Προοίμιο /Κανόνες Δεοντολογίας

Σας καλωσορίζουμε εγκάρδια για λογαριασμό της εταιρείας μας ως νέο συμβαλλόμενο εμπορικό συνεργάτη (εφεξής Brand Ambassador) και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη δραστηριότητά σας ως αυτόνομος Brand Ambassador της VERWAY World S.L.U., όπως αυτή εκπροσωπείται από τον διαχειριστή της κ. Ilhan Dogan, Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B, 07180 Santa Ponsa, Ισπανία (εφεξής: VERWAY) και κυρίως να απολαύσετε τις πωλήσεις των προϊόντων μας. Στα πλαίσια της πώλησης των προϊόντων μας και της επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, η ασφάλεια και η φιλική αντιμετώπιση των καταναλωτών, η σοβαρότητα, ή δίκαια συνύπαρξη σε όλο το περιβάλλον του δικτυακού μάρκετινγκ, των εκδηλώσεων προώθησης πωλήσεων ή άλλων απευθείας πωλήσεων, όπως και η συμμόρφωση με τους νόμους και τα χρηστά ήθη έχουν πάντα για εμάς πρωταρχική σημασία.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας όπως και τους Γενικούς Όρους Αντισυμβαλλομένων της εταιρείας μας και να υιοθετήσετε τις επιταγές τους ως πρότυπο στην καθημερινή σας δραστηριότητα.

Κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις με τους καταναλωτές

 • Οι Brand Ambassador της εταιρείας μας συμβουλεύουν τους υπαγόμενους σε αυτούς Brand Ambassador με εντιμότητα και ειλικρίνεια διευκρινίζοντας ενδεχόμενες παρανοήσεις σχετικά με τα εμπορεύματα, τις επιχειρηματικές δυνατότητες ή άλλες δηλώσεις στα πλαίσια μίας συμβουλευτικής συζήτησης.
 • Στα πλαίσια μίας επικοινωνίας με πελάτες ο Brand Ambassador ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στα προσφερόμενα εμπορεύματα και – κατόπιν σχετικής επιθυμίας του καταναλωτή – τη δυνατότητα πώλησης.
 • Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ένας Brand Ambassador απαγορεύεται να κάνει παραπλανητικές δηλώσεις ή υποσχέσεις οποιασδήποτε μορφής σχετικά με τα εμπορεύματα .
 • Ένας Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε κανενός είδους ισχυρισμούς σχετικά με τα εμπορεύματα, τις τιμές τους ή τους όρους σύμβασης, εφόσον αυτά δεν έχουν εγκριθεί από την VERWAY .
 • Οι Brand Ambassador θα αναφέρονται για εμπορικούς σκοπούς έναντι του καταναλωτή μόνο σε συστατικές επιστολές, αποτελέσματα δοκιμών ή άλλα άτομα, εφόσον έχουν εξουσιοδότηση τόσο εκ μέρους αυτού που παρέχει τις συστάσεις όσο και της VERWAY, ενώ αυτές θα πρέπει να είναι σωστές και επίκαιρες. Επίσης οι συστατικές επιστολές, οι δοκιμές και οι προσωπικές συστάσεις θα πρέπει πάντα να σχετίζονται με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
 • Οι Brand Ambassador λαμβάνουν υπόψη τους την έλλειψη εμπειρίας ορισμένων ατόμων σε εμπορικές συναλλαγές και σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύονται χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η ασθένεια ή οι περιορισμένες δυνατότητες αντίληψης, προκειμένου να τα πείσουν να προβούν στη σύναψη μίας σύμβασης.
 • Στα πλαίσια επαφών με τις επονομαζόμενες ασθενείς κοινωνικά ή ξενόγλωσσες ομάδες του πληθυσμού, οι Brand Ambassador λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές τους δυνατότητες και τις ικανότητες αντίληψης ή/και γλωσσικής κατανόησης και ιδίως δεν υιοθετούν ενέργειες, οι οποίες θα έπειθαν τα μέλη τέτοιων ομάδων να προβούν σε παραγγελίες που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους.

Κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις με τους Brand Ambassador

 • Οι Brand Ambassador συμπεριφέρονται πάντα δίκαια και με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο. Αυτό διέπει και τις σχέσεις των Brand Ambassador προς άλλους ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις δικτυακού μάρκετινγκ, επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων πωλήσεων ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις απευθείας πωλήσεις.
 • Οι Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να προσελκύουν Brand Ambassador άλλων εταιρειών. Επιπλέον οι Brand Ambassador να επιτρέπεται να παρακινούν άλλους Brand Ambassador να αλλάξουν χορηγό εντός της VERWAY.
 • Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πρέπει πάντοτε να τηρούνται και ως κανόνες δεοντολογίας.

Κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις με άλλες εταιρείες

 • Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές ή άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δικτυακού μάρκετινγκ, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων προώθησης πωλήσεων ή εταιρείες απευθείας πωλήσεων, οι Brand Ambassador της VERWAY συμπεριφέρονται πάντα δίκαια και με ειλικρίνεια.
 • Η συστηματική προσέλκυση Brand Ambassador άλλων εταιρειών δεν είναι αποδεκτή.
 • Οι μειωτικές, παραπλανητικές ή αθέμιτες συγκριτικές δηλώσεις σχετικά με τα εμπορεύματα ή τα συστήματα διανομής άλλων εταιρειών απαγορεύονται.
  Μετά την παραπάνω παράθεση των κανόνων δεοντολογίας της επιχείρησής μας, θέλουμε στη συνέχεια να σας παρουσιάσουμε τους Γενικούς Όρους Αντισυμβαλλομένων της VERWAY.

§ 1 ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

(1) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συμβαλλομένων Μερών συνιστούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης Brand Ambassador μεταξύ της VERWAY World S.L.U. , όπως εκπροσωπείται από τον διαχειριστή της κ. Ilhan Dogan, Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B, 07180 Santa Ponsa, Ισπανία (ακολούθως: VERWAY), email: support@verway.ch (εφεξής: VERWAY) και του ανεξάρτητου και αυτόνομου Brand Ambassador. Ο σκοπός του έγκειται στο να αποτελέσει τη βάση για μία κοινή, έντιμη και επιτυχή επιχειρηματική σχέση.

(2) Η VERWAY παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στη βάση αυτών των όρων συναλλαγών.

§ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Η VERWAY είναι μια εταιρεία, μια εταιρεία η οποία διακινεί μέσω ενός συστήματος πωλήσεων πολλαπλών καναλιών υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και άλλα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της υγείας, του αθλητισμού και του τρόπου ζωής (εφεξής: εμπορεύματα). Ο Brand Ambassador οφείλει διαμεσολαβεί ή/και μεταπωλεί για λογαριασμό της VERWAY τα εμπορεύματα που ο ίδιος επιλέγει, έτσι ώστε η διαμεσολάβηση ή/και η μεταπώληση των εμπορευμάτων να συνιστά τη βάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός Brand Ambassador. Για τη δραστηριότητα αυτή, ο Brand Ambassador δεν απαιτείται να προβεί σε έξοδα πέραν της εφάπαξ αγοράς του Brand Ambassador Box και της καταβολής του τέλους άδειας χρήσης και συντήρησης σύμφωνα με το § 6 (2), ούτε και να αγοράσει/προμηθευτεί έναν ελάχιστο αριθμό εμπορευμάτων ή άλλων υπηρεσιών από την VERWAY ή να προσελκύσει άλλους Brand Ambassador. Υποχρεωτική είναι μόνο η εγγραφή. Για τη δραστηριότητά του ο Brand Ambassador λαμβάνει μία αντίστοιχη προμήθεια διαμεσολάβησης.

(2) Επιπρόσθετα υφίσταται η δυνατότητα, όχι όμως και η υποχρέωση προσέλκυσης άλλων Brand Ambassador. Για αυτή του τη δραστηριότητα προσέλκυσης ο Brand Ambassador λαμβάνει με την επίτευξη της απαιτούμενης πιστοποίησης, μια αντίστοιχη προμήθεια επί των πωλήσεων των προϊόντων των Brand Ambassador που έχει προσελκύσει. Για την προσέλκυση, ωστόσο, δεν καταβάλλεται ρητά καμία προμήθεια. Η προμήθεια όπως και το είδος της πληρωμής εξαρτώνται από το κατά τον δεδομένο χρόνο ισχύον πλάνο σταδιοδρομίας.

(3) Με την επιτυχή εγγραφή του, η VERWAY θέτει στη διάθεση του Brand Ambassador εκτός από εκπαίδευση και εξατομικευμένα εργαλεία προώθησης, και ένα ηλεκτρονικό γραφείο back office μαζί με μια σελίδα προορισμού ή Landingpage (μη τροποποιήσιμης ως προς το περιεχόμενό της Replicated Website) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 6 (1), το οποίο παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στον Brand Ambassador να έχει μια ενημερωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα των πωλήσεων του, των αξιώσεων προμήθειας του, των πληρωμών του, καθώς και των εξελίξεων των Brand Ambassador και των υπαγόμενων σας στην ιεραρχική διάρθρωση.

§ 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Η σύναψη σύμβασης είναι δυνατή με κεφαλαιουχικές εταιρείες, ατομικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ένα αποδεικτικό επαγγελματικής ιδιότητας (π.χ. άδεια άσκησης επιτηδεύματος, εφόσον απαιτείται). Η σύναψη σύμβασης με καταναλωτές δεν είναι δυνατή. Ανά φυσικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., GbR, OHG, KG) και κεφαλαιουχική εταιρεία (π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ, AG, GmbH, Ltd.), είναι αποδεκτή μόνο μια αίτηση Brand Ambassador, όπως εξίσου ένα φυσικό πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να εγγραφεί επιπρόσθετα ως εταίρος μιας προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας.

(2) Σε περίπτωση που μια κεφαλαιουχική εταιρεία υποβάλει αίτηση Brand Ambassador, πρέπει να υποβάλλονται σε αντίγραφο βεβαίωση της εγγραφής στο αντίστοιχο εμπορικό μητρώο καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Όλοι οι μέτοχοι και, ενδεχομένως, και οι μέτοχοι των μετόχων, εφόσον μέτοχος είναι μία επίσης κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία, πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να υπογράψουν την αίτηση. Οι μέτοχοι ευθύνονται προσωπικά έναντι της VERWAY για τη συμπεριφορά της κεφαλαιουχικής εταιρείας.

(3) Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών πρέπει, εφόσον υπάρχει, να υποβάλλεται σε αντίγραφο το πιστοποιητικό εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Όλοι οι εταίροι και, ενδεχομένως, και οι εταίροι των εταίρων, εφόσον εταίρος είναι μία επίσης κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία, πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να υπογράψουν την αίτηση. Οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά έναντι της VERWAY για τη συμπεριφορά της προσωπικής εταιρείας.

(4) Εφόσον χρησιμοποιηθούν έντυπα παραγγελιών ή εντολών, αυτά θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση που το καθεστώς του Συμβαλλόμενου Συνεργάτη ή του Brand Ambassador αποκτάται μόνο με την εγγραφή του ως Συμβαλλόμενος Συνεργάτης ή ως Brand Ambassador σε σχέση με την πρώτη παραγγελία προϊόντων που έχουν υποβληθεί στη VERWAY, η παραγγελία αυτή θα θεωρείται απευθείας ως εκείνη ενός Συμβαλλόμενου Συνεργάτη ή  Brand Ambassador της VERWAY και όχι ως τελικού καταναλωτή / τελικού πελάτη.

(6) Ο συμβαλλόμενος συνεργάτης συμφωνεί να ενημερώνει σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του σε άλλη χώρα.

(7) Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα, να απορρίπτει αιτήσεις Brand Ambassador κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία αιτιολόγηση.

(8) Για την περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους (1) έως (3) και (5) έως (6) εδάφιο 1 η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί σε άμεση καταγγελία της σύμβασης με τον Brand Ambassador χωρίς προθεσμία προειδοποίησης. Επιπλέον η VERWAY διατηρεί ρητώς για την περίπτωση αυτή της άμεσης καταγγελίας, το δικαίωμα προβολής πρόσθετων αξιώσεων αποζημίωσης.

§ 4 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ BRAND AMBASSADOR ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

(1) Ο Brand Ambassador ενεργεί ως αυτόνομος και ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Στο πλαίσιο αυτό τα μέρη συνομολογούν πως ο Brand Ambassador αρχικά απασχολείται ως δευτερεύουσα επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν είναι εργαζόμενος, εμπορικός αντιπρόσωπος, franchisee ή μεσίτης της VERWAY. Δεν υπάρχουν στόχοι πωλήσεων, υποχρεώσεις αγοράς προϊόντων ή άλλων ενεργειών. Εξαιρουμένων των συμβατικών υποχρεώσεων, ο Brand Ambassador δεν υπόκειται σε κανενός είδους εντολές εκ μέρους της VERWAY και αναλαμβάνει το πλήρη επιχειρηματικό κίνδυνο της επαγγελματικής του δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης της κάλυψης όλων των επαγγελματικών του εξόδων. Ο Brand Ambassador οφείλει να συστήσει και να διαχειρίζεται την επιχείρησή του – εφόσον απαιτείται – σύμφωνα με τις δέουσες εμπορικές πρακτικές.

(2) Ο Brand Ambassador είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας και ο ίδιος υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των επιταγών της φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας (π.χ. χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου φόρου προστιθέμενης αξίας ή δήλωση των εργαζομένων του σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή η εξασφάλιση του δικαιώματος άσκησης επιτηδεύματος, εφόσον απαιτείται). Στον βαθμό αυτό ο Brand Ambassador, διασφαλίζει την ορθή φορολόγηση στην έδρα του όλων των εσόδων από προμήθειες που πραγματοποιεί στα πλαίσια της δραστηριότητάς του για την VERWAY . Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα, να προβεί σε παρακράτηση του εκάστοτε ποσού φόρων και εισφορών από τη συμφωνημένη προμήθεια ή/και στην έγερση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές ή/και δαπάνες, οι οποίες προκληθούν από παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων , εκτός εάν ο Brand Ambassador δεν ευθύνεται για τις ζημίες ή τις δαπάνες. Από την VERWAY δεν καταβάλλονται καθόλου ασφαλιστικές εισφορές για τον Brand Ambassador.

§ 5 ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εγγράφεστε στην VERWAY ως επιχειρηματίας και όχι ως καταναλωτής, συνεπώς δεν έχετε κανένα νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης. Παρόλα αυτά η VERWAY σας παρέχει οικειοθελώς το δικαίωμα υπαναχώρησης σας από τη σύμβαση εντός διαστήματος 14 ημερών.

Οικειοθελώς εκχωρούμενο δικαίωμα υπαναχώρησης

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς αναφορά των λόγων, ενημερώνοντάς μας γραπτώς (με επιστολή ή email) προς την αναφερόμενη στο § 1 ταχυδρομική διεύθυνση ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προθεσμία αρχίζει με τη διαβίβαση της αίτησης του Brand Ambassador. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου / email) της υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης:

Μετά την υπαναχώρησή σας μπορείτε να επιστρέψετε στην VERWAY όλα τα μη ανοιγμένα, κατάλληλα προς πώληση εμπορεύματα, που έχετε προμηθευτεί ως Brand Ambassador και άλλες χρεωθείσες υπηρεσίες έναντι επιστροφής του πλήρους αντιτίμου που καταβάλατε.

Λήξη δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει, στην περίπτωση επίτευξης από τον Brand Ambassador απαίτησης προμήθειας εντός του χρόνου της προθεσμίας υπαναχώρησης. Ένας Brand Ambassador μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στην VERWAY μετά την υπαναχώρηση από την παλαιά του θέση υπό άλλον χορηγό. Προϋπόθεση για αυτό είναι να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την υπαναχώρηση από την παλαιά θέση του Brand Ambassador και ο υπαναχωρών Brand Ambassador να μην έχει ασκήσει καμία δραστηριότητα για την VERWAY κατά το διάστημα αυτό.

§ 6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BACK-OFFICE ΚΑΙ ΤΗΣ LANDINGPAGE / ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Με την εγγραφή στην VERWAY , ο Ambassador Brand θα αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του Back Office που του παρέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το δικαίωμα χρήσης είναι ένα απλό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης που σχετίζεται με το συγκεκριμένο Back Office. Ο Brand Ambassador δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να επεξεργαστεί ή να επανασχεδιάσει με άλλο τρόπο το Back Office, όπως δεν έχει και κανένα δικαίωμα να προβεί στην παραχώρηση υποαδειών χρήσης.

§ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ BRAND AMBASSADOR

(1) Ο Brand Ambassador οφείλει να προστατεύει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης και τα αναγνωριστικά στοιχεία σύνδεσης από την πρόσβαση τρίτων.

(2) Ο Brand Ambassador απαγορεύεται να παραβιάζει κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, τα δικαιώματα της VERWAY, των Brand Ambassador αυτής, των συνδεόμενων επιχειρήσεων ή άλλων τρίτων μερών, να παρενοχλεί τρίτους ή να παραβιάζει κατ’ άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό ισχύει ιδίως και ως προς την απαγόρευση της αθέμιτης τηλεφωνικής προώθησης και της αποστολής ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων email, φαξ ή SMS (Spam).

(3) Ειδικές πολιτικές προώθησης
(a) Οι πρακτικές πωλήσεων και προώθησης δεν επιτρέπεται να αφήνουν να εννοηθεί την καταβολή προμηθειών ως «κατά κεφαλή αμοιβή» ή άλλης προμήθειας σχετιζόμενης με την απλή στρατολόγηση ενός νέου Brand Ambassador ή να περιλαμβάνουν άλλες ενέργειες που δημιουργούν την εντύπωση πως το προωθούμενο σύστημα πωλήσεων είναι ένα παράνομο σύστημα πωλήσεων.
(b) Οι πρακτικές πωλήσεων και προώθησης δεν επιτρέπεται να απευθύνονται σε ανήλικους και άτομα χωρίς εμπειρία στις εμπορικές συναλλαγές και σε καμία περίπτωση να εκμεταλλεύονται την ηλικία, την ασθένεια ή την περιορισμένη ικανότητα αντίληψης, προκειμένου να πείθουν καταναλωτές για τη σύναψη μίας σύμβασης. Στα πλαίσια επαφών με τις επονομαζόμενες ασθενείς κοινωνικά ή ξενόγλωσσες ομάδες του πληθυσμού, οι Brand Ambassador λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές τους δυνατότητες και τις ικανότητες αντίληψης ή/και γλωσσικής κατανόησης και ιδίως δεν υιοθετούν ενέργειες, οι οποίες θα έπειθαν τα μέλη τέτοιων ομάδων να προβούν σε παραγγελίες που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους.
(c) Δεν επιτρέπονται οι πρακτικές πωλήσεων και προώθησης που είναι ανάρμοστες, παράνομες ή επικίνδυνες για την ασφάλεια ή/και ασκούν σε επιλεγμένους καταναλωτές απαράδεκτη πίεση.
(d) Ενώπιον των καταναλωτών οι Brand Ambassador αναφέρονται για εμπορικούς σκοπούς σε συστατικές επιστολές, αποτελέσματα δοκιμών, συστάσεις ή άλλα άτομα, μόνον εφόσον έχουν λάβει επίσημη σχετική εξουσιοδότηση τόσο από τον παρέχοντα τη σύσταση όσο και από την VERWAY και αυτή είναι αληθής και επίκαιρη. Οι συστατικές επιστολές, οι δοκιμές και οι προσωπικές συστάσεις πρέπει επίσης πάντα να σχετίζονται με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

(4) Οι πρεσβευτές της μάρκας μπορούν να χρησιμοποιούν, να παράγουν ή να διαδίδουν τα δικά τους έγγραφα πωλήσεων, ιστότοπους, φυλλάδια προϊόντων, ετικέτες προϊόντων ή άλλα αυτοδημιούργητα μέσα και διαφημιστικό υλικό ή να αλλάζουν τη σελίδα προορισμού που παρέχεται, μόνο με τη ρητή, προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Εάν οι πρεσβευτές της μάρκας προωθούν τα προϊόντα της VERWAY χρησιμοποιώντας άλλα διαδικτυακά μέσα όπως κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook ή Instagram), διαδικτυακές αγορές (π.χ. Amazon ή E-Bay) ή / και διαδικτυακά ιστολόγια ή αίθουσες συνομιλιών (π.χ. WhatsApp ή Snapchat), μπορούν να προσφέρουν μόνο αυτά τα προϊόντα στη λιανική τιμή που δηλώνεται και επιβεβαιώνεται επίσημα από τη VERWAY και να χρησιμοποιούν μόνο επίσημα διαφημιστικά μηνύματα VERWAY ή να προωθούν μια δραστηριότητα της VERWAY ως υπάλληλοι. Απαγορεύεται επίσης η χρήση του ονόματος, των σημάτων, των λογότυπων και άλλων προστατευμένων σχεδίων της VERWAY, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης ως διαδικτυακός / λογαριασμός κοινωνικών μέσων / ονόματα χρηστών, ως εικόνα προφίλ σε κανάλια κοινωνικών μέσων (ή διαδικτυακών λογαριασμών), καθώς και οποιαδήποτε χρήση ως λέξη-κλειδί για το Google AdWords, το Google AdSense και παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και οποιαδήποτε χρήση ως όνομα χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(5) Η παρουσίαση και η πώληση των εμπορευμάτων της VERWAY επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τον Brand Ambassador στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας με δυνατότητα ανάκλησης σε συζητήσεις παρουσία δύο ή περισσοτέρων ατόμων, σε οικιακές συγκεντρώσεις, σε οnline οικιακές συγκεντρώσεις, σε οnline δικτυακές εκδηλώσεις ή/και σε οnline συνδιασκέψεις.

(6) Απαγορεύεται πάντα η πώληση ή η κατ’ άλλον τρόπο διανομή των ιδίων εγγράφων μάρκετινγκ ή/και πωλήσεων από έναν Brand Ambassador σε άλλους Brand Ambassador της VERWAY .

(7) Επίσης και η παρουσίαση των εμπορευμάτων από τον Brand Ambassador σε γενικές και κλαδικές εκθέσεις επιτρέπεται βάσει έγγραφης συγκατάθεσης της VERWAY .

(8) Ο Brand Ambassador δεν επιτρέπεται στα πλαίσια των επαγγελματικών του επαφών να προκαλεί την εντύπωση, πως ενεργεί κατ’ εντολή ή στο όνομα της VERWAY . Αντίθετα, οφείλει να παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητος Brand Ambassador της VERWAY». Σε διαδικτυακές ιστοσελίδες, επιστολόχαρτα, επαγγελματικές κάρτες, επιγραφές αυτοκινήτων καθώς και σε αγγελίες, διαφημιστικά έγγραφα και ανάλογα μέσα πρέπει αναφέρεται η προσθήκη «ανεξάρτητος Brand Ambassador της VERWAY» και χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε αυτά το σήμα VERWAY ή/και οι μάρκες, τίτλοι έργων, επαγγελματικές ονομασίες και λοιπά σήματα της VERWAY. Επίσης ο Brand Ambassador απαγορεύεται να καταθέτει στο όνομα της VERWAY , για λογαριασμό ή/και στο όνομα της επιχείρησης αιτήσεις για τη χορήγηση πιστώσεων και να λαμβάνει πιστώσεις, να πραγματοποιεί δαπάνες, να αναλαμβάνει δεσμεύσεις, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να συνάπτει άλλες συμβάσεις ή να παραχωρεί κατ’ άλλο τρόπο δεσμευτικές δηλώσεις βούλησης. Στον Brand Ambassador δεν παραχωρείται καμία εξουσιοδότηση εισπράξεων, ούτε και καμία εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της VERWAY έναντι τρίτων. Σε εξίσου μικρό βαθμό ευθύνεται ο Brand Ambassador για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μία συναλλαγή για την οποία μεσολάβησε.

(9) Στα πλαίσια των επαγγελματικών επαφών ο Brand Ambassador δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αρνητικές, υποτιμητικές ή κατ’ άλλο τρόπο παράνομες αναφορές σχετικά με ανταγωνιστικές μάρκες ή/και σε αρνητικές, υποτιμητικές ή παράνομες αξιολογήσεις άλλων επιχειρήσεων, ή να αξιολογεί αρνητικά, υποτιμητικά ή κατ’ άλλο τρόπο παράνομα με σκοπό την προσέλκυση Brand Ambassador άλλων επιχειρήσεων.

(10) Όλα τα υλικά παρουσιάσεων, προώθησης, εκπαίδευσης και βίντεο, οι ετικέτες προϊόντων κτλ. (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών) της VERWAY υπόκεινται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Πέραν του συμβατικά εκχωρούμενου δικαιώματος χρήσης, δεν επιτρέπεται η εξ’ ολοκλήρου ή η αποσπασματική αναπαραγωγή, διάδοση, δημοσιοποίηση ή επεξεργασία τους από τον Brand Ambassador χωρίς προηγούμενη, ρητή, έγγραφη συγκατάθεση της VERWAY.

(11) Και η χρήση του σήματος VERWAY ή/και των μαρκών, των λογότυπων, των τίτλων έργων και των λοιπών επαγγελματικών ονομασιών και άλλων σημάτων της VERWAY επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης, ρητής, έγγραφης συγκατάθεσης. Αυτό ισχύει και για την καταχώριση τομέων διαδικτύου (Internetdomains). Η VERWAY μπορεί να απαιτήσει τη διαγραφή ή/και μεταβίβαση τομέων διαδικτύου (Internetdomain) που κάνουν χρήση του ονόματος VERWAY ή/και ή/και των μαρκών, των λογότυπων, των τίτλων έργων και των λοιπών επαγγελματικών ονομασιών και άλλων σημάτων της VERWAY, την οποία χρήση δεν έχει εγκρίνει εγγράφως η VERWAY. Στην περίπτωση μεταβίβασης, η VERWAY θα αναλάβει μόνο το κόστος του μεταφοράς του παρόχου, όχι όμως άλλα κόστη ή το κόστος μίας άδειας χρήσης ή άλλης αποζημίωσης για τον τομέα (Domain). Επίσης απαγορεύεται η κατάθεση προς κατοχύρωση ιδίων εμπορικών σημάτων, τίτλων έργων ή άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ενδεχ. σε άλλη χώρα/περιοχή κατατεθέν ή κατ’ άλλο τρόπο προστατευόμενο εμπορικό σήμα, ονομασία προϊόντος, τίτλο έργου ή επαγγελματική ονομασία της VERWAY. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει τόσο για πανομοιότυπα όσο και για παρεμφερή σήματα ή εμπορεύματα.

(12) Ένας Brand Ambassador μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στην VERWAY μετά την παραίτηση από την παλαιά του θέση. Προϋπόθεση για αυτό είναι να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την καταγγελία και την επιβεβαίωση της καταγγελίας από την VERWAY για την παλαιά θέση του Brand Ambassador και ο καταγγέλλων Brand Ambassador να μην έχει ασκήσει καμία δραστηριότητα για την VERWAY κατά το διάστημα αυτό.

(13) Ο Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να απαντάει σε αιτήματα από τον τύπο σχετικά με την VERWAY, τα εμπορεύματά της, το πλάνο σταδιοδρομίας της VERWAY ή άλλες υπηρεσίες της VERWAY . Ο Brand Ambassador οφείλει να προωθεί άμεσα στην VERWAY όλα τα αιτήματα εκ μέρους του τύπου.

(14) Ο Brand Ambassador οφείλει – στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό – να διασφαλίζει πως χρησιμοποιεί τα δεδομένα πελατών που αποκτά από τις πωλήσεις αποκλειστικά στα πλαίσια της δραστηριότητας για την VERWAY και πως ιδίως αυτά δεν διαβιβάζονται σε άλλους τρίτους ή/και χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες τρίτων.

(15) Ο Brand Ambassador επιτρέπεται να προωθεί πωλήσεις για την VERWAY ή να προσελκύει νέους Brand Ambassador μόνο σε κράτη που έχουν επισήμως εγκριθεί από την VERWAY.

(16) Η VERWAY καθιστά δυνατή την αγορά από τον Brand Ambassador του εμπορεύματος για την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών ή/και για των αναγκών των μελών της οικογενείας του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ένας Brand Ambassador να προβεί ο ίδιος, ή να παρακινήσει μέλη της οικογένειάς του ή άλλους Brand Ambassador ή τρίτους να προβούν σε αγορές εμπορεύματος πέραν της κάλυψης των προσωπικών τους αναγκών, προκειμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει αξιώσεις προμήθειας ή να δημιουργήσει την εντύπωση τέτοιων αξιώσεων ή να «κάνει μία χάρη» σε κάποιο μέλος της οικογένειας του.

(17) Η VERWAY καθιστά δυνατή την αγορά από τον Brand Ambassador του εμπορεύματος για την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών ή/και για των αναγκών των μελών της οικογενείας του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ένας Brand Ambassador να προβεί ο ίδιος, ή να παρακινήσει μέλη της οικογένειάς του ή άλλους Brand Ambassador να προβούν σε αγορές μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων προς ιδία χρήση, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις ποσότητες της ιδίας κατανάλωσης εντός ενός νοικοκυριού. Μέσω μιας εκάστοτε νέας παραγγελίας εμπορευμάτων, ο Brand Ambassador, βεβαιώνει πως τουλάχιστον το 75% της παράδοσης των εμπορευμάτων από την προηγούμενη παραγγελία χρησιμοποιήθηκε για εμπορικούς σκοπούς στα πλαίσια παρουσίασης των προϊόντων και δειγματισμό και πως το ποσοστό από την προηγούμενη παραγγελία που διατηρεί ως απόθεμα δεν υπερβαίνει το 25%. Επιπλέον ο Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων αγορές περισσότερων εμπορευμάτων , από όσα μπορεί να καταναλώσει εντός ενός μήνα σύμφωνα με συνετές εκτιμήσεις.

(18) Ο Brand Ambassador θα αναφέρει έγκαιρα στη διοίκηση της VERWAY, πριν τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, τον τόπο, τον χρόνο και το περιεχόμενο προωθητικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, χρησιμοποιώντας το για τον σκοπό αυτό παρεχόμενο από την VERWAY σύστημα προγραμματισμού εκδηλώσεων. Η VERWAY μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις ή και την ακύρωση της εκδήλωσης, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης και αναγκαίο για τους οργανισμούς πωλήσεων VERWAY και τα μέλη τους.

(19) Η χρήση τηλεφωνικών αριθμών με ειδική χρέωση για την προώθηση της δραστηριότητας ή προϊόντων της VERWAY δεν επιτρέπεται.

(20) Ο Brand Ambassador οφείλει να κοινοποιεί στην VERWAY άμεσα και με ειλικρίνεια παραβιάσεις των κανόνων των Γενικών Όρων Brand Ambassador και των κανόνων δεοντολογίας της VERWAY καθώς και όλων των λοιπών όρων της επιχείρησης.

§ 8 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΘΕΜΙΤΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

(1) Ο πρεσβευτής της μάρκας Verway δεν είναι εξουσιοδοτημένος να διανέμει παρόμοια προϊόντα ή / και υπηρεσίες για άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών μάρκετινγκ, εταιρειών διανομής ή άλλων εταιρειών άμεσης διανομής , παρόμοια προϊόντα ή / και υπηρεσίες. Ο πρεσβευτής μάρκας θα έχει αποκλειστική σχέση εφόσον είναι μέρος του δικτύου της Verway. Αυτό σημαίνει ότι κανένας πρεσβευτής της μάρκας Verway δεν μπορεί, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και έως και 6 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης, να συνάψει την ίδια ή παρόμοια σχέση με τρίτο μέρος στο πλαίσιο της παρούσης Συμφωνίας ή να προσφέρει το αντικείμενο της Συμφωνίας, ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, μόνος ή με τρίτα μέρη ή μέσω τρίτων σε ανταγωνισμό με άλλα μέρη.

(2) Εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο πρεσβευτής μάρκας δεν έχει επίσης άδεια να προσφέρει και να διανέμει προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων εταιρειών σε άλλους πρεσβευτές της μάρκας VERWAY.

(3) Επιπλέον, απαγορεύεται στον πρεσβευτή μάρκας να ζητήσει από άλλους πρεσβευτές της μάρκας VERWAY να διανείμουν άλλα προϊόντα.

(4) Απαγορεύεται επίσης στον πρεσβευτή μάρκας να παραβιάζει οποιεσδήποτε συμφωνίες με άλλους πρεσβευτές μάρκας ή άλλες συμφωνίες διανομής, τις οποίες έχει συνάψει με άλλες εταιρείες, και των οποίων οι όροι εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, μετά τη σύναψη Συμφωνίας πρεσβευτή μάρκας.

§ 9 ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Brand Ambassador οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά της VERWAY και τη δομή της. Στα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά συγκαταλέγονται, ιδίως η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες καθώς και η γενεαλογία των υπαγόμενων στην ιεραρχική διάρθρωση (downline) και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, τα δεδομένα των Brand Ambassador, των πελατών και των συμβεβλημένων συνεργατών, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις της VERWAY, των συνδεόμενων με αυτήν εταιρειών και άλλων προμηθευτών και παρόχων. Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης του Brand Ambassador.

§ 10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BRAND AMBASSADOR / ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

(1) Εάν ένας ενεργός Brand Ambassador πείθει για πρώτη φορά έναν νέο Brand Ambassador να δραστηριοποιηθεί στις πωλήσεις των προϊόντων της VERWAY , τότε ο νέος Brand Ambassador εντάσσεται στη δική διάρθρωση σύμφωνα με το πλάνο σταδιοδρομίας και τις σε αυτό οριζόμενες τοποθετήσεις (προστασία Brand Ambassador), ενώ για την ένταξη ισχύει η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της αίτησης του νέου Brand Ambassador από την VERWAY . Η δυνατότητα αλλαγής της «θέσης τοποθέτησης» ενός άμεσα ή έμμεσα υπαγόμενου συνεργάτη δεν είναι δυνατή.

(2) Η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί σε διαγραφή όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπ. της διεύθυνσης email ενός υπαγόμενου Brand Ambassador από το σύστημά της, σε περίπτωση επιστροφής διαφημιστικών αποστολών, επιστολών ή μηνυμάτων email με τη σημείωση «μετακόμισε», «απεβίωσε»,
«δεν παρελήφθη», «μη γνωστό» κ.ο.κ. και ο στρατολογημένος Brand Ambassador ή ο ανάδοχος δεν προβούν εντός εύλογης προθεσμίας 14 ημερών σε διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων του στρατολογημένου Brand Ambassador. Στον βαθμό που η αδυναμία παράδοσης υλικού προώθησης και πακέτων συνεπάγεται κόστος για την VERWAY, αυτή έχει το δικαίωμα να προβάλλει απαιτήσεις αποζημίωσης, εκτός εάν η λανθασμένη παράδοση συμβεί χωρίς υπαιτιότητα των συνεργατών.

(3) Επιπλέον το «Crosslinesponsoring» αλλά και η απόπειρα πραγματοποίησης του εντός της εταιρείας απαγορεύεται. «Crosslinesponsoring» σημαίνει την απόσπαση ενός φυσικού προσώπου ή μίας κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας που είναι ήδη Brand Ambassador για τη VERWAY και εντάσσονται σε άλλη γραμμή διανομής ή εντός των τελευταίων 12 μηνών είχαν μία σύμβαση Brand Ambassador. Επίσης απαγορεύεται και η χρήση του ονόματος του/της συζύγου, συγγενούς, της εμπορικής επωνυμίας, κεφαλαιουχικών εταιρειών, προσωπικών εταιρειών, καταπιστευτικών εταιρειών ή άλλων τρίτων με σκοπό την παράκαμψη του εν λόγω όρου.

(4) Η παραποίηση των μπόνους απαγορεύεται. Σε αυτήν συγκαταλέγεται ιδίως η αναδοχή Brand Ambassador, οι οποίοι δεν ασκούν στην πραγματικότητα καμία δραστηριότητα για την VERWAY (οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι), όπως και οι φανερές ή κρυφές πολλαπλές εγγραφές, στον βαθμό που αυτό απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται και η χρήση του ονόματος του/της συζύγου, συγγενούς, της εμπορικής επωνυμίας, κεφαλαιουχικών εταιρειών, προσωπικών εταιρειών, καταπιστευτικών εταιρειών ή άλλων τρίτων με σκοπό την παράκαμψη του εν λόγω όρου. Επίσης απαγορεύεται η παρακίνηση τρίτων προς πώληση ή προμήθεια εμπορευμάτων , με σκοπό την επίτευξη μιας καλύτερης θέσης στο πλάνο σταδιοδρομίας, παραποίησης του ομαδικού μπόνους ή άλλης παραποίησης των μπόνους.

(5) Ο Brand Ambassador δεν έχει κανένα δικαίωμα προστασίας της δραστηριότητάς του εντός μιας γεωγραφικής περιοχής.

§ 11 ΟΧΛΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(1) Η παραβίαση για πρώτη φορά των οριζόμενων στο § 7 υποχρεώσεων από τον Brand Ambassador έχει ως επακόλουθο μία γραπτή όχληση από τη VERWAY με προθεσμία 10 ημερών για την αποκατάσταση του παραπτώματος. Ο Brand Ambassador οφείλει να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας όχλησης, ιδίως δε τα δικηγορικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται.

(2) Επισημαίνεται ρητά το § 16 παράγραφος (2), σύμφωνα με το οποίο η VERWAY σε περίπτωση παραβίασης των οριζόμενων στα §§ 8, 9 και 10 (3) και (4), 18 (3) και 19 υποχρεώσεων όπως επίσης και στην περίπτωση μιας ιδιαίτερης βαρύτητας παραβίασης των οριζόμενων στο § 7 υποχρεώσεων, άλλου συμβατικού ή νόμιμου δικαιώματός της, έχει το δικαίωμα να προβεί χωρίς προηγούμενη όχληση σε έκτακτη καταγγελία, όμως κατά τη διακριτικής της ευχέρεια, έχει και το δικαίωμα να προβεί στη λήψη μέτρων όπως ορίζονται στο § 11 (1) στην περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης για πρώτη φορά. Ανεξάρτητα του οριζόμενου στο § 16 παράγραφος (2) δικαιώματος άμεσης, έκτακτης καταγγελίας, η VERWAY έχει το δικαίωμα, σε επιμέρους προαναφερόμενες περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων κατά τη διακριτική της ευχέρεια πριν την κοινοποίηση της έκτακτης καταγγελίας να κοινοποιήσει όχληση κατά την έννοια της παραγράφου (1) και με μειωμένη προθεσμίας επανόρθωσης.

(3) Στην περίπτωση που, μετά την παρέλευση της καθορισμένης στην όχληση προθεσμίας επανόρθωσης, επαναληφθεί ή ίδια ή μία κατ’ ουσία όμοια παραβίαση ή δεν αποκατασταθεί η παραβίαση στην οποία αναφερόταν αρχικά η όχληση, τότε θα καταστεί άμεσα απαιτητή μία οριζόμενη κατά την κρίση της VERWAY – και σε περίπτωση αμφισβήτησης από το αρμόδιο δικαστήριο – συμβατική ποινή. Για τη θεμελίωση της συμβατικής ποινής προκύπτουν πρόσθετα δικηγορικά έξοδα, τα οποία ο Brand Ambassador οφείλει να αναπληρώσει.

(4) Ανεξάρτητα από τη μη εμπρόθεσμη επιβολή συμβατικής ποινής ο Brand Ambassador ευθύνεται επίσης για όλες τις ζημίες που προκληθούν στην VERWAY ως απόρροια μίας παραβίασης υποχρέωσης του Brand Ambassador, εκτός από την περίπτωση που ο Brand Ambassador δεν ευθύνεται για την παραβίαση της υποχρέωσης.

(5) Ο Brand Ambassador απαλλάσσει την VERWAY, από την ευθύνη για την περίπτωση προβολής απαιτήσεων τρίτων λόγω παραβίασης των συμβατικά οριζόμενων υποχρεώσεων ή άλλης παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας από τον Brand Ambassador, με την πρώτη απαίτηση της VERWAY. Ο Brand Ambassador οφείλει ιδίως, να καλύψει όλα τα έξοδα, ιδίως τα έξοδα δικαστηρίου, δικηγόρων και αξιώσεων αποζημίωσης δικαστικών, στον βαθμό που επιβαρύνουν τη VERWAY στο πλαίσιο αυτό.

§ 12 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα, ιδίως σε ό,τι αφορά στις μεταβολές της κατάστασης στην αγορά ή/και στη δομή των αδειών, να προβεί σε τροποποίηση των τιμών που καταβάλει στον Brand Ambassador ή των ποσοστών προμηθειών επί των πωλήσεων, του πλάνου σταδιοδρομίας ή των τελών χρήσης στην έναρξη μιας νέας περιόδου πληρωμών. Η VERWAY θα κοινοποιήσει τις τροποποιήσεις στον Brand Ambassador εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν την τροποποίηση. Αυξήσεις τιμών άνω του 5
% ή τροποποιήσεις στο πλάνο σταδιοδρομίας σε βάρος του Brand Ambassador παρέχουν στον Brand Ambassador το δικαίωμα να αντιταχθεί στην τροποποίηση. Στην περίπτωση που δεν αντιταχθεί στις τροποποιημένους όρους εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση, αυτοί καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Για τροποποιήσεις, οι οποίες είναι γνωστές κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης Brand Ambassador δεν υφίσταται υποχρέωση κοινοποίησής τους και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα εναντίωσης του Brand Ambassador. Στην περίπτωση εναντίωσης η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης κατά τον χρόνο θέσης των τροποποιημένων ή συμπληρωμένων όρων συναλλαγών σε ισχύ.

§ 13 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ

Είναι οποτεδήποτε δυνατή η ανάκληση με μελλοντική ισχύ όλων των δωρεάν διαφημιστικών μέσων και λοιπών παροχών της VERWAY.

§ 14 ΑΜΟΙΒΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

(1) Ως αμοιβή για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση και τη δραστηριότητά του ο Brand Ambassador λαμβάνει με την επίτευξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, προμήθειες καθώς και άλλες ανταμοιβές, οι οποίες, συμπ. της εκάστοτε απαιτούμενης προϋπόθεσης, προκύπτουν από το πλάνο σταδιοδρομίας της VERWAY. Όλες οι απαιτήσεις προμηθειών απορρέουν από το πλάνο σταδιοδρομίας στην εκάστοτε ισχύουσα του έκδοση, στο οποίο ο Brand Ambassador έχει πρόσβαση μέσω του Back Office του, και το οποίο μπορεί να βλέπει στο Back Office κάθε φορά. Με την πληρωμή της αμοιβής καλύπτονται όλα τα έξοδα του Brand Ambassador για τη διατήρηση και την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτά δεν έχουν καθορίζονται συμβατικά ξεχωριστά.

(2) Μία επιτυχής διαμεσολάβηση κατά την έννοια του (1) της παρούσας σύμβασης υφίσταται μόνο στην περίπτωση, η σύναψη συμβατικής σχέσης μεταξύ πελάτη και VERWAY έχει τεθεί σε ισχύ και ο πελάτης δεν έχει προβεί σε ανάκληση του αιτήματός του για τη σύναψη μίας σύμβασης, ιδίως δε βάσει των διατάξεων που διέπουν τις εξ’ αποστάσεως ή τις κατ’ οίκον πωλήσεις. Επίσης, μία απαίτηση αμοιβής θεμελιώνεται μόνον εφόσον η πληρωμή εκ μέρους του πελάτη πιστωθεί στον λογαριασμό της VERWAY και πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις πληρωμής.

(3) Καμία αξίωση προμήθειας δεν θεμελιώνεται ιδίως, εάν
α.) ο πελάτης κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης,
β.) υπάρξει νομικά έγκυρη καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη γ.) η παραγγελία του πελάτη πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία,
δ.) η VERWAY δεν κάνει δεκτή τη σύμβαση,
ε.) έχουν υποβληθεί λανθασμένες ή μη πλήρεις παραγγελίες πελατών. Επίσης, δεν θεμελιώνεται καμία απαίτηση στις περιπτώσεις δόλιας διαμεσολάβησης, είτε αυτή απορρέει από δόλιες ή καταχρηστικές ενέργειες του πελάτη, του Brand Ambassador ή των βοηθών εκπλήρωσης του τελευταίου.

(4) Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα, πριν την πρώτη πληρωμή των προμηθειών να ζητήσει από τον Brand Ambassador να ανεβάσει ως αποδεικτικό της ταυτότητάς του ή στην περίπτωση κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιρειών της ταυτότητας του/των προσώπων που ενεργούν αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, του διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης στο Back Office της VERWAY. Στην περίπτωση κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιρειών ή εγγεγραμμένων εμπόρων η VERWAY διατηρεί επιπρόσθετα το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή αντιγράφου αποσπάσματος της τρέχουσας εγγραφής στο εμπορικό μητρώο (όχι προγενέστερο από έναν μήνα).

(5) Αρχικά ο Brand Ambassador θεωρείται από τη VERWAY ως μικροεπιδευματίας. Με την κοινοποίηση του αριθμού φορολογικού του μητρώου και της υποβολής μίας βεβαίωσης της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται θα ενημερώσει άμεσα τη VERWAY , εάν καταστεί στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας υπόχρεος για την απόδοση ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) ή υπερβεί το όριο απαλλαγής από την υποχρέωση ως μικρός επιχειρηματίας. Επισημαίνεται ρητά, πως η VERWAY συμμετέχει ως προς την απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο καθεστώς αντίστροφης χρέωσης (Reverse Charge).

(6) Οι προμήθειες του Brand Ambassador πιστώνονται καθημερινά σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (eWallet) και εξ’ αιτίας του δικαιώματος υπαναχώρησης του πελάτη, ο Brand Ambassador μπορεί να μεταφέρει το πιστωτικό υπόλοιπο στον τραπεζικό του λογαριασμό οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της 21ης ημέρας από την αγορά του εμπορεύματος από τον πελάτη (ή να παραγγείλει νέο εμπόρευμα).

(7) Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν πως δεν υφίσταται ή δεν μπορεί να διεκδικηθεί καμία απαίτηση, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το οριζόμενο στην παρούσα σύμβαση. Με την καταβαλλόμενη προμήθεια εξαντλούνται όλες οι απαιτήσεις του Brand Ambassador, ιδίως όλα οι δαπάνες ταξιδίου, σίτισης, γραφείου, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή άλλα έξοδα για διαφημιστικά υλικά, όπως επίσης και κάθε άλλη δαπάνη σχετίζεται με την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Με την καταβολή της αμοιβής σύμφωνα με την (1) εξαντλούνται επίσης όλες οι απαιτήσεις αποζημίωσης για τις υπηρεσίες του Brand Ambassador, ιδίως δε για την ανάπτυξη και διατήρηση του αποθέματος του Brand Ambassador, του πελατολογίου όπως επίσης και των δυνατοτήτων επέκτασης στην αγορά που απορρέουν από αυτό και υφίστανται κατά την έννοια μιας προκαταβολής για αυτό, έτσι ώστε στην περίπτωση λύσης της σύμβασης, ανεξάρτητα από ποιο συμβαλλόμενο μέρος και για ποια αιτία αυτή συμβεί, η VERWAY καμία υποχρέωση δεν έχει να καταβάλει αποζημιώσεις ή αξιώσεις αντισταθμιστικών οφελημάτων, όποια κι εάν είναι η νομική αιτία. Επισημαίνεται ρητά το § 16 (5).

(8) Η VERWAY έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης στα πλαίσια των όσων ο νόμος ορίζει. Επίσης η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης της πληρωμής προμηθειών, εάν πριν την πρώτη καταβολή δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα από τους όρους της σύμβασης ή τις νομικές διατάξεις έγγραφα. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος παρακράτησης πληρωμών προμηθειών εκ μέρους της VERWAY ισχύει πως έχει συνομολογηθεί πως ο Brand Ambassador δεν διατηρεί ουδεμία αξίωση καταβολής τόκων για το διάστημα της παρακράτησης της προμήθειας.

(9) Η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό απαιτήσεων που η VERWAY διατηρεί έναντι του Brand Ambassador με δικές του απαιτήσεις. Ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα συμψηφισμού, εφόσον οι ανταπαιτήσεις έχουν βεβαιωθεί αδιαμφισβήτητα ή τελεσίδικα.

(10) Αποκλείεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων του Brand Ambassador που απορρέουν από συμβάσεις Brand Ambassador, εφόσον δεν υφίσταται νομική υποχρέωση περί του αντιθέτου. Η επιβάρυνση της σύμβασης με απαιτήσεις τρίτων δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται νομική υποχρέωση περί του αντιθέτου.

(11) Ο Brand Ambassador οφείλει να υποβάλλει σε έλεγχο τις πληρωμές το συντομότερο δυνατό και αναφέρει άμεσα στην VERWAY πιθανές ενστάσεις. Όλες οι απαιτήσεις προμηθειών προκύπτουν από το εκάστοτε ισχύον πλάνο σταδιοδρομίας, στο οποίο ο Brand Ambassador έχει πρόσβαση μέσω του Back Office του, και το οποίο μπορεί να δει στο Back Office.Λανθασμένες προμήθειες, μπόνους ή άλλες πληρωμές πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στην VERWAY εντός 60 ημερών από την πραγματοποίηση της λανθασμένης πληρωμής. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται πως οι προμήθειες, τα μπόνους ή άλλες πληρωμές έχουν καταστεί αποδεκτές.

(12) Οι προμήθειες εκκαθαρίζονται, λαμβανομένων υπόψη από την VERWAY των τρόπων πληρωμής και αποπληρωμής, μηνιαίως κατόπιν ρητού αιτήματος του Brand Ambassador. Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα καταβολής μέσω εμβάσματος προμηθειών μόνο εφόσον συμπληρώνεται το ελάχιστο συνολικό ποσό των 50,00 €. Στην περίπτωση μη επίτευξης του ελάχιστου ορίου πληρωμών, οι απαιτήσεις παραμένουν στον επιχειρηματικό λογαριασμό που τηρεί η VERWAY για τον Brand Ambassador καταβάλλονται κατά τον επόμενο μήνα στον Brand Ambassador, εφόσον έως τότε έχει επιτευχθεί το ελάχιστο όριο πληρωμών.

§ 15 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BRAND AMBASSADOR

(1) Στην περίπτωση που ο Brand Ambassador δεν καταθέσει τα ζητούμενα παραστατικά εντός 30 ημερών από τον χρόνο που λάβει γνώση των απαιτήσεων πληρωμής των αμοιβών ή/και των προκαταβολών προμηθειών ή άλλων πληρωμών, η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί σε προσωρινό αποκλεισμό του Brand Ambassador στο σύστημα VERWAY μέχρι την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων/παραστατικών. Το διάστημα ενός αποκλεισμού δεν παρέχει στον Brand Ambassador το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης και δεν θεμελιώνει καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων που έχει ήδη καταβάλει για το αρχικό σετ (starterset) ή άλλη αξίωση αποζημίωσης, εκτός εάν ο Brand Ambassador δεν ευθύνεται για τον αποκλεισμό.

(2) Για κάθε περίπτωση όχλησης για μη υποβληθέντα έγγραφα pp. κατά την έννοια του (1) μετά την απόφαση του αποκλεισμού η VERWAY έχει δικαίωμα να προβάλει αξιώσεις αποζημίωσης για τα έξοδα που συνεπάγεται η διαδικασίας της όχλησης.

(3) Οι αμοιβές ή/και οι προκαταβολές προμηθειών ή άλλες πληρωμές, η καταβολή των οποίων δεν είναι δυνατή για τους ανωτέρω λόγους καταχωρίζονται από την VERWAY ως μη έντοκες προβλέψεις και παραγράφονται το αργότερο εντός των νόμιμων προθεσμιών παραγραφής.

(4) Ανεξάρτητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (1) αιτίες αποκλεισμού η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αποκλεισμό εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ιδίως δε, η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα, να προβεί σε αποκλεισμό της πρόσβασης του Brand Ambassador στο Backoffice και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα της VERWAY χωρίς προθεσμίας προειδοποίησης, εφόσον ο Brand Ambassador παραβιάσει τις αναφερόμενες στα §§ 7 – 9 και § 10 παρ. 3 και 4 υποχρεώσεις ή άλλη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο αποκλεισμός παραμένει έως την εξάλειψη της παραβίασης της υποχρέωσης σε συνέχεια σχετικής όχλησης της VERWAY. Στον βαθμό που πρόκειται για σοβαρή παραβίαση υποχρέωσης, η οποία συνεπάγεται μια έκτακτη καταγγελία της συμβατικής σχέσης, ο αποκλεισμός παραμένει μόνιμα.

§ 16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Η σύμβαση Brand Ambassador συνομολογείται με αόριστη διάρκεια και μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με προειδοποίηση δύο εβδομάδων έως το τέλος ενός μήνα.

(2) Ανεξάρτητα από την αιτία λύσης της παραγράφου (1), αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να προβούν σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης Brand Ambassador για σοβαρούς λόγους. Έναν σπουδαίο λόγο καταγγελίας εκ μέρους της VERWAY συνιστά η παραβίαση μίας από τις αναφερόμενες στο § 7 υποχρεώσεις, εφόσον ένας Brand Ambassador δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην υποχρέωση επανόρθωσης κατά την έννοια του § 11 παράγραφος (1) ή μετά από την επανόρθωση, επαναλάβει ανάλογη παραβίαση σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση παραβίασης των οριζόμενων στα §§ 8, 9 και 10 (3) και (4), 18 (2) ή 19 υποχρεώσεων όπως επίσης και στην περίπτωση παραβίασης ιδιαίτερης βαρύτητας του § 7 ή άλλου συμβατικού ή νόμιμου δικαιώματος της, η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί χωρίς προειδοποίηση σε έκτακτη καταγγελία.
Επιπλέον, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνιστά βάσιμο λόγο πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης η ένταξη του εκάστοτε άλλου μέρους στην πτωχευτική διαδικασία, ή η απόρριψη της ένταξης λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων, ή η κήρυξη από το εκάστοτε άλλο μέρος αδυναμίας πληρωμών ή η κατάθεση από αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την αδυναμία πληρωμών. Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας υφίσταται με την επιφύλαξη περαιτέρω απαιτήσεων.

(3) Η VERWAY έχει επιπλέον το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης Brand Ambassador, εάν ο Brand Ambassador δεν προβεί εντός το αργότερο διαστήματος 6 μηνών από την εγγραφή στις απαιτούμενες ενέργειες κατά την έννοια του § 14 (4) ή εάν ο Brand Ambassador παραμείνει ανενεργός για διάστημα που υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η VERWAY οφείλει, ωστόσο, να ενημερώσει 15 ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης της έκτακτης καταγγελίας τον Brand Ambassador μέσω email (στην καταχωρισμένη στο σύστημα διεύθυνση email) ή στο Back Office του για την επικείμενη διαγραφή, έτσι ώστε ο Brand Ambassador να έχει τη δυνατότητα εντός της εν λόγω προθεσμίας των 15 ημερών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

(4) Επίσης η VERWAY έχει τη δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης Brand Ambassador, εφόσον ο Brand Ambassador δεν καταβάλει το ετήσιο τέλος αδείας χρήσης και συντήρησης κατά την έννοια του § 6 (2), ενώ η VERWAY παρακρατεί απευθείας από το πιστωτικό υπόλοιπο προμηθειών το τέλος αδείας χρήσης και συντήρησης κατά την έννοια του § 6 (2), εφόσον αυτό υφίσταται. Η VERWAY οφείλει, ωστόσο, να ενημερώσει 15 ημέρες πριν την έκτακτη καταγγελία σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τον Brand Ambassador μέσω email (στην καταχωρισμένη στο σύστημα διεύθυνση email) ή στο Back Office του, για την επικείμενη διαγραφή, έτσι ώστε ο πρέσβης της μάρκας να έχει τη δυνατότητα, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

(5) Με την επιφύλαξη ενός άλλου, ειδικού, εγγράφως αποτυπωμένου όρου, μετά τη λύση μίας σύμβασης η σύναψη μιας νέας σύμβασης είναι δυνατή μόνον μετά την παρέλευση προθεσμίας τουλάχιστον 12 μηνών.

(6) Με τη λύση της σύμβασης ο Brand Ambassador δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της είσπραξης προμηθειών. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μέσω αυτού κατά τον δεδομένο χρόνο. Οι αξιώσεις επί αυτών των προμηθειών δεν θίγονται από αυτό. Επιπλέον με τη λύση της σύμβασης ο Brand Ambassador δεν δικαιούται να προβάλει καμία αξίωση διακανονισμού εμπορικής αντιπροσώπευσης, εφόσον ο Brand Ambassador σύμφωνα με το § 4 (1) δεν είναι εμπορικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του εμπορικού κώδικα.

(7) Οι καταγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνο εγγράφως, ενώ μία τακτική όσο και μία έκτακτη καταγγελία μπορεί σύμφωνα με τα (3) και (4) όχι όμως σύμφωνα με το (2) να υποβάλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(8) Στην περίπτωση που ένας Brand Ambassador διεκδικεί ταυτόχρονα άλλες, ανεξάρτητες από τη σύμβαση Brand Ambassador παροχές από την VERWAY όπως π.χ. τη χρήση κατά την έννοια του § 6 (2) ή την μόνιμη προμήθεια εμπορευμάτων , οι εν λόγω παροχές παραμένουν σε ισχύ χωρίς να θίγονται από τη λύση της σύμβασης Brand Ambassador εκτός εάν με τη λύση της σύμβασης ο Brand Ambassador απαιτήσει ρητά τον τερματισμό τους. Εάν ο Brand Ambassador εξακολουθήσει μετά τη λύση της σύμβασης να προμηθεύεται παροχές από την VERWAY, τότε θα θεωρείται κανονικός πελάτης.

§ 17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ BRAND AMBASSADOR ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(1) Ως αυτόνομος, ανεξάρτητος επιχειρηματίας, ο Brand Ambassador είναι ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων άρθρο 4 εδάφ. 7 ΓΚΠΔ αναφορικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και υποβάλει σε επεξεργασία στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, των προσωπικών δεδομένων πελατών. Ως εκ τούτου ο Brand Ambassador οφείλει να διασφαλίζει πως η επεξεργασία, η διατήρηση και η καταστροφή αυτού του είδους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων συμπ. του ΓΚΠΔ και του αναθεωρημένου ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG-Neu). Ιδίως ο Brand Ambassador οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες σε ό,τι αφορά στη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση (συμπ. του σκοπού της χρήσης) των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και, εφόσον απαιτείται, να εξασφαλίζει μία γραπτή συγκατάθεση από αυτούς στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων των πελατών από τον Brand Ambassador και μετά από την επιτυχημένη διαμεσολάβηση (όπως για σκοπούς ενημέρωσης για νέα προϊόντα).

(2) Επίσης ως ο ίδιος υπεύθυνος κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, ο Brand Ambassador οφείλει ιδίως να ενημερώσει του εργαζόμενους του σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση τους με τις εν λόγω διατάξεις.

(3) Ο Brand Ambassador οφείλει να διασφαλίζει πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα δεδομένα πελάτη των τελικών πελατών που περιέρχονται σε γνώση του δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, θα αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται, πέραν από τον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

(4) Κατά τ’ άλλα παραπέμπουμε στα όσα ορίζονται στο § 21 της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

§ 18 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ / ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ BRAND AMBASSADOR

(1) Η VERWAY μπορεί οποτεδήποτε να μεταβιβάσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει ή επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού σε τρίτους, εφόσον ο αγοραστής τηρεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

(2) Στην περίπτωση που μία νέα, εγγεγραμμένη ως Brand Ambassador κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία επιθυμεί να ορίσει έναν νέο εταίρο, αυτό είναι δυνατό με μεταβίβαση ποσοστού των μεριδίων έως 20%, εφόσον ο/οι έως τώρα υφιστάμενος/-οι εταίρος/εταίροι που αιτήθηκε/-αν τη συμβατική συνεργασία παραμείνουν εταίροι. Σε περίπτωση που ένας εταίρος επιθυμεί να αποχωρήσει από μία εγγεγραμμένη ως Brand Ambassador κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία ή επικείμενης μεταβίβασης σε τρίτους των μεριδίων ενός ή περισσοτέρων εταίρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, η εν λόγω πράξη επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης, ενδεχομένως με υποβολή της ανάλογης συμβολαιογραφικής πράξης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης μόνο μετά από προηγούμενη, έγγραφη συγκατάθεση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της VERWAY. Η VERWAY χρεώνει για την επεξεργασία της ως άνω αίτησης ένα διοικητικό τέλος ύψους 25,00 €. Στην περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης της εγγεγραμμένης ως Brand Ambassador κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας.

(3) Ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα μεταβίβασης της διάρθρωσης πωλήσεων μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκ μέρους της VERWAY και της σύμβασης πώλησης ή/και μεταβίβασης στο τρίτο πρόσωπο, όπως επίσης και υποβολή της αίτησης Brand Ambassador του τρίτου στην VERWAY , εφόσον η VERWAY δεν κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης της. Η μεταβίβαση της διάρθρωσης πωλήσεων είναι δυνατή μόνο σε πρόσωπα, τα οποία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν είναι Brand Ambassador στην VERWAY, δεν υπήρξαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες και για τα οποία δεν υπήρξε κατά τους τελευταίους 18 μήνες καμία έκτακτη καταγγελία της σύμβασής τους από την VERWAY. Αντίθετα, η μεταβίβαση ή η πώληση μίας διάρθρωσης πωλήσεων σε υφιστάμενους Brand Ambassador της VERWAY δεν επιτρέπεται. Η έγκριση εκ μέρους της VERWAY εναπόκειται στην επιχειρηματική της κρίση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης της. Ο Brand Ambassador οφείλει να ενημερώνει την VERWAY σχετικά με την πρόθεση μεταβίβασης της διάρθρωσης πωλήσεων του. Η VERWAY έχει στη διάθεση της έναν μήνα χρόνο από την παραλαβή της έγγραφης κοινοποίησης προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης της. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε η μεταβίβαση επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση της VERWAY. Μία πώληση είναι δυνατή μόνο στα πλαίσια μη καταγγελθείσας σχέσης. Στην περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση ή παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων Σύμβασης, αίρεται το δικαίωμα του Brand Ambassador να προβεί σε πώληση της δικής του διάρθρωσης πωλήσεων όπως επίσης και στην περίπτωση ύπαρξης εκκρεμών οφειλών του Brand Ambassador έναντι της VERWAY. Στον βαθμό που ως Brand Ambassador είναι εγγεγραμμένη μία κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία, μία μεταβίβαση της διάρθρωσης διανομής επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρούνται οι περαιτέρω όροι της παρούσας σύμβασης.

(4) Η σύμβαση Brand Ambassador λήγει το αργότερο με τον θάνατο του Brand Ambassador. Η σύμβαση Brand Ambassador μπορεί να κληροδοτηθεί εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Με τον/τους κληρονόμους πρέπει εντός 6 μηνών από τον χρόνο που επέλθει ο θάνατος, να συναφθεί μία νέα σύμβαση Brand Ambassador, με την οποία αναλαμβάνει/-ουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος. Εφόσον ο κληρονόμος ή ένας από τους κληρονόμους είναι ήδη ως φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένος στη VERWAY ως Brand Ambassador, και στον βαθμό που μόνο μία θέση στο πλάνο μάρκετινγκ επιτρέπεται να αποδίδεται ανά φυσικό πρόσωπο, ο κληρονόμος οφείλει να παραδώσει τη θέση που κατείχε έως τότε στη διάρθρωση πωλήσεων της VERWAY ή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του § 18 (3), οφείλει να μεταβιβάσει μία από τις μελλοντικές διαρθρώσεις σύμφωνα με το § 18 (3) σε τρίτο πρόσωπο ή να την παραδώσει, εφόσον η μεταβίβαση δεν είναι δυνατή. Ο θάνατος πρέπει να πιστοποιείται με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Στον βαθμό που υφίσταται διαθήκη στην οποία ορίζεται η κληροδότηση της σύμβασης Brand Ambassador, απαιτείται η υποβολή ενός συμβολαιογραφικά επικυρωμένου αντιγράφου της διαθήκης. Μετά από την άκαρπη παρέλευση προθεσμίας έξι μηνών όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση περιέρχονται στην VERWAY. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία έξι μηνών παρατείνεται κατά εύλογο διάστημα, εφόσον κατά περίπτωση, είναι δυσανάλογα σύντομη για τον ή τους κληρονόμους.

(5) Στην περίπτωση που ένας Brand Ambassador επιθυμεί να ασκεί μελλοντικά τη δραστηριότητά του υπό άλλο όνομα μέσω μίας κεφαλαιουχικής εταιρείας, προσωπικής εταιρείας, ως έγγαμο ζεύγος, ως οντότητα υπό καθεστώς συμφώνου συμβίωσης ή υπό άλλη ονομασία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτό είναι δυνατό μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης, την οποία η VERWAY έχει δικαίωμα να απορρίψει κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

§ 19 ΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΛΥΣΗ

Στην περίπτωση που ένας εγγεγραμμένος ως έγγαμο ζεύγος/ζεύγος με καθεστώς συμφώνου συμβίωσης, κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία Brand Ambassador προβεί σε εσωτερική λύση της οντότητάς του, ισχύει πως και μετά το διαζύγιο, τη λύση ή τον όποιον άλλο τερματισμό των ανωτέρω οντοτήτων παραμένει διαθέσιμη μία μόνο θέση Brand Ambassador. Οι υπό διάσταση ευρισκόμενοι σύζυγοι/μέλη/εταίροι οφείλουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, ορίζοντας τον σύζυγο/το μέλος/τον εταίρο που θα συνεχίσει τη συμβατική σχέση και να ενημερώσουν σχετικά την VERWAY με μία από αμφότερα τα μέρη υπογεγραμμένη και συμβολαιογραφικά επικυρωμένη κοινοποίηση ή με υποβολή της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση εσωτερικής διαμάχης σχετικά με τις επιπτώσεις του χωρισμού, του διαζυγίου, της λύσης ή κατ’ άλλο τρόπο τερματισμού της συμβατικής σχέσης με την VERWAY, η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη καταγγελία, εφόσον μία τέτοια διαμάχη έχει ως συνέπεια την αμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Brand Ambassador, μία παραβίαση των παρόντων Γενικών Όρων Σύμβασης, μία παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή σε δυσανάλογη επιβάρυνση των Down- ή Upline.

§ 20 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

(1) Ο Brand Ambassador παραχωρεί δωρεάν στην VERWAY το δικαίωμα καταγραφής ή/και χρήσης φωτογραφικού ή/και οπτικοακουστικού υλικού, όπως επίσης Hashtag ή παρεμφερών αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την φωτογραφία του, ηχητικών εγγραφών και αποσπασμάτων λόγου στα πλαίσια της λειτουργίας του ως Brand Ambassador. Στον βαθμό αυτό, ο Brand Ambassador αποδέχεται ρητά με τη σύναψη της σύμβασης Brand Ambassador και τη γνώση των παρόντων Γενικών Όρων Συμβαλλομένων Μερών τη δημοσίευση, τη χρήση, την αναπαραγωγή και την τροποποίηση των αποσπασμάτων λόγου, των εγγραφών εικόνας και ήχου ή των Hashtag ή άλλων αναρτήσεων του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(2) Ο Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να παράγει για σκοπούς της πώλησης ή για προσωπική ή επαγγελματική χρήση οπτικοακουστικές ή άλλες εγγραφές εκδηλώσεων, χορηγός των οποίων είναι η VERWAY , καθώς και τηλεδιασκέψεων, εναρκτήριων ομιλιών ή συναντήσεων. Επίσης, ένας Brand Ambassador δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη, έγγραφη έγκριση της VERWAY να καταγράφει, να δημιουργεί ή να συνθέτει οπτικοακουστικές παρουσιάσεις ή να πραγματοποιεί άλλου είδους εγγραφές εκδηλώσεων, εναρκτήριων ομιλιών, τηλεδιασκέψεων ή συναντήσεων της VERWAY.

§ 21 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(1) Ακολούθως παρατίθεται η δήλωση προστασίας δεδομένων για τους Brand Ambassador. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η VERWAY World S.L.U. , όπως αυτή εκπροσωπείται από τον διαχειριστή της, κ. Ilhan Dogan, Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B, 07180 Santa Ponsa, Ισπανία, (εφεξής: VERWAY)

(2) Για τη θεμελίωση αξιώσεων στα πλαίσια της προστασίας των δικαιωμάτων ή σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση, τη συλλογή ή την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

SBS DATA PROTECT GmbH
Thilo Noack

Hans-Henny-Jahn-Weg 49
noack(at)sbs-data.de

(3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δικαιωμάτων δεσμευόμαστε, ως υπεύθυνος φορέας, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταχειριζόμαστε ως εμπιστευτικά. Η συλλογή, η αποθήκευση, η τροποποίηση, η διαβίβαση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή και η χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στη βάση των ισχυουσών νομικών διατάξεων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, τόσο από εμάς όσο και από τους συνεργαζόμενους με εμάς, εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

(4) Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας ή στα πλαίσια της συμμόρφωσης μας με νομική υποχρέωση διατήρησής τους. Δεδομένα, τα οποία υποβάλουμε σε επεξεργασία βάσει δικής σας συγκατάθεσης, αποθηκεύονται από εμάς έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Δεδομένα, τα οποία υποβάλουμε σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των όρων μίας σύμβασης με εσάς, αποθηκεύονται για όσο διάστημα υφίσταται η συμβατική σχέση και ενδεχ. πέραν αυτής, στα πλαίσια της συμμόρφωσης μας με προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υποχρέωση διατήρησής τους. Δεδομένα, τα οποία υποβάλουμε σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων μας, αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα δεν υπερισχύει αυτών το συμφέρον σας για τη διαγραφή των δεδομένων.

(5) Για τη σύναψη μίας σύμβασης ως Brand Ambassador θα χρειαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:
Προσφώνηση, επώνυμο, όνομα, ταχ. διεύθυνση, ενδεχ. επωνυμία, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ/ΦΠΑ, στοιχεία τραπέζης και αποστολής εμβασμάτων. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη θεμελίωση και την εκτέλεση της σύμβασης ως Brand Ambassador. Νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

(6) Ως Brand Ambassador διαθέτετε πρόσβαση στο Backoffice.

α) Σε αυτό το Backoffice σας παρέχεται μία επισκόπηση των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν μέσα από εσάς. Για τον σκοπό αυτό σας παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που πείσατε να προβούν σε παραγγελίες: καθεστώς (πελάτης / Brand Ambassador), επώνυμο, όνομα, email, καθαρή αξία εμπορευμάτων των παραγγελιών του προηγούμενου μήνα, αριθμός μελών ομάδας, χρόνος της τελευταίας online δραστηριότητας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό και την ιχνηλασιμότητα των αξιώσεων προμηθειών. Νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

β) Επίσης στο Backoffice μπορείτε να δείτε μία επισκόπηση της ομάδας. Αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά ανεξάρτητους Brand Ambassador που έχετε στρατολογήσει και υπάγονται σε εσάς. Για τον σκοπό αυτό προβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: καθεστώς (πελάτης/ Brand Ambassador), επώνυμο, όνομα, καθαρή αξία εμπορευμάτων των παραγγελιών του προηγούμενου μήνα, αριθμός μελών ομάδας, χρόνος της τελευταίας online δραστηριότητας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό και την ιχνηλασιμότητα των αξιώσεων προμηθειών. Νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

(7) Για την διεκπεραίωση της καταβολής των προμηθειών χρειαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα: Προσφώνηση, επώνυμο, όνομα, ταχ. διεύθυνση, τραπεζικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό και την ιχνηλασιμότητα των αξιώσεων προμηθειών. Νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

(8) Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας. Επίσης χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία) για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Με τους παρόχους υπηρεσιών έχουν συναφθεί ξεχωριστές συμβάσεις εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων), προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά τα άλλα, τρίτοι που δεν είναι εκτελούντες την επεξεργασία της VERWAY, οφείλουν οι ίδιοι ως υπεύθυνοι κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων να διασφαλίζουν την επεξεργασία των δεδομένων των Brand Ambassador σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

α) Για τον υπολογισμό της προμήθειας διαφοράς των ανεξάρτητων Brand Ambassador της Up-Line γραμμής αναδοχής σας, οι ως άνω πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας καθώς και η επισκόπηση της ομάδας προβάλλονται και στους Brand Ambassador, στην Down-Line γραμμή αναδοχής των οποίων βρίσκεστε. Για τον σκοπό αυτό οι Brand Ambassador από τη δική σας Up-Line γραμμή αναδοχής λαμβάνουν τις εξής πληροφορίες: καθεστώς (πελάτης / Brand Ambassador), επώνυμο, όνομα, email, καθαρή αξία εμπορευμάτων των παραγγελιών του προηγούμενου μήνα, αριθμός μελών ομάδας, χρόνος της τελευταίας online δραστηριότητας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό και την ιχνηλασιμότητα της προμήθειας διαφοράς της Up-Line γραμμής αναδοχής. Νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

β) Για την πραγματοποίηση της παράδοσης διαβιβάζονται το επώνυμο, το όνομα, η ταχ. διεύθυνση, διεύθυνση email και το τηλέφωνο του Brand Ambassador στη μεταφορική εταιρεία.

γ) Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών διαβιβάζονται τα στοιχεία πληρωμής του Brand Ambassador, όπως το όνομα, το επώνυμο, η ταχ. διεύθυνση, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, οι κωδικοί IBAN, BIC πιστωτικών ιδρυμάτων ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

δ) Για τη διεκπεραίωση της τήρησης των βιβλίων διαβιβάζουμε στους συνεργαζόμενους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως δηλαδή όνομα, επώνυμο, ταχ. διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου των Brand Ambassador σε σχέση με παραγγελίες πελατών καθώς και πληρωμές προμηθειών.

ε) Για τους σκοπούς της φιλοξενίας (Hosting) των συστημάτων διακομιστών της εταιρείας μας καθώς και της τεχνικής διαχείρισης των απαραίτητων για την φιλοξενία μηχανογραφικών συστημάτων, είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων σας, από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης με έδρα στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σκωτία και τη Γερμανία. Πρόκειται για τα εξής δεδομένα: Διεύθυνση IP, Log-Files, επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία λογαριασμού, ενδεχ. ΑΦΜ/ΦΠΑ.

στ) Η διαβίβαση των δεδομένων όπως περιγράφεται στο 8 β) πραγματοποιείται στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης με εσάς ως Brand Ambassador, καθώς και την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχεία β και στ ΓΚΠΔ.

(9) Για σκοπούς μάρκετινγκ η VERWAY υποβάλει σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία εσείς καθιστάτε διαθέσιμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς σας ως Brand Ambassador της VERWAY για την εκπλήρωση των σκοπών της συμβατικής σχέσης: φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό, εταιρικά Hashtags ή παρεμφερείς αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνα, φωνητικές εγγραφές ή δηλώσεις/ παραθέματα στα πλαίσια της δραστηριότητάς σας ως Brand Ambassador.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα δημοσιεύονται στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της VERWAY (ιστότοπος Facebook, Instagram, YouTube, Twitter). Για τον σκοπό αυτό τα ως άνω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για διάστημα έως 24 μηνών.

Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης ως Brand Ambassador και πραγματοποιείται στη βάση του άρθρου 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ. Επίσης πραγματοποιείται για τη διατήρηση των έννομων συμφερόντων της VERWAY σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ, δηλαδή για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς.

(10) Με τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο, μέσω του οποίου σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα προϊόντα μας, τις εκδηλώσεις και τις ειδικές προωθητικές ενέργειες.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο χρησιμοποιούμε την λεγόμενη μέθοδο Double-Opt-in. Αυτό σημαίνει πως μετά την εγγραφή σας θα σας στείλουμε ένα μήνυμα email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρίσει, στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε πως επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός 24 ωρών, θα τεθεί φραγή στα στοιχεία σας και μετά από έναν μήνα αυτά θα διαγραφούν. Επίσης αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις ΙΡ που χρησιμοποιείτε και τους χρόνους σύνδεσης και επιβεβαίωσης. Ο σκοπός της διαδικασίας έγκειται στην δυνατότητα απόδειξης και ενδεχ. εξιχνίασης μιας πιθανής παράνομης χρήσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου υποχρεωτική είναι μόνο η καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η καταχώριση περαιτέρω, ιδιαίτερα επισημασμένων δεδομένων είναι οικειοθελής χρησιμοποιείται για την εξατομικευμένη επικοινωνία μαζί σας. Μετά την επιβεβαίωση εκ μέρους σας αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στην αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και να απεγγραφείτε. Μπορείτε να δηλώσετε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε μήνυμα του ενημερωτικού δελτίου ή μέσω email στη διεύθυνση support@verway.ch.

Σας εφιστούμε την προσοχή, στο ότι στα πλαίσια της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αξιολογούμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Για την εν λόγω αξιολόγηση τα αποστελλόμενα μηνύματα email περιέχουν τα λεγόμενα Web-Beacon ή/και Tracking-Pixel, τα οποία είναι αρχεία εικόνων ενός εικονοστοιχείου αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας. Για τις αξιολογήσεις συνδέουμε τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα «Δεδομένα πρόσβασης» και τα Web-Beacon με τη διεύθυνση email σας και μια μοναδική ταυτότητα (ID). Τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή, οι ταυτότητες ID δεν συνδέονται συνεπώς με άλλα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσου συσχετισμού με το πρόσωπό σας. Μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε σε αυτή την καταγραφή (Tracking), κάνοντας κλικ στον ειδικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε email ή ενημερώνοντας μας μέσα από άλλη οδό επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά από μία αποσύνδεση αποθηκεύουμε τα δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και ανωνυμοποιημένα.

Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της παραχωρηθείσας συγκατάθεσής σας καθώς για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της VERWAY, δηλαδή την βελτιστοποίηση της προσφοράς. Νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχεία a, στ του ΓΚΠΔ.

(11) Βάσει των διατάξεων της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας η VERWAY υποχρεούται να αποθηκεύει τα δεδομένα διεύθυνσης και πληρωμής των Brand Ambassador για διάστημα δέκα ετών. Ωστόσο, μετά την παρέλευση δύο ετών η VERWAY θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία, δηλ. τα δεδομένα του Brand Ambassador χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις. Νομική βάση για την εν λόγω αποθήκευση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ. Επίσης, με την πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και την πλήρη πληρωμή των συμφωνημένων τελών, τα δεδομένα του Brand Ambassador διαγράφονται.

(12) Ο Brand Ambassador ως υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα:

 • ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του
 • διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων του
 • περιορισμού της επεξεργασίας
 • εναντίωσης στην επεξεργασία
 • φορητότητας των δεδομένων
 • ανάκλησης της ενδεχ. παραχωρηθείσας συγκατάθεσης με μελλοντική ισχύ

§ 22 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(1) Για ζημίες πέραν της πρόκλησης βλαβών κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας η VERWAY ευθύνεται μόνον, στον βαθμό που αυτές οφείλονται σε δόλο ή σοβαρή αμέλεια ή σε παραβίαση μίας ουσιαστικής συμβατικής υποχρέωσης (π.χ. πληρωμή της προμήθειας με υπαιτιότητα της VERWAY, των εργαζομένων της ή των βοηθών εκπλήρωσης. Αυτό ισχύει και για ζημίες που οφείλονται στην παραβίαση υποχρεώσεων κατά τις διαπραγματεύσεις της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση αθέμιτων ενεργειών. Οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης πέραν αυτών αποκλείεται.

(2) Η ευθύνη για ζημίες πέραν της πρόκλησης βλαβών κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας ή δόλου ή σοβαρής αμέλειας της VERWAY, των εργαζομένων της ή των βοηθών εκπλήρωσης της, περιορίζεται στις κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης τυπικά προβλέψιμες ζημίες και κατά τα άλλα ως προς το ύψος τους στις τυπικές κατά μέσο όρο για το είδος της σύμβασης ζημίες. Αυτό ισχύει και για άμεσες ζημίες, ιδίως για διαφυγόντα κέρδη.

(3) Για ζημίες, οποιουδήποτε τύπου, οι οποίες έχουν ως επακόλουθο την απώλεια δεδομένων στους διακομιστές, η VERWAY δεν φέρει καμία ευθύνη, με εξαίρεση την περίπτωση σοβαρής αμέλειας ή δόλου με υπαιτιότητα της VERWAY, των εργαζομένων ή των βοηθών εκπλήρωσης της.

(4) Τα αποθηκευμένα στη VERWAY περιεχόμενα του Brand Ambassador συνιστούν για την VERWAY ξένες πληροφορίες κατά την έννοια του δικαίου περί τηλεματικής ή/και άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

§ 23 ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

(1) Το πλάνο σταδιοδρομίας της VERWAY και οι περιεχόμενες σε αυτό απαιτήσεις συνιστούν επίσης ρητά αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης Brand Ambassador. Ο Brand Ambassador οφείλει να συμμορφώνεται πάντα τις εν λόγω απαιτήσεις όπως προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση.

(2) Με την αποστολή της αίτησης για τη σύναψη μίας σύμβασης Brand Ambassador στη VERWAY ο Brand Ambassador βεβαιώνει ταυτόχρονα πως έχει λάβει γνώση του πλάνου σταδιοδρομίας της VERWAY το οποίο και αποδέχεται ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

(3) Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση του πλάνου σταδιοδρομίας VERWAY. Η VERWAY θα κοινοποιήσει τις αλλαγές του πλάνου σταδιοδρομίας με εύλογη προθεσμία. Ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην τροποποίηση του πλάνου σταδιοδρομίας. Εφόσον αντιταχθεί, ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης κατά τον χρόνο θέσης της τροποποίησης σε ισχύ. Εφόσον δεν καταγγείλει τη σύμβαση εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης, ο Brand Ambassador αποδέχεται ρητά την τροποποίηση.

§ 24 ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ

Οι ακόλουθοι όροι σύμβασης, παράδοσης και πληρωμής ισχύουν για την πώληση των εμπορευμάτων στους Brand Ambassador, οι οποίοι αγοράζουν τα εν λόγω εμπορεύματα ως επιχειρηματίες με σκοπό τη μεταπώλησή ή τον δειγματισμό σε πελάτες τους, οι οποίοι συνεπώς αγοράζουν από την VERWAY ως επιχειρηματίες. Όλες οι προσφορές της VERWAY είναι μη δεσμευτικές.

(1) Προσφορές, τιμές και αποδοχή παραγγελιών, κείμενα συμβάσεων,
σύναψη σύμβασης, κέρδος-turbo, προσθήκες και μέσα προώθησης
(a) Όλες οι παραγγελίες του Brand Ambassador με σκοπό τη μεταπώληση ή τον δειγματισμό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά τον χρόνο της παραγγελίας τιμοκαταλόγους της VERWAY.
(b) Η παρουσίαση της διαθέσιμης γκάμας των προϊόντων της VERWAY δεν συνιστά καμία δεσμευτική προσφορά αγοράς. Μόνο με την παραγγελία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής παραγγελιών ο Brand Ambassador πραγματοποιεί μία δεσμευτική πρόταση αγοράς στην VERWAY. Στην περίπτωση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (Online-Shop) της VERWAY ο Brand Ambassador υποβάλει παραγγελίες για τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί στο καλάθι αγορών μόνο αφότου κάνει κλικ στο κουμπί «Οριστική αποστολή παραγγελίας». Η κατάρτιση μίας σύμβασης πραγματοποιείται μόνο με την έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας, και μέσω email ή – στον βαθμό που η VERWAY δεν αποστείλει επιβεβαίωση της παραγγελίας – με την παράδοση των εμπορευμάτων από την VERWAY. Η VERWAY αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης και το αποστέλλει στον Brand Ambassador στο email επιβεβαίωσης. Για τις παραγγελίες γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.
(c) Εφόσον μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της παράδοσης προκύψουν λόγων αλλαγών στη νομοθεσία πρόσθετες ή αυξημένες εισφορές, η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ανάλογη αύξηση της τιμής πώλησης.
(d) Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα μερικής αποδοχής των παραγγελιών του Brand Ambassador, με αποκλίσεις ή επιφυλάξεις. Στον βαθμό που η μερική αποδοχή της παραγγελίας δεν είναι αποδεκτή από τον Brand Ambassador, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την VERWAY σχετικά, εντός διαστήματος τριών ημερών από την κοινοποίηση της απόκλισης ή της επιφύλαξης. Σε αυτή την περίπτωση η σύμβαση ισχύει ως μη καταρτισμένη. Σε αντίθετη περίπτωση η αποδοχή της παραγγελίας ισχύει πως έχει εγκριθεί από τον Brand Ambassador. Ανά παραγγελία απαιτείται η συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου αξίας 50,00 € προ φόρων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή.

(2) Όροι παράδοσης
(a) Η παράδοση πραγματοποιείται από το εργοστάσιο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική γραπτή συμφωνία. Όλες οι δεσμεύσεις που αφορούν σε παραδόσεις παρέχονται με την επιφύλαξη της σωστής και έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων στη VERWAY από τους προμηθευτές της. Η πραγματοποίηση μερικών παραδόσεων επιτρέπονται, εκτός εάν δεν είναι αποδεκτές για τον Brand Ambassador. Η τήρηση της υποχρέωσης παράδοσης προϋποθέτει την έγκαιρη και κανονική εκπλήρωση της υποχρέωσης του Brand Ambassador ως παραγγελιοδότη.
(b) Με την παράδοση των εμπορευμάτων στον αξιόπιστο υπεύθυνο παράδοσης ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Brand Ambassador, ενώ η αποστολή του εμπορεύματος πραγματοποιείται πάντα ασφαλισμένη. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς πραγματοποιείται ελλείψει διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας από την VERWAY κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να αναγνωρίζεται καμία ευθύνη ως προς την επιλογή του πλέον οικονομικού ή του ταχύτερου τρόπου μεταφοράς.
(c) Σε περίπτωση επιβάρυνσης της VERWAY με πρόσθετα έξοδα αποστολής εξ’ αιτίας της καταχώρισης λανθασμένων στοιχείων της διεύθυνσης παράδοσης ή του παραλήπτη, τότε ο Brand Ambassador οφείλει να την αποζημιώσει για τα εν λόγω έξοδα, εκτός εάν δεν ευθύνεται αυτός για την λανθασμένη καταχώριση.

(3) Έξοδα αποστολής
Για τα επιμέρους κράτη, στα οποία πραγματοποιούνται παραδόσεις καθώς και τα εκάστοτε αντίστοιχα έξοδα αποστολής ανατρέξτε στις πληροφορίες αποστολής.

(4) Όροι πληρωμής
(a) Εφόσον δεν έχει συνομολογηθεί εγγράφως διαφορετικά, το αντίτιμο της αγοράς καθίσταται άμεσα πληρωτέο κατά την έκδοση του τιμολογίου. Αυτό ισχύει και για τιμολόγια που περιλαμβάνουν μερικές παραδόσεις. Ο Brand Ambassador μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τρόπων πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, Sofortüberweisung (στην Αυστρία EPS), προπληρωμής και PayPal (για τους όρους της Paypal- ανατρέξτε εδώ). Δεν υφίσταται η δυνατότητα μερικών πληρωμών. Μία παράδοση πραγματοποιείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πληρωμής σύμφωνα με τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής. Μία πρόωρη εξόφληση ποσών που εκκρεμούν είναι οποτεδήποτε δυνατή και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Online Office του συνεργάτη.
(b) Όλες οι τιμές νοούνται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
(c) Όλα τα έξοδα αποστολής, ιδίως για έξοδα συσκευασίας, τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα ασφάλισης της μεταφοράς και επίδοσης επιβαρύνουν, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική συμφωνία, τον Brand Ambassador.
(d) Στην περίπτωση καθυστέρησης, όλες οι υποχρεώσεις του Brand Ambassador έναντι της VERWAY καθίστανται άμεσα απαιτητές.Στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ο Brand Ambassador ως επιχειρηματίας οφείλει να καταβάλει τόκους υπερημερίας 8% πλέον του βασικού επιτοκίου στην VERWAY.
(e) Ανεξάρτητα από την στο (δ) αναφερόμενη ελάχιστη ζημία καθυστέρησης, επαφίεται στην VERWAY να αποδείξει μία υψηλότερη ζημία καθυστέρησης όπως και την όποια άλλη ζημία.
(f) Ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα συμψηφισμού, μόνον εφόσον οι ανταπαιτήσεις έχουν βεβαιωθεί αδιαμφισβήτητα ή τελεσίδικα. Επίσης ο Brand Ambassador μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης στον βαθμό που μία ανταπαίτηση βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

(5) Επιφύλαξη κυριότητας
(a) Το εμπόρευμα παραμένει στην κυριότητα της VERWAY έως την πλήρη εξόφλησή του. Στην περίπτωση που η παροχή αποτελείται από επιμέρους παροχές, τότε η επιφύλαξη κυριότητας λήγει μόνο, εφόσον όλες οι σχετιζόμενες με την εν λόγω παραγγελία απαιτήσεις εξοφληθούν από τον Brand Ambassador. Στην περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής ή άλλης αιτίας κατά την έννοια της επιφύλαξης της κυριότητας, η VERWAY έχει το δικαίωμα να πάρει πίσω το εμπόρευμα. Στην επιστροφή του εμπορεύματος από την VERWAY δεν έγκειται καμία υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός εάν η VERWAY το έχει ρητά δηλώσει εγγράφως. Η VERWAY έχει το δικαίωμα, αφότου πάρει πίσω το εμπόρευμα, να προβεί σε διάθεσή του. Τα έσοδα από την πώληση συμψηφίζονται με τις υποχρεώσεις του Brand Ambassador – αφαιρουμένων των εξόδων της πώλησης.
(b) Η πώληση των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύει η επιφύλαξη κυριότητας επιτρέπεται στον Brand Ambassador μόνο στα πλαίσια των κανονικών εμπορικών συναλλαγών. Ο Brand Ambassador δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε ενεχυρίαση των εμπορευμάτων , σε μεταβίβασή τους ως εγγύηση ή σε κατ’ άλλο τρόπο διάθεσή τους, η οποία να θέτει σε κίνδυνο την περιουσία της VERWAY. Ο Brand Ambassador εκχωρεί ήδη την απαίτηση που απορρέει από τη μεταπώληση των υπό επιφύλαξη προϊόντων στην VERWAY , ενώ η VERWAY αποδέχεται ήδη την εν λόγω εκχώρηση. Ο Brand Ambassador παραχωρείται η ανακλητή εξουσιοδότηση καταπιστευματικής είσπραξης των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί στην VERWAY για λογαριασμό της VERWAY και στο όνομά του. Η VERWAY μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω εξουσιοδότηση καθώς και το δικαίωμα μεταπώλησης, εφόσον ο Brand Ambassador καθυστερεί με την εκπλήρωση ουσιαστικών υποχρεώσεων έναντι της VERWAY, όπως η πληρωμή, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια σε είσπραξη της απαίτησης.
(c) Στην περίπτωση κατασχέσεων ή άλλων αξιώσεων τρίτων επί εμπορεύματος που έχει παραδοθεί με επιφύλαξη κυριότητας ο Brand Ambassador οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την VERWAY παραδίδοντάς της τα απαιτούμενα για μία επέμβαση εκ μέρους της έγγραφα (τριτανακοπή κατά το § 771 ZPO). Το ίδιο ισχύει και για άλλου είδους προσβολές των δικαιωμάτων της. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Brand Ambassador οφείλει να επισημάνει εξ αρχής στους τρίτους τα υφιστάμενα επί των προϊόντων δικαιώματα. Στον βαθμό που το τρίτο μέρος δεν μπορεί να καταβάλει αποζημίωση, ευθύνεται ο ίδιος ο Brand Ambassador για την κάλυψη των δικαστικών και εξωδικαστικών εξόδων της αντιδικίας.
(d) Η VERWAY δεσμεύεται να αποδεσμεύσει κατόπιν αιτήματος του Brand Ambassador τις εγγυήσεις που της αναλογούν, εφόσον η πραγματική αξία από την εξαργύρωση των εγγυήσεων της υπερβαίνει τις σχετικές απαιτήσεις κατά ποσοστό άνω του 10%.

(6) Παραχώρηση δικαιώματος υπαναχώρησης
Ο Brand Ambassador υποχρεούται να παραχωρήσει στον πελάτη – εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία – ένα δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις και μετά από μία υπαναχώρηση οφείλει να δεχθεί την επιστροφή των εμπορευμάτων της VERWAY σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει.

(7) Υποχρέωση ελέγχου και αναφοράς ελαττωμάτων, Εγγύηση, Ευθύνη για ελαττώματα
Εγγύηση
(a) Αναφορικά με την εγγύηση ισχύουν οι νομικές διατάξεις, εφόσον στα εδάφια (2) – (5) δεν έχει συνομολογηθεί κάτι διαφορετικό.
(b) Η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων που απορρέουν από την ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ανέρχεται σε 12 μήνες, εφόσον ο Brand Ambassador αγοράζει τα εμπορεύματα ως επιχειρηματίας (§ 14 BGB/γερμ. ΑΚ) και αρχίζει από την παράδοση του πράγματος. Αυτό δεν ισχύει, εφόσον από τον νόμο, ιδίως σύμφωνα με τα §§ 478, 479 παρ. 1 BGB (γερμ. Α.Κ.), προβλέπονται υποχρεωτικά μεγαλύτερες προθεσμίες. Επιπλέον, η μειωμένη προθεσμία παραγραφής δεν ισχύει εφόσον πρόκειται ζημίες από για βλάβη κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας και της παραβίασης ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων (παράδοση και μεταβίβαση κυριότητας του εμπορεύματος) ) όπως και για ζημίες που οφείλονται σε δόλια συμπεριφορά ή σε σοβαρή αμέλεια. Σχετικά ισχύουν οι νομικές διατάξεις περί παραγραφής.
(c) Ο Brand Ambassador οφείλει να εξετάσει αμέσως κατά την παραλαβή το εμπόρευμα και να αναφέρει εγγράφως στην VERWAY οποιαδήποτε ελαττώματα άμεσα, το αργότερο δε εντός 5 εργάσιμων από την παράδοση. Σε αντίθετη περίπτωση το εμπόρευμα θεωρείται πως έχει καταστεί δεκτό και η ευθύνη για εμφανή ελαττώματα αποκλείεται.
(d) Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης η VERWAY έχει το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάσταση του εμπορεύματος ή σε περίπτωση συγκατάθεσης του Brand Ambassador σε μείωση της τιμής ή στην έκδοση πιστωτικού αντί να πραγματοποιήσει μία νέα παράδοση, ενώ οι πιστώσεις και οι λοιπές πληρωμές πραγματοποιούνται πάντα αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι (eWallet) του Brand Ambassador. Μόνο εφόσον η νέα παράδοση δεν πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα της VERWAY ή αποτύχει οριστικά, έχει ο Brand Ambassador το δικαίωμα, στα πλαίσια των προϋποθέσεων της νομοθεσίας να προβεί σε ακύρωση της σύμβασης , να προβάλει απαιτήσεις μείωσης της τιμής ή αποζημίωσης για ζημίες ή/και δαπάνες. Μία νέα παράδοση θεωρείται μετά από μη επιτυχή, δεύτερη προσπάθεια ως αποτυχημένη, εφόσον δεν προκύπτει τίποτα το διαφορετικό, ιδίως από το είδος του εμπορεύματος ή του ελαττώματος ή τις λοιπές συνθήκες. Στην περίπτωση προβολής απαιτήσεων αποζημίωσης για ζημιές ή δαπάνες, η ευθύνη της VERWAY, περιορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο § 9 των πολιτικών της εταιρείας.
(e) Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για συνήθη φθορά λόγω χρήσης. Αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση έναντι της VERWAY μπορεί να προβάλλει μόνο ο Brand Ambassador και δεν είναι εκχωρήσιμες.

(8) Παρακράτηση, συμψηφισμός
Ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα να προβεί σε συμψηφισμό, παρακράτηση ή μείωση της τιμής μόνο υπό τον όρο η ανταπαίτηση έχει βεβαιωθεί τελεσίδικα ή αναγνωριστεί εγγράφως από την εταιρεία VERWAY.

(9) Δυνατότητα συμπληρωματικής εφαρμογής πολιτικών επιχείρησης και των ΓΟΣ
Κατά τα άλλα ισχύουν ως συμπληρωματικά συνομολογημένοι οι λοιποί όροι των Γενικών Όρων Συναλλαγών και σε ό,τι αφορά στους παρόντες όρους σύμβασης, παράδοσης και πληρωμής για την αγορά εμπορευμάτων με σκοπό τη μεταπώληση ή τον δειγματισμό.

§ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση παραγράφονται για αμφότερα τα μέρη εντός 6 μηνών, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει κατά τον χρόνο που η απαίτηση καταστεί πληρωτέα ή κατά τον χρόνο θεμελίωσης της απαίτησης ή αναγνώρισης της απαίτησης. Η ισχύς των νομικών διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτικά μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής δεν θίγεται από αυτό.

§ 26 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

(1) Ισχύει το Δίκαιο του κράτους, στο οποίο η VERWAY έχει την έδρα της, ενώ αποκλείεται η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις. Οι υποχρεωτικές διατάξεις του κράτους, στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο Brand Ambassador δεν θίγονται από αυτό.

(2) Εφόσον ο Brand Ambassador είναι έμπορος, κεφαλαιουχική εταιρεία δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου ή δεν διαθέτει γενική δωσιδικία στο εσωτερικό της επικράτειας ή μεταφέρει μετά τη σύναψη της σύμβασης τη μόνιμη κατοικία του στην αλλοδαπή ή ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του κατά τον χρόνο άσκησης της προσφυγής δεν είναι γνωστός, τόπος δωσιδικίας και εκπλήρωσης είναι η έδρα της VERWAY.

§ 27 ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(1) Η VERWAY έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή / και την κλίμακα αμοιβών κατά την εύλογη κρίση της, ιδίως όταν αυτό απαιτείται από κυβερνητικούς κανονισμούς, αλλαγές στη νομοθεσία ή τη νομολογία.Ο πρεσβευτής μάρκας θα ενημερωθεί μία φορά για τις σχετικές αλλαγές και τα δικαιώματά του κατά τη σύνδεση του στην περιοχή πελατών.

(2) Οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι και Προυποθέσεις αποτελούν μέρος της σύμβασης. Όταν ο πρεσβευτής μάρκας ενημερωθεί για τους τροποποιημένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, μπορεί να αντιταχθεί στην τροποποίηση. Η ένσταση πρέπει να κοινοποιηθεί στη VERWAY εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της ανακοίνωσης για τις αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

(3) Εφόσον οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμβαλλομένων Μερών μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα και σε έναν οποιονδήποτε όρο διαπιστωθούν αντιφάσεις μεταξύ της γερμανικής και της μεταφρασμένης εκδοχής των Γενικών Όρων Συμβαλλομένων Μερών, προτεραιότητα έχει πάντα η γερμανική εκδοχή .

(4) Στην περίπτωση που ένας όρος από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συμβαλλομένων Μερών καταστεί ανίσχυρος ή μη πλήρης αυτό δεν θίγει την ισχύ ολόκληρης της σύμβασης. Ο όρος που έχει καταστεί ανίσχυρος θα πρέπει να αντικαθίσταται από έναν, που είναι ισχυρός και που βρίσκεται πλησιέστερα, ως προς το οικονομικό του αποτέλεσμα, στον όρο που κατέστη ανίσχυρος. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την συμπλήρωση ενός κενού που χρήζει διευθέτησης.

Οι Γενικοί Όροι Συμβαλλομένων Μερών ισχύουν από: 01.11.2020