij in het kader van de werkzaamheden voor VERWAY behaalt in zijn woonplaats volgens de voorschriften aangifte doet bij de belastingdienst. VERWAY behoudt zich het recht voor het desbetreffende bedrag voor belastingen en aangiften van de overeengekomen provisie in mindering te brengen resp. schade- of kostenvergoeding te eisen die door overtreding van de hiervoor genoemde richtlijnen ontstaan, tenzij de brand ambassador niet verantwoordelijk is voor de schade of kosten. VERWAY betaalt geen bijdragen voor sociale verzekeringen voor de brand ambassador.

§5 VRIJWILLIGE CONTRACTUELE HERROEPINGSINFORMATIE

U registreert zich bij VERWAY als ondernemer en niet als verbruiker en u hebt dus geen wettelijk herroepingsrecht. Desalniettemin kent VERWAY u het hier volgende vrijwillige herroepingsrecht van 14 dagen toe.

Vrijwillig herroepingsrecht
U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, in tekstvorm (per brief of e-mail) op het in § 1 genoemde adres of e-mailadres herroepen. De termijn begint met de verzending van de brand ambassador-aanvraag. Om de herroepingstermijn te handhaven is tijdig versturen van de herroeping (datum van de poststempel of e-mail) voldoende.

Gevolgen van herroeping:
Na uw herroeping kunt u alle als brand ambassador verkregen, ongeopende en opnieuw verkoopbare goederen en verdere diensten waarvoor kosten verschuldigd zijn, tegen volledige betaling aan VERWAY teruggeven.

Vervallen van de herroeping
Het herroepingsrecht vervalt wanneer de brand ambassador al binnen de herroepingstermijn aanspraak op provisie kan maken. Een brand ambassador kan zich na de herroeping van zijn oude positie opnieuw via een andere sponsor bij VERWAY registreren. Voorwaarde daarvoor is dat de herroeping voor de oude positie van brand ambassador minstens 12 maanden geleden is en de brand ambassador die van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt in die tijd geen activiteiten voor VERWAY heeft verricht.

§ 6 GEBRUIK VAN BACK OFFICE EN LANDINGPAGE / LICENTIE- EN SERVICEBIJDRAGE

De brand ambassador verkrijgt met de registratie bij VERWAY gedurende de looptijd van het contract het recht op gebruik van de hem of haar ter beschikking gestelde back office. Het gebruiksrecht is een eenvoudig, op het concrete back office betrekking hebbend, niet overdraagbaar gebruiksrecht. De brand ambassador heeft geen recht op verandering, bewerking of andere reorganisatie van de back office en op het verstrekken van sublicenties.

§ 7 PLICHTEN VAN DE BRAND AMBASSADOR

(1) De brand ambassador is verplicht zijn persoonlijke wachtwoorden en inlogidentificatie tegen toegang door anderen te beschermen.

(2) Het is de brand ambassador verboden bij zijn werk tegen het mededingingsrecht te verstoten, de rechten van VERWAY, diens brand ambassador, zusterondernemingen en andere derden te verstoten, derden lastig te vallen of op een andere manier tegen het heersende recht te verstoten. Daarbij geldt in het bijzonder ook het verbod op ongeoorloofde telefoonwerving en het verzenden van ongewenste reclame- e-mails, -faxen of sms‘jes (spam).

(3) Speciale reclamerichtlijnen
(a) Verkoop- en marketinghandelingen mogen geen provisie voorspiegelen die als „premie“ of andere provisie in samenhang met enkel de werving van een nieuwe brand ambassador te verstaan is, of op andere wijze handelingen uitvoeren die de schijn wekken dat het verborgen verkoopsysteem een onwettig verkoopsysteem is.
(b) Verkoop- en marketinghandelingen mogen niet gericht zijn op minderjarigen of personen zonder zakelijke ervaring en gebruiken in geen geval hun leeftijd, ziekte of beperkte inzichtelijke vermogens om de verbruiker tot het afsluiten van een contract te brengen. Bij contacten met zogenaamde sociaal zwakkeren of buitenlandse bevolkingsgroepen dienen de brand ambassadors rekening te houden met hun financiële mogelijkheden, inzicht en taalkundig inzicht en vooral alles na te laten wat de familieleden van deze groepen aanleiding zou kunnen geven bestellingen te doen die niet bij hun omstandigheden passen.
(c) Er mogen geen verkoop- en marketinghandelingen worden uitgevoerd die ongepast, illegaal of onveilig zijn, resp. ontoelaatbare druk uitoefenen op de uitgekozen verbruiker.
(d) Brand ambassadors dienen voor zakelijke doelen tegenover de verbruiker alleen rekening te houden met aanbevelingsbrieven, testresultaten, referenties of andere personen indien ze zowel door de referentieverlener als door VERWAY officieel zijn geautoriseerd en deze juist zijn en niet gedateerd. Aanbevelingsbrieven, tests en persoonlijke referenties moeten bovendien steeds in verband staan met het beoogde doel.

(4) Brand ambassadors mogen hun eigen verkoopdocumenten, websites, productbrochures, productlabels of andere zelf gegenereerde media en reclamemateriaal gebruiken, produceren of verspreiden of de landingspagina wijzigen, maar alleen met uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. Als brand ambassadors de producten van VERWAY promoten via andere online media zoals sociale netwerken (bijv. Facebook of Instagram), online marktplaatsen (bijv. Amazon of E-Bay) en/of online blogs of chatrooms (bijv. WhatsApp of Snapchat), mogen zij deze goederen alleen aanbieden tegen de officieel vermelde en door VERWAY bevestigde verkoopprijs en alleen officiële VERWAY promotionele berichten gebruiken of een activiteit promoten bij VERWAY als werknemer. Het is eveneens verboden om namen, merken, logo’s en andere beschermde ontwerpen van VERWAY te gebruiken, met inbegrip van de mogelijkheid om deze te gebruiken als online-/sociale-media-account/gebruikersnamen, als profielafbeelding op sociale-mediakanalen (of online-accounts), evenals het gebruik als trefwoord voor Google AdWords, Google AdSense en soortgelijke diensten, evenals het gebruik als een gebruikersnaam voor e-mail.

(5) De goederen van VERWAY mogen in het kader van het geldende recht alleen met herroepingsrecht in gesprekken onder vier ogen of met meerdere personen, op thuisparty‘s, online thuisparty‘s, online netwerkbijeenkomsten en/of in online vergaderingen door de brand ambassador worden gepresenteerd en verkocht.

(6) Het is de brand ambassador te allen tijde verboden om eigen marketing- en/of verkoopdocumenten aan andere brand ambassadors van VERWAY te verkopen of op een andere manier te verhandelen.

(7) De goederen mogen verder eveneens na schriftelijke toestemming van VERWAY op jaarbeurzen en vakbeurzen worden gepresenteerd.

(8) De brand ambassador mag in het zakelijke verkeer niet de indruk wekken dat hij in opdracht of in naam van VERWAY handelt. Beter gezegd: hij is verplicht zich als „onafhankelijke VERWAY brand ambassador“ voor te stellen. Internet-homepages, briefpapier, visitekaartjes, autoreclame, advertenties, reclamedocumenten en dergelijke moeten in principe de toevoeging „onafhankelijke VERWAY brand ambassador“ hebben en mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf niet het kenmerk VERWAY en/of het merk, de werktitel, zakelijke benamingen en verdere kenmerken van VERWAY bevatten. Het is de brand manager bovendien verboden om in naam van VERWAY voor, in het belang van of in naam van het bedrijf kredieten aan te vragen en op te nemen, uitgaven te doen, verplichtingen aan te gaan, bankrekeningen te openen, andere contracten af te sluiten of op een andere manier verbindende wilsverklaringen af te geven. De brand ambassador krijgt geen incassovolmacht, noch een volmacht om VERWAY tegenover derden te vertegenwoordigen. Ook hoeft de brand ambassador niet in te staan voor de in-morastelling van een totstandgekomen overeenkomst.

(9) De brand ambassador is in het zakelijke verkeer niet gerechtigd om de merken van concurrerende bedrijven negatief, discriminerend of op een andere onwettige wijze te noemen resp. andere bedrijven negatief of discriminerend te beoordelen of negatieve, discriminerende of op andere wijze onwettige beoordelingen te gebruiken om de brand ambassadors van andere bedrijven te kleineren.

(10) Alle presentatie-, reclame-, scholings- en filmmaterialen, productlabels enz. (inclusief foto‘s) van VERWAY zijn door de auteurswet beschermd. Het contractueel beschermde gebruiksrecht van de brand ambassador mag zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van VERWAY niet in zijn geheel noch verkort worden vermenigvuldigd, verspreid, openbaar toegankelijk worden gemaakt of bewerkt.

(11) Ook het gebruik van het kenmerk VERWAY en/of de merken, logo‘s, werktitels, zakelijke omschrijvingen en overige kenmerken van VERWAY is alleen toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming.  Dat geldt ook voor de registratie van internetdomeinen. VERWAY kan verlangen dat internetdomeinen die de naam VERWAY en/of de merken, werktitel, zakelijke omschrijvingen en andere kenmerken van VERWAY gebruiken zonder dat VERWAY daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, worden gewist en/of aan VERWAY worden overgedragen. De zuivere overnamekosten van de provider, maar niet de overige kosten of een licentie of andere schadevergoeding voor het domein, worden door VERWAY op zich genomen voor het geval er een overname plaatsvindt. Verboden is ook de aanmelding van eigen merken, werktitels of andere octrooirechten die een eventueel in een ander land/gebied geregistreerd of op andere wijze beschermd merk, productaanduiding, werktitel of zakelijke aanduiding van VERWAY bevatten. Het hiervoor genoemde verbod geldt zowel voor identieke als voor soortgelijke aanduidingen of goederen.

(12) Een brand ambassador kan zich na de herroeping van zijn oude positie opnieuw bij VERWAY registreren. Voorwaarde daarvoor is dat de herroeping en de bevestiging van de herroeping door VERWAY voor de oude positie van brand ambassador minstens 12 maanden geleden is en de brand ambassador die van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt in die tijd geen activiteiten voor VERWAY heeft verricht.

(13) Het is de brand ambassador niet toegestaan op persaanvragen over VERWAY, diens goederen, het VERWAY carrièreplan of andere VERWAY-prestaties te antwoorden. De brand ambassador is verplicht de persaanvragen onmiddellijk aan VERWAY door te geven.

(14) De brand ambassador verplicht zich om – voor zover mogelijk – te waarborgen dat de door de verkoophandeling verkregen klantgegevens uitsluitend in het kader van zijn bezigheden voor VERWAY worden gebruikt en in het bijzonder niet aan derden of voor handelingen van derden worden doorgegeven en/of gebruikt.

(15) De brand ambassador mag alleen in landen reclame maken voor handelingen voor VERWAY, en daarin handelen of nieuwe brand ambassadeurs aantrekken, die officieel door VERWAY toegankelijk zijn gemaakt.

(16) VERWAY maakt het de brand ambassador mogelijk goederen voor eigen gebruik resp voor gebruik door familieleden te verwerven. De brand ambassador mag in geen geval zelf of zijn familieleden, andere brand ambassadors of derden ertoe brengen om goederen die niet voor eigen gebruik bestemd zijn te kopen om op die manier aanspraak op provisie te kunnen maken of te veinzen, of een familielid „een genoegen te doen“

(17) VERWAY maakt het de brand ambassador mogelijk goederen voor eigen gebruik resp voor gebruik door familieleden te verwerven. De brand ambassador of zijn familieleden mogen in geen geval andere brand ambassadors ertoe aanzetten om grotere hoeveelheden producten voor eigen gebruik te kopen dan voor persoonlijk gebruik binnen de huishouding nodig zijn. Door een nieuwe bestelling van goederen verklaart de brand ambassador dat van de vorige bestelling minstens 75% van de levering voor zakelijke doelen in het kader van productpresentaties en het proberen van de producten is gebruikt en hoogstens 25% van de vorige bestelling nog in zijn magazijn aanwezig is. Verder mag de brand ambassador zelf of door derden niet meer goederen kopen dan hij in zijn omstandigheden binnen een maand kan gebruiken.

(18) De brand ambassador dient woonplaats, tijd en inhoud van reclamebijeenkomsten die op het brede publiek zijn gericht, tijdig voor de bekendmaking van een uitnodiging aan de bedrijfsleiding te melden in het hiervoor door VERWAY klaargezette eventplanningssysteem. VERWAY kan verandering of afzien van het evenement eisen als dat in het interesse van het bedrijf en de VERWAY-verkooporganisatie en haar leden noodzakelijk is.

(19) Het gebruik van betaalde telefoonnummers om de activiteiten of producten van VERWAY te verkopen is niet toegestaan.

(20) De brand ambassador is verplicht om onmiddellijk en waarheidsgetrouw melding te doen van overtredingen tegen de regels van de algemene brand ambassador-voorwaarden en de gedragsrichtlijnen van VERWAY, en tegen alle andere bepalingen van het bedrijf.

§ 8 CONCURRENTIEBEDING / WEGLOKKEN

(1) Het is de Brand Ambassador niet toegestaan om soortgelijke goederen en/of diensten te distribueren voor andere bedrijven, waaronder marketingbedrijven, party-distributiebedrijven of andere direct-distributiebedrijven, soortgelijke goederen en/of diensten. De Brand Ambassador heeft een exclusiviteitsrelatie zolang hij deel uitmaakt van het Verway Netwerk. Dit betekent dat geen enkele Brand Ambassador van Verway gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst dezelfde of een soortgelijke relatie mag aangaan met een derde partij als onder deze overeenkomst, of het onderwerp van de overeenkomst, of soortgelijke producten of diensten mag aanbieden, alleen of met derden of via derden in concurrentie met de andere partners.

(2) Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 1 hierboven is het de Brand Ambassador ook niet toegestaan om producten of diensten van andere bedrijven te verkopen aan andere VERWAY Brand Ambassadors.

(3) Het is de brand ambassador daarbij verboden om andere VERWAY Brand Ambassadors te vragen om andere producten te distribueren.

(4) Het is de Brand Ambassador ook verboden om andere Brand Ambassador overeenkomsten of andere distributieovereenkomsten die de Brand Ambassador met andere bedrijven heeft gesloten en waarvan de clausules nog steeds van kracht zijn, te schenden door het aangaan van een Brand Ambassador overeenkomst.

§ 9 GEHEIMHOUDING

De brand ambassador dient absoluut stilzwijgen over de zakelijke en bedrijfsgeheimen van VERWAY en haar structuur te bewaren. Tot de zakelijke en bedrijfsgeheimen behoren in het bijzonder ook de informatie van de downline activiteiten, de downline genealogie en de daarin bevatte informatie, de brand ambassador-, klanten- en contractpartnergegevens en de informatie over zakelijke partners van VERWAY en de aan haar verbonden bedrijven, en andere aanbieders en leveranciers. Deze verplichting duurt ook nog voort na beëindiging van het contract van de brand ambassador.

§ 10 BESCHERMING VAN DE BRAND AMBASSADOR / GEEN RAYONBESCHERMING

(1) Deze nieuwe brand ambassador wordt naar de richtlijnen van het carrièreplan en de daarin geregelde plaatsingslijnen aan de actieve brand ambassadors die hem of haar voor de verkoop van de producten van VERWAY werft, toegewezen (brand ambassador-bescherming), waarbij de datum en de tijd van binnenkomst van de registratieaanvraag van de nieuwe brand ambassador voor de toewijzing geldt. Er is geen mogelijkheid om de „inzetpositie“ van een rechtstreekse of indirecte partner te veranderen.

(2) VERWAY is gerechtigd om alle persoonlijke gegevens, inclusief het e-mailadres van een gesponsorde brand ambassador, uit haar systeem te wissen als reclame, begeleidende brieven of e-mails met vermeldingen als „verhuisd“, „overleden““, „niet aangenomen“, „onbekend“ worden geretourneerd en de nieuw geworven brand ambassador of de sponsor de foutieve gegevens van de pas geworven brand ambassador niet binnen een redelijke termijn van 14 dagen corrigeert. Indien door de niet bestelbare reclame en pakketten kosten voor VERWAY ontstaan, is zij gerechtigd de kosten terug te vorderen, tenzij de foutieve bezorging buiten haar schuld is geschied.

(3) Bovendien is crossline sponsoring, en ook een verzoek daartoe, binnen het bedrijf verboden. Crossline sponsoring is het acquireren van een natuurlijk persoon of kapitaalvennootschap die al brand ambassador bij een andere verkooplijn van VERWAY, of binnen de afgelopen 12 maanden een brand ambassador-contract heeft gehad. Het is ook verboden om de naam van de echtgenoot of echtgenote en de familie, een bedrijf, kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen, trustmaatschappijen of andere derden te gebruiken om deze bepalingen te omzeilen.

(4) Bonusmanipulaties zijn verboden. Daartoe behoren in het bijzonder het sponsoren van brand ambassadors die de VERWAY-handel in werkelijkheid helemaal niet uitoefenen (zgn. stromannen), net als open of verborgen meervoudige registraties, voor zover dit verboden is. Het is ook verboden om de naam van de echtgenoot of echtgenote en de familie, een bedrijf, kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen, trustmaatschappijen of andere derden te gebruiken om deze bepalingen te omzeilen. Ook is het verboden om derden ertoe te brengen goederen in te kopen of te verkopen om zodoende een betere positie in het carrièreplan te behalen, de groepsbonus te manipuleren of op een andere manier een bonusmanipulatie te bewerkstelligen.

(5) De brand ambassador kan geen aanspraak maken op rayonbescherming.

§ 11 OFFICIËLE WAARSCHUWING, CONTRACTUELE BOETE, SCHADEVERGOEDING,

Vrijstelling van aansprakelijkheid

(1) Bij een eerste overtreding tegen de in § 7 geregelde plichten van de brand ambassador volgt een schriftelijke aanmaning door VERWAY met een termijn van 10 dagen om het plichtsverzuim te verhelpen. De brand ambassador is verplicht om de aanmaningskosten, in het bijzonder de advocaatkosten, te vergoeden.

(2) Wij verwijzen nadrukkelijk naar § 16 lid (2), volgens welke VERWAY bij een vergrijp tegen de in §§ 8, 9 en 10 (3) en (4), 18 (3) en 19 geregelde plichten alsook bij een bijzonder zwaar vergrijp tegen de in § 7 geregelde plichten, ander geldend contractueel of wettelijk recht zonder voorafgaande aanmaning voor een buitengewoon ontslag gerechtigd is, maar naar vrije beoordeling ook de maatregelen in § 11 (1) bij een eerste plichtsverzuim kan worden uitgevoerd. Ongeacht het in § 16 lid (2) geregelde onmiddellijke buitengewone ontslagrecht heeft VERWAY het recht om in op zichzelf staande gevallen bij aanvang van het hiervoor genoemde plichtsverzuim naar eigen goeddunken voor het verlenen van het buitengewoon ontslag een waarschuwing in de zin van lid (1) te geven, ook met verkorte hersteltermijn.

(3) Indien het na afloop van de door de sommatie gestelde hersteltermijn opnieuw tot dezelfde of een gelijkwaardige overtreding komt of de oorspronkelijke overtreding waarvoor een sommatie is gegeven niet verholpen, wordt onmiddellijk een door VERWAY vast te stellen en in geval van geschillen door de bevoegde rechtbank te controleren contractuele sanctie van toepassing. Voor de indiening van de contractuele sanctie zijn bovendien extra advocatenkosten verschuldigd, die de brand ambassador verplicht is te vergoeden.

(4) De brand ambassador wordt ongeacht de verbeurde contractuele sanctie bovendien aansprakelijk gesteld voor alle schade die door een dergelijk plichtsverzuim van de brand ambassador voor VERWAY ontstaat, tenzij de brand ambassador niet hoeft op te komen voor het plichtsverzuim.

(5) De brand ambassador ontheft VERWAY, in het geval van een vergrijp tegen een van de contractueel geregelde verplichtingen of een ander vergrijp van de brand ambassador tegen het geldende recht, vrij van de eerste contractuele aansprakelijkheid. De brand ambassador verplicht zich in dit opzicht om alle kosten, in het bijzonder advocaatskosten, gerechtelijke kosten en schadevergoeding die in dit verband voor VERWAY ontstaan, op zich te nemen.

§ 12 AANPASSING VAN PRIJZEN EN PROVISIES

VERWAY behoudt zich, in het bijzonder met het oog op veranderingen in de marktpositie en/of de contractstructuur, het recht voor om de door de brand ambassador te betalen prijzen of de aan de diensten toegekende provisie-aandelen, het carrièreplan of de gebruiksvergoeding aan het begin van een nieuwe betaalperiode te wijzigen. VERWAY stelt de brand ambassador binnen een redelijke tijd van de verandering op de hoogte. Verhogingen van de prijzen met meer dan 5
% of wijzigingen in het carrièreplan ten koste van de brand ambassadors geven de brand ambassador het recht om protest aan te tekenen tegen de wijziging. Indien deze niet binnen een maand na de aankondiging van de wijziging protest aantekent, worden deze wijzigingen in het contract opgenomen. Wijzigingen die ten tijde van het sluiten van het contract al bekend zijn, hoeven niet te worden bekendgemaakt en vormen geen grond voor verzet door de brand ambassador. Indien er verzet wordt aangetekend is VERWAY gerechtigd het contract op het moment bij uitzondering te beëindigen door de gewijzigde of gecomplementeerde voorwaarden van kracht te laten worden.

§ 13 RECLAMEMIDDELEN, GIFTEN

Alle gratis reclamemiddelen en andere giften van VERWAY kunnen op elk moment voor de toekomst worden gewijzigd.

§ 14 VERGOEDING, PROVISIES EN AFREKENING

(1) Als vergoeding voor een succesvolle bemiddeling en zijn activiteiten ontvangt de brand ambassador bij het halen van de vereiste kwalificaties provisies en andere vergoedingen die inclusief de desbetreffende kwalificatie-eisen uit het carrièreplan van VERWAY voortkomen. Alle aanspraken op provisie komen voort uit het op een bepaald ogenblik geldende carrièreplan, dat de brand ambassador in zijn back office kan opvragen en dat in het back office op dat moment kan worden ingezien. Met de betaling van de vergoeding zijn alle kosten van de brand ambassador voor de instandhouding en het realiseren van zijn of haar bedrijf gedekt, voor zover deze niet in een afzonderlijk contract zijn overeengekomen.

(2) Een succesvolle bemiddeling in de zin van (1) van dit contract is alleen wanneer het contract tussen de klant en VERWAY effectief tot stand is gekomen en de klant zijn aanvraag tot afsluiting van een contract niet heeft herroepen, in het bijzonder volgens de bepalingen over op afstand of aan de voordeur afgesloten zaken. Aanspraak op vergoeding ontstaat bovendien pas wanneer de betaling van de klant op de rekening van VERWAY is bijgeschreven en alle andere betalingsbepalingen ter tafel liggen.

(3) Aanspraak op provisie kan vooral niet worden gemaakt indien
a.) de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
b.) de klant het contract bij de rechtbank aanvecht,
c.) de opdracht door de klant op onwettige wijze tot stand is gekomen,
d.) VERWAY het contract weigert,
e.) foutieve, onvolledige opdrachten worden ingediend. Bovendien kan in het geval van een frauduleuze bemiddeling, ofwel door frauduleuze of wel door oneigenlijke maatregelen van de klant, de brand ambassador of diens plaatsvervanger, geen aanspraak op provisie worden gemaakt.

(4) VERWAY behoudt zich het recht voor om de brand ambassador voor de eerste uitbetaling van provisie te vragen zich te legitimeren, of in geval van kapitaalvennootschappen of persoonsvennootschappen die van de vertegenwoordigers, een kopie van hun identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in het back office van VERWAY te maken. Bij kapitaalvennootschappen, persoonsvennootschappen of geregistreerde handelaars behoudt VERWAY zich bovendien het recht voor om ook een kopie van het actuele uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan een maand) te laten overleggen.

(5) De brand ambassador wordt in eerste instantie als eigenaar van een kleinbedrijf bij VERWAY begeleid. Hij zal met mededeling van zijn BTW-nummer en overlegging van een bevestiging van zijn belastingkantoor VERWAY onmiddellijk informeren zodra hij er in het kader van zijn zakelijke bezigheden voor kiest om BTW te betalen, of de grenzen van het kleinbedrijf overschrijdt. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat VERWAY met betrekking tot de vermelding van de BTW aan de Reverse Charge-procedure deelneemt.

(6) Provisies van de brand ambassador worden dagelijks op een eWallet bijgeschreven en de brand ambassador kan het saldo op grond van het herroepingsrecht van de klant, na de 21e  dag sinds de aankoop van de goederen door de klant, op elk moment op zijn bankrekening laten uitbetalen (of nieuwe goederen bestellen).

(7) De contractpartners zijn overeengekomen dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op een hogere provisie dan die in het contract is vermeld. Met de provisie zijn alle aanspraken van de brand ambassador vereffend, in het bijzonder alle reiskosten, onkosten, kantoorkosten, telefoonkosten of andere uitgaven voor reclamematerialen, en bovendien alle verdere kosten die verband houden met de naleving van het contract. Met de betaling van de vergoeding conform (1) zijn alle verdere uitbetalingen van de brand ambassador vereffend, vooral ook die voor de totstandkoming en het onderhoud van het brand ambassador-bestand, de klantenwerving en het daaruit resulterende toekomstige marktpotentieel; deze worden als vooruitbetaling beschouwd ingeval van de beëindiging van het contract, zodat door VERWAY aan partij, om welke reden dan ook, geen schadeloosstelling hoeft te worden betaald. Wij verwijzen nadrukkelijk naar § 16 (5).

(8) VERWAY mag in het kader van de wettelijke richtlijnen gebruikmaken van haar recht van retentie. Ook heeft VERWAY het recht om gebruik te maken van haar recht van retentie vanwege de uitbetaling van provisies wanneer niet alle contractueel of wettelijk vereiste documenten voor de eerste betaling voorhanden zijn. In geval van uitoefening van het recht van retentie van provisie-uitbetalingen door VERWAY geldt als overeengekomen dat de brand ambassador geen aanspraak op rente heeft voor het tijdsbestek van de retentie van de provisie.

(9) VERWAY heeft het recht om vorderingen die VERWAY op de brand ambassador heeft, helemaal of ten dele met diens aanspraken op provisie te verrekenen. De brand ambassador heeft het recht op verrekening wanneer de tegenvorderingen onbestreden of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

(10) Overdracht en verpanding van aanspraken door de brand ambassador uit brand ambassador-contracten zijn uitgesloten, voor zover dit niet in tegenspraak is met het dwingend recht. Het is niet toegestaan dat het contract met de rechten van derden wordt belast, voor zover dit niet in tegenspraak is met het dwingend recht.

(11) De brand ambassador zal de verstrekte afrekeningen meteen controleren en eventuele bezwaren onmiddellijk aan VERWAY melden. Alle aanspraken op provisie komen voort uit het op een bepaald ogenblik geldende carrièreplan, dat de brand ambassador in zijn back office kan opvragen en dat in het back office op dat moment kan worden ingezien. Foutieve provisies, bonussen of andere betalingen dienen binnen 60 dagen na de foutieve betaling schriftelijk aan VERWAY te worden medegedeeld. Na dit tijdstip gelden de provisies, bonussen of andere betaling als goedgekeurd.

(12) De provisies worden met inachtneming van de betalingswijze van VERWAY maandelijks op nadrukkelijk verzoek van de brand ambassador uitgekeerd. VERWAY behoudt zich het recht voor om provisies pas vanaf een totaalbedrag van €50,00 uit te betalen. Indien het minimaal uit te betalen bedrag niet wordt bereikt, wordt de provisieaanspraak op de bij VERWAY voor de brand ambassador bijgehouden rekening bijgeschreven en in de volgende maand uitbetaald, indien het minimaal te betalen bedrag dan wel wordt bereikt.

§ 15 BLOKKEREN VAN DE BRAND AMBASSADOR

(1) Indien de brand ambassador niet binnen 30 dagen na de kennisneming van de eis tot uitbetaling van vergoedingen resp. provisievoorschotten of andere betaling de vereiste bewijzen levert, heeft VERWAY het recht om de brand ambassador voorlopig in haar systeem te blokkeren, tot het tijdstip waarop de vereiste documenten worden ingeleverd. De periode van deze blokkering geeft de brand ambassador niet het recht op buitengewoon ontslag en veroorzaakt geen aanspraak op terugbetaling van de reeds betaalde starterset of een andere schadevergoeding, tenzij de brand ambassador niet hoeft op te komen voor de blokkering.

(2) In elk geval van de sommatie van niet bijgeleverde documenten in de zin van (1) na mededeling van de blokkade heeft VERWAY recht op restitutie van de voor deze aanmaning gemaakte kosten.

(3) Vergoedingen resp. provisievoorschotten of andere betalingen die op grond van de genoemde redenen niet kunnen worden uitbetaald, worden door VERWAY als reservering zonder rente geboekt en verjaren uiterlijk binnen de wettelijke verjaringstermijnen.

(4) Onafhankelijk van de in lid (1) genoemde blokkeringsredenen behoudt VERWAY zich het recht voor om iemand om belangrijke redenen te blokkeren. VERWAY behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de toegang van de brand ambassador tot de back office en de rest van het systeem van VERWAY onmiddellijk te blokkeren indien de brand ambassador tegen de in §§ 7 – 9 en § 10 lid 3 en 4 genoemde plichten, of tegen overig geldend recht verstoot. De blokkade blijft bestaan totdat de plichtsverzaking na een passende sommatie van VERWAY is verholpen. Indien het om een zwaarwegend plichtverzuim gaat dat tot een buitengewone opzegging van de contractverhouding leidt, blijft de blokkade permanent bestaan.

§ 16 DUUR CONTRACT, BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

(1) Het brand ambassador-contract wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en kan door beide partijen met een termijn van twee weken voor het eind van een maand worden opgezegd.

(2) Ongeacht de reden van beëindiging onder (1) hebben beide partijen het recht om het brand ambassador-contract bij uitzondering om een belangrijke reden te beëindigen. Een belangrijke reden voor beëindiging door VERWAY is bovendien in strijd handelen met een van de in § 7 geregelde plichten, waardoor een brand ambassador zijn verwijderingsplicht in de zin van § 11 lid (1) niet op tijd nakomt of het na de opheffing van het plichtsverzuim op een later tijdstip opnieuw tot dezelfde overtreding komt. Bij een overtreding tegen de in §8, 9 en 10 (3) en (4), 18 (2) of 19 geregelde plichten en bij een zeer zware overtreding tegen de in § 7 of ander geldend contractueel of wettelijk recht heeft VERWAY het recht om zonder voorafgaande sommatie het contract te beëindigen.

Voorts staat partijen een buitengewone reden voor beëindiging ter beschikking indien tegen een van beide partijen een aanvraag tot surseance van betaling is ingediend, de opening door gebrek aan massa is afgekeurd, de tegenpartij om een andere reden niet in staat is te betalen of in het kader van een gedwongen tenuitvoerlegging een plechtige verklaring aangaande insolventie heeft afgegeven. Het recht tot buitengewone opzegging blijft bestaan zonder afbreuk te doen aan verdere aanspraken.

(3) VERWAY heeft voorts het recht om het brand ambassador-contract bij uitzondering op te zeggen indien de brand ambassador niet maximaal 6 maanden na de registratie van de vereiste handelingen in de zin van § 14 (4) heeft verricht of de brand ambassador langer dan een periode van 6 maanden inactief is. VERWAY dient echter 15 dagen voor de opzegging de brand ambassador per e-mail (naar het e-mailadres dat in haar systeem is opgenomen) of in de back office de op handen zijnde opzegging aan te kondigen, zodat de brand ambassador de mogelijkheid heeft om de vereiste handelingen binnen de termijn van 15 dagen alsnog te verrichten.

(4) Bovendien heeft VERWAY het recht om het brand ambassador-contract bij uitzondering op te zeggen indien de brand ambassador niet de jaarlijkse licentie- en servicekosten in de zin van § 6 (2) betaalt, waarbij VERWAY bij passende provisietegoeden de licentie- en servicebijdrage in de zin van § 6 (2) rechtstreeks van dit saldo aftrekt. VERWAY zal echter uiterlijk 15 dagen voor de uitzonderlijke opzegging de brand ambassador, met inachtneming van 1 en 2, per e-mail (naar het e-mailadres dat in haar systeem is opgenomen) of in de back office de op handen zijnde opzegging aankondigen, zodat de brand ambassador de mogelijkheid heeft om binnen de termijn van 15 dagen alsnog de vereiste handelingen te verrichten.

(5) Na beëindiging van een contract is het, behoudens een andere, afzonderlijke, schriftelijke regeling, pas na afloop van een termijn van minstens 12 maanden mogelijk opnieuw een contract af te sluiten.

(6) Na beëindiging van het contract heeft de brand ambassador geen recht meer op provisie. Dat geldt niet voor reeds op dat tijdstip succesvol opgestelde contracten. Aanspraak op deze provisie blijft onverminderd bestaan. Verder heeft de brand ambassador geen recht op vertegenwoordigerscompensatie, omdat de brand ambassador met inachtneming van § 4 (1) geen vertegenwoordiger is in de zin van het Wetboek van Koophandel.

(7) Opzeggingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd, waarbij een normale opzegging, maar ook een uitzonderlijke opzegging met inachtneming van (3) en (4), maar niet van (2), ook per e-mail kan plaatsvinden.

(8) Indien een brand ambassador tegelijkertijd aanspraak maakt op andere diensten van VERWAY, onafhankelijk van het brand ambassador-contract, bijvoorbeeld het gebruik in de zin van § 6 (2) of de voortdurende afname van goederen, blijven deze diensten vanaf de beëindiging van het brand ambassador-contract onberoerd van kracht, tenzij de brand ambassador tegelijk met de beëindiging van het contract ook uitdrukkelijk eist dat deze diensten worden beëindigd. Indien de brand ambassador na de beëindiging van het contract ook nog verder van diensten van VERWAY gebruik maakt, wordt hij of zij als normale klant aangemerkt.

§ 17 GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN DE BRAND AMBASSADOR

(1) Als zelfstandige, onafhankelijke ondernemer is de brand ambassador met betrekking tot alle in het kader van zijn of haar zakelijke bezigheden door hem of haar vastgelegde en verwerkte persoonlijke gegevens, inclusief persoonlijke klantgegevens, volgens de wet op de geheimhoudingsplicht,  art. 4 punt 7 DSGVO zelf verantwoordelijk. Om die reden dient de brand ambassador te garanderen dat dergelijke persoonlijke gegevens in volledige overeenstemming met alle toepasselijke privacybepalingen, waaronder de DSGVO en de BDSG-Neu (het nieuwe Duitse Bundesdatenschutzgesetz) wordt verwerkt, bewaard en vernietigd. De brand ambassador dient de klanten in het bijzonder te wijzen op de verzameling, de opslag en het gebruik (inclusief het gebruiksdoel) van hun persoonlijke gegevens, en indien nodig voor schriftelijke toestemming te zorgen dat de brand ambassador de gegevens van de klanten ook na de succesvolle overdracht verder (bijvoorbeeld voor informatie over nieuwe producten) mag gebruiken.

(2) Bovendien is de brand ambassador als verantwoordelijke in de zin van het privacyrecht in het bijzonder verplicht om zijn of haar medewerkers over de geldende privacybepalingen in te lichten en hen te verplichten zich aan deze bepalingen te houden.

(3) De brand ambassador is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke of klantspecifieke gegevens van de eindklant over de contractuele voorwaarden niet aan derden worden doorgegeven, worden opgeslagen of gebruikt.

(4) Voor het overige wordt naar de privacyverklaring onder § 21 verwezen.

§ 18 OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING / DE STRUCTUUR / DOOD VAN DE BRAND AMBASSADOR

(1) VERWAY kan haar bedrijf in het geheel of deels, of afzonderlijke activa, te allen tijde aan derden overdragen, voor zover de koper zich aan het geldende recht houdt.

(2) Indien een nieuwe als brand ambassador geregistreerde kapitaalvennootschap een nieuwe vennoot wil opnemen, is dat mogelijk voor maximaal 20% van de bedrijfsaandelen, voor zover de bestaande vennoot/vennoten die deze opname hebben aangevraagd ook vennoot blijven. Indien een vennoot van de als brand ambassador geregistreerde kapitaalvennootschap of personenvennootschap wil stoppen of de aandelen van een of meerdere vennoten ten bedrage van meer dan 20% op derden worden overgedragen, kan dit na behoorlijke schriftelijke aanvraag eventueel met overlegging van de betreffende notariële oorkonde en in overeenstemming met de richtlijnen van dit contract alleen na voorafgaande, schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken van VERWAY kan worden gegeven, geschieden. VERWAY berekent voor de bewerking van voornoemd contract administratiekosten ten bedrage van €25,00.

Indien deze richtlijnen niet worden nageleefd, behoudt VERWAY zich het recht voor tot buitengewone beëindiging van het contract van de als brand ambassador geregistreerde kapitaalvennootschap of personenvennootschap .

(3) De brand ambassador heeft het recht om zijn verkoopstructuur na voorafgaande schriftelijke toestemming van VERWAY en het koop- en/of overdrachtscontract met de derde, net als het overleg van de brand ambassador van de brand ambassador-aanvraag van de derde over te dragen, voor zover VERWAY niet van het haar toekomende verkooprecht gebruik heeft gemaakt. De overdracht van de bedrijfsstructuur is alleen mogelijk aan personen die op het tijdstip van de overdracht geen brand ambassador bij VERWAY zijn, dat in de afgelopen 12 maanden niet zijn geweest en wiens contract als brand ambassador in de afgelopen 18 maanden niet door VERWAY niet is beëindigd. Voor brand ambassadors van VERWAY is de overdracht of de koop van een bedrijfsstructuur niet geoorloofd. Het geven van toestemming staat VERWAY vrij, ook voor zover zij van haar recht van voorkoop gebruik maakt. De brand ambassador is verplicht om VERWAY de geplande overdracht van zijn verkoopstructuur schriftelijk mede te delen. VERWAY heeft na ontvangst van de schriftelijke mededeling een maand de tijd om van haar voorkooprecht gebruik te maken. Indien dat niet geschiedt, is de overdracht na de toestemming van VERWAY toegestaan. Verkoop is alleen mogelijk indien het contract niet is opgezegd. Bij opzegging op staande voet, zonder overtreding tegen deze Algemene Voorwaarden, vervalt het recht van de brand ambassador om zijn verkooporganisatie te verkopen, evenals in het geval dat de verkopende brand ambassador VERWAY nog geld schuldig is. Indien de brand ambassador als kapitaalvennootschap of personenvennootschap is geregistreerd, is overdracht van de verkoopstructuur alleen toegestaan indien verdere voorwaarden van dit contract in acht worden genomen.

(4) Het brand ambassador-contract eindigt uiterlijk met de dood van de brand ambassador. Het brand ambassador-contract kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden overgeërfd. Met de erfgenaam/erfgenamen moet/moeten binnen 6 maanden na het overlijden een nieuw brand ambassador-contract worden afgesloten, waarbij hij/zij de rechten en plichten van de erflater aanvaardt. Indien de erfgenaam of een van de erfgenamen reeds als natuurlijke persoon bij VERWAY als brand ambassador is geregistreerd, moet de erfgenaam, omdat per natuurlijke persoon maar één positie in het marketingplan mag worden afgegeven, zijn positie in de verkoopstructuur van VERWAY die tot dan toe bestond opgeven, of, voor zover de voorwaarden van § 18 (3) van toepassing zijn, een van de twee toekomstige verkoopstructuren in overeenstemming met § 18 (3) voor zover het hem mogelijk is aan een ander worden overgedragen of opgegeven indien een overdracht niet mogelijk is. Het overlijden dient door overlegging van een akte van overlijden te worden bewezen. Indien er een testament over de vererving van het brand ambassador-contract is, dient een notarieel gewaarmerkte kopie van het testament te worden overlegd. Indien binnen de termijn van zes maanden geen gebruik is gemaakt van het erfrecht, gaan alle rechten en plichten van het contract over naar VERWAY. Bij uitzondering kan de termijn van zes maanden worden verlengd met een behoorlijke termijn, voor zover deze zes maanden, in uitzonderlijke gevallen, buitengewoon te kort is voor de erfgenaam/erfgenamen.

(5) Indien een brand ambassador zijn activiteiten in de toekomst onder een andere naam, door een kapitaalvennootschap, personenvennootschap, als echtpaar, als geregistreerd partnerschap of om andere reden onder een andere benaming wil voortzetten, is dat alleen op aanvraag mogelijk, waarbij VERWAY naar eigen beoordeling het recht heeft de aanvraag te weigeren.

§ 19 SCHEIDING / ONTBINDING

Indien een echtpaar/geregistreerd partner, kapitaalvennootschap of personengenootschap van een brand ambassador zijn samenleving intern beëindigt, geldt ook dat er na de scheiding, ontbinding op andere beëindiging van een van de hiervoor genoemde vennootschap maar één brand ambassador-positie overblijft. De echtgenoten/leden/vennoten dienen het er onderling over eens te worden welke echtgenoot/welk lid/welke vennoot het contractueel partnerschap overneemt, en dit met behulp van een door beide partijen ondertekende en notarieel gewaarmerkte, schriftelijke mededeling, of door overleg van een overeenkomstig rechterlijk besluit, te bewijzen. Indien er onderlinge onenigheid ontstaat over de gevolgen van de scheiding, het uit elkaar gaan, de ontbinding of andere beëindiging met betrekking tot het contractpartnerschap bij VERWAY, behoudt VERWAY zich het recht van buitengewone beëindiging voor, voor zover een dergelijke onenigheid leidt tot verzaking van de plichten van de brand ambassador, een overtreding tegen deze Algemene Voorwaarden, het geldende recht of tot een ongepaste belasting van de down- of upline voert.

§ 20 TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA, POSTS, FOTOGRAFISCH EN AUDIOVISUEEL MATERIAAL, GEBRUIK VAN OPNAMES VAN MATERIAAL EN PRESENTATIES

(1) De brand ambassador verleent VERWAY het recht om zonder verdere betaling fotografisch en/of audiovisueel materiaal, bedrijfsspecifieke hashtags of dergelijke social media-posts met zijn beeltenis, stemopnamen of uitspraken en citaten van hem in het kader van zijn functie als brand ambassador op te nemen of te gebruiken. Wat dat aangaat geeft de brand ambassador door verzending van het brand ambassador-contract en de kennisneming van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk toestemming tot openbaarmaking, gebruik, vermenigvuldiging en verandering van zijn citaten, opnamen, hashtags of andere posts op social media.

(2) Het is de brand ambassador niet toegestaan om ten behoeve van de verkoop, persoonlijk of zakelijk gebruik, audio-, video- of andere opnamen van evenementen die door VERWAY gesponsord zijn, of van telefonische vergaderingen, toespraken of meetings, te maken. Een brand ambassador mag verder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VERWAY geen audio- of videopresentaties of andere opnamen van VERWAY-evenementen, toespraken, telefonische vergaderingen of meetings opnemen, maken of samenstellen.

§ 21 VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

(1) Hieronder volgt de verklaring inzake gegevensbescherming voor brand ambassadors. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is VERWAY World S.L.U. , vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Ilhan Dogan, Gran Via Puig de Castellet nr.  1, Bl. 1, 1B, 07180 Santa Ponsa, Spanje (hierna te noemen:  VERWAY)

(2) Voor het indienen van claims op rechten in het kader van de gegevensbescherming of bij vragen over gebruik, instelling of verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u zich wenden aan onze gemachtigde:

SBS DATA PROTECT GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahn-Weg 49
noack(at)sbs-data.de

(3) Als de volgens de bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens verantwoordelijke beloven wij u dat we uw persoonlijke gegevens zullen beschermen en ze vertrouwelijk zullen behandelen. Het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorgeven, blokkeren, wissen en gebruik van uw persoonlijke gegevens geschiedt op grond van de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Wet op de Gegevensbescherming (de Duitse DSGVO). We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ons ervan te verzekeren dat de voorschriften aangaande de gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

(4) We slaan uw persoonlijke gegevens zo lang op als voor het bereiken van het desbetreffende doel van verwerking nodig is of voor zover de opslag aan een wettelijke bewaartermijn gebonden is. Gegevens die we op grond van uw toestemming verwerken, slaan we op tot u de toestemming herroept. Gegevens die wij voor het ten uitvoer brengen van een contract met u verwerken, slaan wij op zolang het contract geldig is en eventueel langer, indien wij door de wet daartoe verplicht worden. Gegevens die wij op grond van onze gerechtvaardigde interesses verwerken, slaan wij op zo lang uw belang bij het wissen van de gegevens niet groter is.

(5) Voor het afsluiten van een contract als brand ambassador hebben wij de volgende persoonlijke gegevens van u nodig:
Aanhef, naam, voornaam, adres, evt. bedrijf, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, bank- en overschrijvingsgegevens. Deze informatie is noodzakelijk voor de motivatie en de uitvoering van het contract van brand ambassador. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is art.  6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO.

(6) Als brand ambassador hebt u toegang tot het back office.

(a) In dit back office krijgt u een overzicht van de bestellingen die door u zijn gedaan. Daarvoor krijgt u de volgende informatie over de personen die door uw toedoen een bestelling hebben geplaatst: Status (klant/brand ambassador), naam, voornaam, e-mail, netto waarde van de bestellingen van de vorige maand, aantal teamleden, tijdstip van de laatste online activiteit. Deze informatie is nodig om de provisie te kunnen berekenen en controleren. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is art.  6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO.

 1. b) Ook kunt u in het back office een teamoverzicht zien. Daar krijgt u informatie over de door u geworven onafhankelijke brand ambassadors in uw downline. Daarvoor krijgt u de volgende informatie: Status (klant/brand ambassador), naam, voornaam, netto waarde van de bestellingen van de vorige maand, aantal teamleden, tijdstip van de laatste online activiteit. Deze informatie is nodig om de provisie te kunnen berekenen en controleren. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO.

(7) Voor de afwikkeling van de provisiebetaling hebben we de volgende gegevens nodig: Aanhef, naam, voornaam, adres, bankgegevens. Deze informatie is nodig om de provisie te kunnen berekenen en controleren. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is art.  6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO.

(8) Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door indien dit nodig is om het contract te kunnen nakomen of als handhaving van onze rechtmatige interesses noodzakelijk is. Daarbij maken wij ook gebruik van externe dienstverleners (verwerkers) om het contract te kunnen nakomen. Met de dienstverleners zijn aparte contracten voor gegevensverwerking afgesloten om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te kunnen waarborgen. Voor de rest zijn derden die geen opdrachtverwerkers van VERWAY zijn, in de zin van de wet op de persoonsregistratie zelf verplicht om de gegevens van de brand ambassadors volgens de richtlijnen van de DSGVO en andere, geldende bepalingen van de wet op de persoonsregistratie te verwerken.

 1. a) Voor de berekening van de differentiatieprovisie van de onafhankelijke brand ambassadors uit uw up-line wordt de hierboven genoemde informatie van uw bestellingen en uw teamoverzicht ook aan de brand ambassadors in wiens down-line u staat, gegeven. Daartoe ontvangen de brand ambassadors uit uw up-line de volgende informatie: Status (klant/brand ambassador), naam, voornaam, e-mail, netto waarde van de bestellingen van de vorige maand, aantal teamleden, tijdstip van de laatste online activiteit. Deze informatie is nodig om de differentiatieprovisie van uw up-line te kunnen berekenen en controleren. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO.
 2. b) Voor het uitvoeren van de levering worden voornaam, achternaam, aanhef, e-mailadres en telefoonnummer van de brand ambassador aan de vervoerder doorgegeven.
 3. c) Voor de afwikkeling van de betaling worden de betaalgegevens van de brand ambassador, namelijk voornaam, achternaam, aanhef, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN en BIC aan kredietinstellingen of intermediairs doorgegeven.
 4. b) Voor de afhandeling van onze boekhouding geven wij persoonlijke gegevens als voornaam, achternaam, aanhef, e-mailadres en telefoonnummer van de brand ambassadors die te maken hebben met bestellingen door klanten en provisieafrekeningen aan onze externe boekhouder door.
 5. b) Ten behoeve van de zgn. hosting van onze serversystemen en de technische administratie van de bij de hosting benodigde IT-systemen kunnen uw gegevens door onze dienstverleningsbedrijven met kantoren in Frankrijk, Spanje, Schotland en Duitsland worden verwerkt. Daarbij gaat het om de volgende gegevens: IP-adres, log-files, naam, voornaam, aanhef, e-mail, telefoonnummer, verjaardag, bankrekeninggegevens en eventueel BTW-nummer.
 6. f) Deze gegevensoverdracht aan de onder 8b) genoemde dienstverleners vindt plaats om de contractuele betrekking met u als klant brand ambassador te kunnen realiseren en onze rechtmatige interesses te kunnen garanderen. Juridische basis voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 par. 1 pag. 1 lid b en lid f DSGVO

(9) VERWAY gebruikt voor marketingdoeleinden de volgende gegevens van u, die u in het kader van uw bezigheden als brand ambassador van VERWAY voor de uitvoering van de contractuele relatie ter beschikking stelt: fotografisch en/of audiovisueel materiaal, bedrijfsspecifieke hashtags of soortgelijke posts op social media met afbeelding, stemopname of uitspraken/citaten in het kader van uw bezigheden als brand ambassador.

Deze gegevens worden op de social media-kanalen van VERWAY (Facebookpagina, Instagram, YouTube, Twitter) gepubliceerd. Voor dit doel worden uw hierboven genoemde persoonlijke gegevens tot maximaal 24 maanden opgeslagen.

Deze gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een contract als brand ambassador en geschiedt op grond van art.  6 par. 1 pag. 1 lid b DSGVO. Bovendien gebeurt dit voor de inachtneming van gewettigde interesses van VERWAY volgens  art. 6 par. 1 pag. 1 lid f DSGVO, zijnde het optimaliseren van het aanbod.

(10) Met uw instemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarin wij u over onze actuele producten, evenementen en bijzondere acties informeren.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zgn. double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Doel van deze procedure is dat uw aanmelding kan worden aangetoond en eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens opgehelderd kan worden.

Het enige wat verplicht is voor de ontvangst van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De vermelding van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig. Deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

U kunt op elk moment uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. Deze herroeping kunt u door één klik op de in elke nieuwsbrief opgenomen link of per e-mail aan support@verway.ch kenbaar maken.

Wij wijzen u erop dat we bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons resp. tracking pixels, die één-pixel-beeldbestanden vormen die op onze website zijn opgeslagen. Voor de analyses koppelen we de in de paragraaf „Toegangsgegevens“ genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres en een individueel id. De gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld, de id‘s worden dus niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; een rechtstreekse betrekking met personen is dus uitgesloten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door de afzonderlijke link die in elke e-mail staat aan te klikken of door op een andere manier contact met ons op te nemen. De informatie wordt opgeslagen voor de tijd waarin u op de nieuwsbrief geabonneerd bent. Na een afmelding slaan wij de gegevens alleen anoniem op voor statistieke doelen.

Deze gegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming en voor de handhaving van de gerechtvaardigde interesses van VERWAY, namelijk de optimalisering van het aanbod. Juridische basis is art. 6 par. 1 pag. 1 lid a en f DSVGO.

(11) VERWAY is op grond van het handels- en belastingrecht verplicht om de adres- en betalingsgegevens van de brand ambassadors voor de duur van tien jaren op te slaan. VERWAY beperkt echter na twee jaar de verwerking, d.w.z. dat de gegevens van de brand ambassador alleen worden gebruikt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Juridische basis voor dat opslaan is art. 6 par. 1 pag. 1 lid c DSGVO. Bovendien worden de gegevens van de brand ambassador bij de volledige afwikkeling van het contract, waartoe ook de volledige betaling van de overeengekomen vergoedingen behoort, gewist.

(12) De brand ambassador heeft als betrokkene recht op:

 • Informatie over de verwerking van zijn gegevens
 • Rectificatie of wissen van zijn gegevens
 • Beperking van de verwerking
 • Verzet tegen de verwerking
 • Overdraagbaarheid van gegevens
 • Herroeping van zijn eventueel gegeven toestemming met effect op de toekomst

Klagen bij een instantie voor gegevensbescherming. Een lijst van alle controlediensten vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de

§ 22 DISCLAIMER

(1) Voor andere dan door schending van leven, lichaam en gezondheid ontstane schade is VERWAY alleen aansprakelijk voor zover deze op opzettelijk of grof nalatig handelen of door opzettelijke schending van een belangrijke contractuele plicht (bijv. betaling van de provisie) door VERWAY, haar medewerkers of haar plaatsvervangers berust. Dat geldt ook voor schade door schending van plichten bij contracthandelingen en door het verrichten van ongeoorloofde handelingen. Aansprakelijkheid die dit te boven gaat is uitgesloten.

(2) De aansprakelijkheid wordt, uitgezonderd de schending van leven, lichaam en gezondheid of opzettelijk of grof nalatig handelen van VERWAY, haar medewerkers of plaatsvervangers, beperkt tot de bij beëindiging van de contract-typische voorzienbare schade en verder tot de hoogte van de contract-typische gemiddelde schade. Dat geldt ook voor indirecte schade, in het bijzonder gederfde winst.

(3) Voor schade, welke dan ook, die door verlies van gegevens op de server ontstaat, is VERWAY niet aansprakelijk, het zij dan in het geval van een grove nalatigheid of opzettelijke schuld van VERWAY, haar medewerkers of plaatsvervangers.

(4) Bij VERWAY veiliggestelde inhouden van de brand ambassador vormen voor VERWAY vreemde informatie in de zin van het telemediarecht en/of ander geldend recht.

§ 23 REKENING HOUDEN MET HET CARRIÈREPLAN

(1) Het VERWAY- carrièreplan en de daarin opgenomen richtlijnen zijn eveneens uitdrukkelijk onderdeel van het contract van de brand ambassador. De brand ambassador moet zich steeds houden aan deze richtlijnen, volgens de op dat moment geldige versie.

(2) Met de verzending van de aanvraag voor het afsluiten van een brand ambassador-contract verklaart de brand ambassador tegelijkertijd dat hij kennis heeft genomen van het VERWAY-carrièreplan en dat als onderdeel van het contract accepteert.

(3) VERWAY heeft te allen tijde het recht om wijzigingen in het VERWAY carrièreplan aan te brengen. VERWAY zal wijzigingen in het carrièreplan met inachtneming van een behoorlijke termijn aankondigen. De brand ambassador heeft het recht om bezwaar tegen het carrièreplan in te dienen. In geval van bezwaar heeft de brand ambassador het recht om het contract met ingang van de inwerkingtreding te beëindigen. Indien hij het contract binnen vier weken na de inwerkingtreding van de wijziging niet beëindigt, accepteert de brand ambassador de wijziging nadrukkelijk.

§ 24 CONTRACT – LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE KOOP VAN GOEDEREN MET DOORVERKOOP ALS DOEL

De volgende contract- leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor de verkoop van goederen aan brand ambassadors, die deze goederen als ondernemer met doorverkoop als doel of als proefverpakking voor zijn klanten, dus als ondernemer bij VERWAY, aankoopt. Alle aanbiedingen van VERWAY zijn vrijblijvend.

(1) Aanbiedingen, prijzen en aanneming van bestellingen, contractteksten,
totstandkoming van het contract, winstturbo, bijlagen en reclamemiddelen.
(a) Alle bestellingen van de brand ambassador met doorverkoop of het aanbieden van proefverpakkingen als doel, geschieden volgens de op dat tijdstip geldige prijslijsten van VERWAY.
(b) de presentatie van het productaanbod van VERWAY vertegenwoordigt geen bindende koopaanbieding. Pas met de bestelling, na het doorlopen van de bestelprocedure, doet de brand ambassador VERWAY een bindende koopaanbieding. De brand ambassador bestelt bij aankopen via de webshop van VERWAY de producten die zich in het winkelmandje bevinden pas door het aanklikken van een button.
„Bestelling met verplichte betaling van onkosten versturen“. Een contract komt pas tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging, ook per e-mail – voor zover VERWAY afziet van het sturen van een opdrachtbevestiging – door overdracht van de goederen door VERWAY. VERWAY slaat de tekst van het contract op en stuurt die in een bevestigings-e-mail aan de brand ambassador toe. De taal van het contract voor bestellingen is Duits.
(c) Indien tussen het afsluiten van het contract en de levering op grond van gewijzigde rechtsnormen aanvullende of verhoogde aanbetalingen ontstaan, heeft VERWAY het recht om de overeengekomen koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.
(d) VERWAY heeft het recht om alleen delen van de bestellingen van de brand ambassador te accepteren indien afwijkingen of beperkingen worden aangebracht. Indien de brand ambassador gedeeltelijke aanvaarding van de bestelling niet acceptabel vindt, is hij verplicht VERWAY binnen drie werkdagen na mededeling van de afwijking of het voorbehoud daarover te informeren. In dat geval geldt dat het contract niet tot stand is gekomen. In het andere geval geldt dat de bestelling van de brand ambassador is goedgekeurd. Per bestelling is een minimale bestelwaarde van minstens €50,00 netto vereist om tot verzending over te gaan.

(2) Leveringsvoorwaarden
(a) De levering geschiedt, voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, af fabriek. Alle leveringsplichten geschieden onder voorbehoud van correcte en tijdige levering door de leverancier van de producten aan VERWAY. Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij dat onredelijk is voor de brand ambassador. De naleving van de leveringsplicht vereist de tijdige en reglementaire vervulling van de medewerkingsplicht van de brand ambassador als besteller.
(b) Met de overdracht van de goederen aan de goede leverancier gaat het risico over op de brand ambassador, waarbij de verzending van de goederen steeds verzekerd is. De keuze van het transportmiddel geschiedt bij gebrek aan een afwijkende schriftelijke overeenkomst door VERWAY volgens de beste inzichten, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste verzending.
(c) Indien er voor VERWAY door opgave van een foutief afleveradres of een foutieve geadresseerde extra verzendkosten ontstaan, dienen die kosten door de brand ambassador vergoed te worden, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de foutieve opgave.

(3) Verzendkosten
De afzonderlijke landen waar verkoper levert en de respectievelijke verzendkosten zijn te vinden in de verzendinformatie.

(4) Betalingsvoorwaarden
(a) De koopprijs wordt, voor zover er niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen, direct bij facturering opeisbaar. Dat geldt ook voor rekeningen voor deelleveringen. Als betaalmogelijkheden kan de brand ambassador kiezen uit betaling per credit card, Sofort-overschrijving (voor Oostenrijk EPS), vooruitbetaling en betaling met PayPal (de voorwaarden van PayPal vindt u hier). Betaling in termijnen is niet mogelijk. Levering geschiedt wanneer de voorwaarden van de betaling volgens de richtlijnen van de desbetreffende betaalmogelijkheid zijn nagekomen. Een vervroegde betaling van nog openstaande bedragen is altijd mogelijk en kan via het partner online office in het werk worden gesteld.
(b) Alle prijzen zijn inclusief BTW.
(c) Alle verzendkosten, met name voor verpakking, transportkosten, transportverzekering en bezorging zijn, voor zover niet afzonderlijk iets anders is overeengekomen, voor rekening van de brand ambassador.
(b) In geval van een vertraging worden alle verplichtingen van de brand ambassador ten opzichte van VERWAY onmiddellijk opeisbaar. Bij vertraging van de betaling is de brand ambassador als ondernemer verplicht om wegens te late betaling een rente van 8% boven de basisrente te betalen.
(e) Onafhankelijk van de onder (d) genoemde minimale vertragingsschade staat het VERWAY vrij om een hogere vertragingsschade plus andere schade aan te tonen.
(f) De brand ambassador heeft alleen recht op verrekening wanneer de tegenvorderingen onomstreden of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Bovendien kan de brand ambassador het recht van retentie uitoefenen indien er geen tegenvordering van dezelfde contractrelatie bestaat.

(5) Eigendomsvoorbehoud
(a) De goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van VERWAY. Indien de prestatie uit deelbare prestaties bestaat, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas indien alle vorderingen die samenhangen met deze opdracht door de brand ambassador zijn vereffend. Bij verzuim te betalen of een andere reden in de zin van het eigendomsvoorbehoud heeft VERWAY het recht om de goederen terug te nemen. De terugname van de goederen door VERWAY betekent niet dat zij zich terugtrekt uit het contract, tenzij VERWAY dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. VERWAY is na terugname van de goederen bevoegd deze te verkopen. De opbrengst van deze verkoop wordt verrekend met de schulden van de brand ambassador, na aftrek van redelijke kosten van de verkoop.
(b) De brand ambassador mag de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen alleen in het reglementaire handelsverkeer verkopen. De brand ambassador heeft niet het recht om de goederen te verpanden, het eigendom veiligheidshalve over te dragen of op een andere manier maatregelen te nemen die het eigendom van VERWAY in gevaar brengen. De brand ambassador doet nu reeds afstand van de vordering uit de wederverkoop van de voorbehoudsproducten ten gunste van VERWAY; VERWAY neemt deze overdracht nu reeds aan. De brand ambassador is tot herroeping gemachtigd om de aan VERWAY overgedragen vorderingen fiduciair in eigen naam voor VERWAY in te trekken. VERWAY kan deze volmacht en het recht op doorverkoop herroepen indien de brand ambassador achterstand heeft bij belangrijke verplichtingen, zoals de betaling aan VERWAY. In geval van een herroeping heeft VERWAY het recht om de vordering zelf in te trekken.
(c) Bij verpanding of andere toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dient de brand ambassador VERWAY onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en daarbij de voor een interventie (verzet door derden volgens § 771 ZPO) noodzakelijke documenten te overhandigen. Dit geldt ook voor andere belemmeringen. Onafhankelijk daarvan dient de brand ambassador de derden al van tevoren op de rechten die aan de producten zijn verbonden, te wijzen. Indien de derde de kosten niet kan vergoeden, is de brand ambassador aansprakelijk voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de rechtsvervolging.
(d) VERWAY verplicht zich de hem toekomende onderpanden op verzoek van de brand ambassador in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van zijn onderpanden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt.

(6) Herroepingsrecht verlenen
De brand ambassador verplicht zich om de klant – voor zover dat wettelijk vereist is – herroepingsrecht naar de op dat moment geldende wettelijke bepalingen te verlenen, en dient na een herroeping de VERWAY-goederen volgens de richtlijnen van de wettelijke regelingen terug te nemen.

(7) Onderzoeks- en berispingsplicht, vrijwaring, aansprakelijkheid voor gebreken, garantie
(a) Ten aanzien van de vrijwaring gelden de wettelijke bepalingen, voor zover onder (2) – (5) niets anders is overeengekomen.
(b) De verjaringstermijn voor de aansprakelijkheid voor materiële gebreken bedraagt 12 maanden, omdat de brand ambassador de goederen als ondernemer (§ 14 BGB) koopt, en begint bij de overhandiging van de goederen. Dat geldt niet voor zover de wet, in het bijzonder §§ 478 en 479 lid 1 BGB langere termijnen voorschrijft. De verkorte verjaringstermijn geldt verder niet indien het om schade gaat door overtreding tegen leven, lichaam en gezondheid, de schending van essentiële contractuele plichten (overdracht en eigendomsoverdracht van de goederen) en om schade die aan opzet of grove nalatigheid is toe te schrijven. Hier gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.
(c) De brand ambassador dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering, schriftelijk bij VERWAY kenbaar te maken. In het andere geval worden de goederen als goedgekeurd beschouwd en is de garantie voor kennelijke gebreken uitgesloten.
(d) VERWAY heeft het recht om de goederen tijdens de garantietermijn te vervangen, met toestemming van de brand ambassador de prijs te verlagen of tegoedbonnen te geven in plaats van een vervangende levering, waarbij tegoedbonnen of andere betalingen alleen in de eWallet van de brand ambassador worden uitbetaald. Alleen indien de vervangende levering door schuld van VERWAY niet binnen een passende tijd geschiedt of definitief mislukt is, heeft de brand ambassador het recht om het contract in het kader van de wettelijke bepalingen ongedaan te maken en verlaging van de prijs of schadevergoeding resp. vergoeding van kosten te eisen. Een vervangende levering geldt na een vergeefse tweede poging als mislukt wanneer uit de soort goederen, het gebrek of andere omstandigheden niets anders blijkt. Indien er aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding of vergoeding van kosten, is de aansprakelijkheid van VERWAY, zoals in § 9 van de ondernemingsrichtlijnen beschreven, begrensd.
(e) Aansprakelijkheid voor normaal gebruik is uitgesloten. Alleen de brand ambassador heeft het recht om een garantieclaim tegen VERWAY in te dienen. Deze claims zijn niet overdraagbaar.

(8) Achterhouding, compensatie.
De brand ambassador heeft alleen recht op compensatie, achterhouding of prijsverlaging op voorwaarde dat zijn tegeneis wettelijk is vastgesteld of door de firma VERWAY schriftelijk is erkend.

(9) Aanvullende toepasbaarheid van de bedrijfsrichtlijnen en de AV
Voor het overige gelden de andere clausules van de Algemene Verdragspartnervoorwaarden ook voor deze contract-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor de koop van de goederen met als doel de doorverkoop of proefpakket.

§ 25 VERJARING

Alle aanspraken in deze contractuele relatie verjaren voor beide partijen binnen 6 maanden, voor zover dit wettelijk is toegestaan. De verjaringstermijn begint met de vervaldatum van de aanspraak, op het tijdstip van het ontstaan van de aanspraak of met de herkenbaarheid van de aanspraak. Wettelijke regelingen waarvoor verplicht een langere verjaringstermijn is geregeld, blijven onaangetast.

§ 26 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

(1) Het recht van de zetel van VERWAY is van toepassing, met uitsluiting van het VN-handelsrecht. De wettelijke bepalingen van het land waarin de brand ambassador zijn woonplaats heeft, blijven onverminderd van kracht.

(2) Indien de brand ambassador handelaar, een kapitaalvennootschap van het openbare recht of een openbaar-rechtelijk lichaam is, er geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland is, na tekening van het contract naar het buitenland verhuist of zijn woonplaats ten tijde van de instelling van de vordering niet bekend is, is de woonplaats van VERWAY bevoegde rechtbank en plaats van handeling.

§ 27 SLOTBEPALINGEN

(1) VERWAY heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden en/of het beloningsschema naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen, in het bijzonder wanneer dit wordt vereist door overheidsvoorschriften, wetswijzigingen of gewijzigde jurisprudentie. De Brand Ambassador wordt eenmalig geïnformeerd over de relevante wijzigingen en zijn rechten bij het inloggen op zijn klantenzone. (2) De gewijzigde voorwaarden worden onderdeel van het contract. Wanneer de Brand Ambassador op de hoogte wordt gesteld van de gewijzigde AV, wordt hem meegedeeld dat hij bezwaar kan maken tegen de wijziging. Het bezwaar moet binnen zes weken na ontvangst van de mededeling van de wijziging van de AV worden ontvangen door VERWAY.

(3) Indien deze Algemene Contractpartnervoorwaarden in een andere taal worden vertaald en er bij willekeurige bepalingen tegenstrijdigheid tussen de Duitse en de vertaalde versie ontstaat, heeft de Duitse versie altijd voorrang.

(4) Bij ineffectiviteit of onvolledigheid van een clausule van deze Algemene Contractpartnervoorwaarden dient het gehele contract niet ineffectief te worden. Integendeel, de ineffectieve clausule dient dan door een clausule te worden vervangen die effectief is en die het dichtst bij de zin van de ineffectieve clausule komt. Hetzelfde geldt voor de sluiting van een leemte die geregeld dient te worden.

Stand van de Algemene contractpartnervoorwaarden: 01.11.2020