ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ


Έχετε το δικαίωμα εντός διαστήματος 14 ημερών να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση χωρίς αναφορά των αιτιών. Η προθεσμία υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο διακινητής, αποκτήσετε την κυριότητα του τελευταίου εμπορεύματος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσετε εμάς, την
VERWAY World SLU
Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B
07180 Santa Ponsa, Ισπανία
service@verway.ch

μέσω μίας μονοσήμαντης δήλωσης (π.χ. μίας ταχυδρομικώς αποσταλείσας επιστολής, τηλεομοιότυπου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε την κοινοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός σας πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύψουν εάν επιλέξατε άλλο τρόπο αποστολής, από την από εμάς παρεχόμενη, οικονομική τυπική παράδοση), άμεσα και το αργότερο εντός διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβουμε την κοινοποίησή σας σχετικά με την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Για αυτή την επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή, εκτός εάν έχει υπάρξει ρητή, διαφορετική συμφωνία μαζί σας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη για αυτή την επιστροφή των χρημάτων. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων, μέχρι να λάβουμε τα εμπορεύματα ή μέχρι να υποβάλλετε αποδεικτικό της επιστροφής των εμπορευμάτων, ανάλογα με το ποιο από αυτά συμβεί προγενέστερα.

Οφείλετε να αποστείλετε ή να παραδώσετε σε εμάς τα εμπορεύματα άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα , κατά την οποία θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται, εφόσον αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών . Επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των εμπορευμάτων. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε για μια ενδεχόμενη απώλεια της αξίαςτων εμπορευμάτων μόνον εφόσον η εν λόγω απώλεια αξίας οφείλεται στη μεταχείριση των εμπορευμάτων εκ μέρους σας πέραν αυτής που απαιτείται για τον έλεγχο της ποιότητας, των ιδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας τους.

Η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (§ 312g BGB/γερμ. Α.Κ.), ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να επικαλεστούμε εναντίον σας τις ακόλουθες διατάξεις:

Η ισχύς του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορεί να εκλείψει πρόωρα σε συμβάσεις που αφορούν στην παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, τα οποία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγιεινής είναι ακατάλληλα προς επιστροφή, εφόσον αφαιρεθεί η σφράγισή τους μετά την παράδοση (όπως τα καλλυντικά).