увод/етични правила

Сърдечно Ви поздравяваме от името на нашата фирма като нов търговски договорен партньор (наричан по-долу Brand Ambassador) и Ви пожелаваме много успехи във Вашата дейност като самостоятелен Brand Ambassador (посланик на марката) VERWAY World S.L.U. , представлявана от управителя г-н Улрих Валтер, Gran Via Salobrar 11/3-B-D, 07180 Santa Ponsa, Испания (наричана по-долу: VERWAY) и преди всичко много радост при пласмента на нашите стоки. При пласмента на нашите стоки и контакта с други хора за нас на първо място е учтивостта и сигурността към потребителите, сериозността, справедливите взаимни отношения, както между нас, така и в цялата сфера на мрежовия маркетинг, парти пласмента или другите директни продажби, както и спазването на законите и добрите практики.

Поради това бихме искали да Ви помолим да прочетете много внимателно следващите етични правила, както и нашите Общи условия за договорните партньори и да направите зададените положения Ваш ежедневен лайтмотив за упражняването на Вашата дейност.

Етични правила за контактуването с потребители

 • Нашите посланици на марката съветват своите посланици на марката честно и прямо, и разясняват евентуални неразбирателства относно стоки, възможността за бизнес или други изказвания по време на консултационен разговор.
 • По време на контакта с клиента посланикът на марката информира потребителя за всички точки, които засягат предлаганите стоки и – по желание на потребителя – възможностите за продажба.
 • Всички информации за стоките трябва да са изчерпателни и на съответстват на истината. На посланик на марката е забранено да прави подвеждащи изказвания или дори обещания под каквато и да било форма във връзка със стоките.
 • Посланик на марката не трябва да посочва твърдения за стоките, техните цени или договорни условия, освен ако те не са били изрично одобрени от VERWAY.
 • Посланиците на марката ще взимат отношение във връзка с търговски цели спрямо потребители само съгласно препоръка, тестови резултати или данни други лица, ако те са оторизирани както от препоръчителя, така и от VERWAY, при което тези отношения трябва да бъдат съответстващи и непреувеличени. Препоръки, тестове и лични референции освен това винаги трябва да имат връзка с възнамеряваната цел.
 • Посланиците на марката трябва да се съобразяват с неопитните в търговско отношение лица и в никакъв случай няма да използват възраст, заболяване или ограничена възможност за преценка, за да ги подведат за сключване на договор.
 • При контакти с така наречените социално слаби или чуждоезични групи от населението посланиците на марката ще се съобразяват с предлагането спрямо техните финансовите възможности и тяхното езиково разбиране, като в частност ще предприемат всичко необходимо, за да избегнат членовете на такива групи направата на несъответстващи поръчки.

Етични правила за контактуването с посланици на марката

 • Посланиците на марката контактуват винаги честно и уважително по между си. Горепосоченото важи също за контактуването с посланици на марката на други конкуренти или на други мрежови маркетинг фирми, парти търговски фирми или други фирми за директни продажби.
 • Не е разрешено на посланиците на марката да агитират посланици на марката на други фирми. Освен това не е позволено на посланиците на марката да насърчават други посланици на марката за смяна на спонсора в рамките на VERWAY.
 • Задълженията на следващите Общи условия за договорни партньори същевременно винаги трябва да се спазват като етични правила.

Етични правила за контактуването с други фирми

 • Спрямо други конкуренти или други фирми от областта на мрежовия маркетинг, парти фирми или други фирми за директно продажби посланиците на марката на VERWAY се отнасят винаги справедливо и честно.
 • Систематични привличания на посланици на марката на други фирми са забранени.
 • Принизяващи, подвеждащи или негласно сравняващи изказвания за стоки или търговски системи на други фирми са забранени.

С оглед на тези етични правила на нашата фирма, сега бихме желали да Ви помолим да се запознаете с Общите условия за договорните партньори на VERWAY.

§ 1 ОБЛАСТ НА ВАЛИДНОСТ

(1) Следващите Общи условия за договорните партньори са съставна част от договора на всеки един посланик на марката между VERWAY World S.L.U. , представлявана от управителя г-н Улрих Валтер, Gran Via Salobrar 11/3-B-D, 07180 Santa Ponsa, Испания (по-долу: VERWAY), имейл: support@verway.com(по-долу: VERWAY) и независимия и самостоятелен посланик на марката. Те трябва да изградят основата за взаимно полезно, справедливо и успешно бизнес отношение.

(2) VERWAY изпълнява своите услуги единствен въз основа на тези бизнес условия.

§ 2 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

(1)   VERWAY е фирма, която чрез мултиканална концепция за пласмент продава висококачествени хранителни продукти, козметични продукти и други потребителски услуги, в частност в областта на здравето, спорта и начина на живот (по-долу: стоки). Посланикът на марката трябва по свой избор да предлага и/или препродава за VERWAY стоките, така че изпълнението на предлагането и/или препродаването на стоките да представлява основата на бизнеса на посланика на марката. За тази дейност не е необходимо посланикът на марката чрез еднократното закупуване на кутията на посланика на марката и заплащането на такса за лиценз и поддръжка с оглед на чл. 6 (2) да извършва финансови разходи, да приема/закупува минимален брой стоки или други услуги от VERWAY  или посланикът на марката да привлича други посланици на марки. Необходима е само регистрация. За своята дейност посланикът на марката получава съответната комисионна за посредничество.

(2)   Допълнително съществува възможността, но не и задължението, за привличане на други посланици на марката. За тази дейност привличащият посланик на марката получава при достигане на необходимата квалификация комисионна върху продуктовия оборот на привлечения

посланик на марката. За привличането, обаче, изрично не се заплаща комисионна. Комисионната, както и видът на нейното изплащане се определят съгласно валидния към момента кариерен план.

(3)   VERWAY предоставя на посланика на марката с успешната регистрация освен инструменти за обучение и персонализирани инструменти за реклама, онлайн административен офис към началната страница (репликиран уеб сайт, чието съдържание не може да се променя), включително право за използване по смисъла на чл. 6 (1), който позволява на посланика на марката, наред с другите неща, да има винаги актуален и обширен преглед на своите обороти, права на комисионна, отчети, както и развития на посланика на марката и наследствените линии.

§ 3 ОБЩИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1)   Сключване на договор е възможно с капиталови дружества, персонални дружества или физически лица, които са навършили 18-годишна възраст и са фирми, които притежават доказателство за търговска дейност (напр. търговско удостоверение (ако е необходимо такова). Сключване на договор от потребители не е възможно. За всяко едно физическо лице, персонално дружество (напр. GbR, OHG, KG) и капиталово дружество (напр. AG, GmbH, Ltd.) се приема само един посланик на марката, като също така физическо лице няма право да се регистрира допълнително като съдружник в персонално дружество или капиталово дружество.

(2)   Ако капиталово дружество подаде заявка за посланик на марката, трябва да се представят копия от съответното извлечение от търговския регистър относно регистрацията, както и идентификационен данъчен номер. Всички съдружници и евентуално съдружниците на съдружниците, ако при някои от съдружниците става въпрос също за капиталово дружество или персонално дружество, трябва да са посочени поименно, да са на минимум 18 години и да подпишат заявката. Съдружниците отговарят съответно лично спрямо VERWAY за поведението на капиталовото дружество.

(3)   При персонални дружества –ако са налични – трябва да се представят копия от съответното извлечение от търговския регистър относно регистрацията, както и идентификационен данъчен номер. Всички съдружници и евентуално съдружниците на съдружниците, ако при някои от съдружниците става въпрос също за капиталово дружество или персонално дружество, трябва

да са посочени поименно, да са на минимум 18 години и да подпишат заявката. Съдружниците отговарят съответно лично спрямо VERWAY за поведението на персоналното дружество.

(4)   Ако се използват формуляри за поръчка или възлагане, то те се считат за съставна част на договора.

(5)   Посланикът на марката може да се регистрира онлайн за започване на своята дейност като посланик на марката при VERWAY. При регистрацията посланикът на марката е задължен да попълни изцяло и правилно заявката за посланик на марката и да я предаде на VERWAY. Освен това посланикът на марката приема чрез съответното активно поставяне на отметката преди предаването на заявката за посланик на марката Общите условия за договорни партньори и ги приема като съставна част на договора.

(6)   VERWAY си запазва правото да отхвърля заявки за посланици на марката по собствена преценка без каквато и да е обосновка.

(7)   В случай на нарушение на посочените в параграфи (1) до (3) и (5) точка 1 задължения, VERWAY има право без предварително предупреждение да прекрати незабавно договора на посланика на марката. Освен това VERWAY  изрично си запазва правото за този случай на прекратяване без предизвестие да повдига допълнителни искове за възстановяване на щети.

§ 4 СТАТУС НА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА КАТО ФИРМА

(1)   Посланикът на марката действа като самостоятелна и независима фирма. При това страните изхождат в единодушие от това, че посланикът на марката в началото ще упражнява това като допълнителна професия. Той не е нито служител, нито търговски представител, франчайз представител или посредник на VERWAY. Не съществуват задания за обороти, задължения за приемане или други дейности. С изключение на договорните отношения посланикът на марката не подлежи на инструкции от страна на VERWAY и носи пълния фирмен риск за своята търговска дейност, включително задължението за поемане на всички свои бизнес разходи. Посланикът на марката трябва – доколкото е необходимо – да уреди и изпълнява своята дейност като редовен търговец.

(2)   Посланикът на марката отговаря като самостоятелна фирма за спазването на съответните законови изисквания, включително на заданията на данъчното и социалното право (напр. получаване на данъчен идентификационен номер или регистрация на своите служители за социално осигуряване, както и за придобиване на право на търговска дейност, ако това е необходимо). До такава степен посланикът на марката гарантира, че всички приходи от комисионни, които той придобива в рамките на своята дейност за VERWAY , ще бъдат редовно обложени по месторегистрация. VERWAY си запазва правото да удържи от договорената комисионна съответната сума за данъци и налози, респ. да поиска възстановяване на щети или възстановяване на разходи, които възникват за него поради нарушение на горепосочените изисквания , освен ако посланикът на марката не отговаря лично за щетите или разходите. От VERWAY не се отчисляват вноски за социални осигуровки за посланика на марката.

§ 5 ПРАВО НА ДОБРОВОЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Вие се регистрирате при VERWAY като фирма и не като потребител, така че Вие нямата законово право на прекратяване. Въпреки това VERWAY Ви предоставя следното право на 14-дневно доброволно прекратяване на договора.

Право на доброволно прекратяване

Вие можете да подадете Вашата декларация за прекратяване на договора в рамките на 14 дни без посочване на причина в писмена форма (чрез писмо или имейл) на посочения в чл. 1 адрес или имейл адрес. Срокът започва с предаването на заявката за посланик на марката. За спазване на срока за прекратяване е достатъчно своевременното изпращане (дата на пощенското клеймо / на имейла) на прекратяването.

Последствия от прекратяването:

След Вашето прекратяване можете да върнете на VERWAY всички придобити от Вас като посланик на марката неотворени и подлежащи на повторна продажба стоки и други платени услуги срещу възстановяване на платените за тях пълни плащания.

Отпадане на прекратяването

Правото на прекратяване отпада, когато посланикът на марката е достигнал право на комисионна още в рамките на срока за прекратяване. Посланик на марката може след прекратяването отново да се регистрира за своята стара позиция чрез друг спонсор при VERWAY. Предпоставка за това е прекратяването на старата позиция на посланика на марката да е било извършено преди минимум 12 месеца и прекратилият договора посланик на марката да не е извършвал дейности за VERWAY през това време.

§ 6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОФИС И НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА / ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЗ И ПОДДРЪЖКА

С регистрацията си при VERWAY посланикът на марката придобива за периода на договора право на използване на предоставен му на разположение административен офис. Правото на използване е просто, несвързано с конкретния административен офис, неподлежащо на прехвърляне право на използване; посланикът на марката няма право на промяна, редакция или друго преоформяне на административния офис, като и няма право на издаване на подлицензи.

§ 7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА

(1)   Посланикът на марката е задължен да защитава своите лични пароли и данни за вход от достъпа на трети лица.

(2)   На посланика на марката е забранено да нарушава конкурентното право при своята дейност, да нарушава правата на VERWAY, фирмените посланици на марката, свързаните предприятия или други трети лица, да обижда трети лица или по друг начин да нарушава важащите закони. При това в частност важи също забрана на неразрешена телефонна реклама и на изпращане на нежелани рекламни имейли, рекламни факсове или рекламни SMS съобщения (Spam).

(3) Специални правила за реклама

(a)   Действията за продажби и пласмент не трябва да заблуждават с комисионни, които се разбират като „премия на глава“ или друга комисионна във връзка със самото привличане на нов посланик на марката, или с предприемане на други действия, които създават впечатлението, че рекламираната търговска система е нарушаваща законите търговска система.

(б)   Действията за продажби и пласмент не трябва да са насочени към непълнолетни или търговски неопитни лица и в никакъв случай не трябва да използват възраст, заболяване или ограничена способност за разсъждение, за да накарат потребителя да сключи договор. При контакти с така наречените социално слаби или чуждоезични групи от населението посланиците на марката ще се съобразяват с предлагането спрямо техните финансовите възможности и тяхното езиково разбиране, като в частност ще предприемат всичко необходимо, за да избегнат членовете на такива групи направата на несъответстващи поръчки.

(в)  Не трябва да се предприемат действия за продажби и пласмент, които са неумерени, незаконни или небезопасни, респ.  които упражняват недопустим натиск върху избраните потребители.

(г)   Посланиците на марката ще взимат отношение във връзка с търговски цели спрямо потребители само съгласно препоръка, тестови резултати или данни други лица, ако те са официално оторизирани както от препоръчителя, така и от VERWAY , при което тези отношения трябва да бъдат съответстващи и непреувеличени. Препоръки, тестове и лични референции освен това винаги трябва да имат връзка с възнамеряваната цел.

(4) Посланиците на марката имат право да използват, създават и разпространяват собствени търговски документи, уеб сайтове, брошури за продукти, етикети на продукти или други създадени от тях мултимедийни и рекламни носители, или да променят посочената им начална страница, но само с изрично, предварително писмено съгласие. В случай че посланиците на марката популяризират продуктите на VERWAY с помощта на други онлайн медии, като социални мрежи (например Facebook или Instagram), онлайн магазини (например Amazon или E-Bay) и/или онлайн блогове или приложения за разговори (например WhatsApp или Snapchat), те могат да предлагат тези продукти единствено на официално посочените и потвърдени от VERWAY цени на дребно, и да използват единствено официалните рекламни послания на VERWAY или да рекламират дейност при VERWAY в качеството на служители. Забранено им е също така да използват името, марките, запазените знаци и други защитени дизайни на VERWAY, включително всякаква употреба в онлайн акаунт / социални мрежи / потребителско име, като профилна снимка в каналите на социалните мрежи (или онлайн акаунти), както и всякаква употреба като ключова дума за Google AdWords, Google AdSense и подобни услуги, както и всякаква употреба като потребителско име в приложения за съобщения.

(5)   Стоките на VERWAY могат да се представят и продават в рамките на важащото право с право на отказ в разговори на четири или повече учи, при домашни партита, събития на онлайн мрежи и/или при онлайн конференции на представителя на марката.

(6)   На представителя на марката е забранено за постоянно да продават или разпространяват по друг начин собствени маркетинг и/или продажни документи на други посланици на марката на VERWAY.

7)   Стоките могат да се презентират от посланика на марката на панаири и специализирани изложения след писмено одобрение на VERWAY.

8)   Посланикът на марката при бизнес отношения не трябва да създава впечатлението, че той действа по поръчка или от името на VERWAY . Освен това той е задължен да се представя като „независим посланик на марката VERWAY“. Интернет страници, хартия за писма, визитни картички, надписи върху автомобили, както и обяви, рекламни документи и други подобни трябва по принцип да имат добавката „независим посланик на марката VERWAY“ и не трябва да съдържат без предварително изрично писмено съгласие означението VERWAY и/или марки, фабрични имена, фирмени означения или други означения на VERWAY. Освен това на посланика на марката е забранено от името на VERWAY или в интерес, респ. от името на фирмата да заявява и  получава кредити, да извършва разходи, да влиза в задължения, да открива банкови сметки, да сключва други договори или да дава други задължаващи декларации на своя воля. На посланика на марката не се дава нито инкасо пълномощно, нито пълномощно да представлява VERWAY спрямо трети лица. Също толкова малко посланикът на марката има право да изпълнява задължения от посреднически сделки.

(9)   Посланикът на марката няма право в търговските отношения да назовава марки на конкурентни фирми с отрицание, с пренебрежение или по друг противозаконен начин, респ. да оценява други фирми отрицателно или снизходително, както и да дава отрицателни, снизходителни или други противозаконни оценки за привличане на посланиците на марката на други фирми.

(10)  Всички презентационни, рекламни, учебни и филмови материали, продуктови етикети и др. (включително цветните снимки) на VERWAY са защитени от авторско право. Вие не можете да използвате даденото чрез договора право на използване на посланика на марката без предварително изрично писмено съгласие на VERWAY  нито за цялостно, нито на частично размножаване, разпространение, обществено оповестяване или обработване.

(11)  Също и използването на обозначението VERWAY и/или на марките, логата, фабричните имена и търговските означения на VERWAY  е разрешено само с изрично предварително писмено съгласие. Това важи също за регистрацията на интернет домейна. VERWAY може да поиска интернет домейните, които използват името VERWAY и/или марки, фабрични имена и търговски отношения, и други обозначения на VERWAY, и чието използване не е било изрично писмено разрешено от VERWAY да бъдат изтрити и/или да бъдат прехвърлени на VERWAY. Чистите разходи за приемане на доставчиците, но не и други разходи или лиценз, или друго обезщетение за домейна, се поемат от VERWAY в случай на приемане. Освен това е забранено регистрирането на собствени марки, фабрични имена и авторски права, които съдържат регистрирани или защитени по друг начин евентуално в друга страна/област марки, продуктови означения, фабрични имена или търговски означения на VERWAY. Горепосочената забрана важи както за идентични, така и а подобни означения или стоки.

(12)  Посланик на марката може след прекратяването отново да се регистрира за своята стара позиция при VERWAY. Предпоставка за това е прекратяването и потвърждението на прекратяването от VERWAY на старата позиция на посланика на марката да е било извършено преди минимум 12 месеца и прекратилият договора посланик на марката да не е извършвал дейности за VERWAY през това време.

(13)  На посланика на марката не е разрешено да отговаря на запитвания от пресата относно VERWAY, нейните стоки, кариерния план на VERWAY или други услуги на VERWAY. Посланикът на марката е задължен незабавно да препраща всички запитвания от пресата към VERWAY.

(14)  Посланикът на марката се задължава – доколкото е възможно – да гарантира, че събраните чрез извършване на продажбите клиентки данни се използват единствено в рамките на неговата дейност за VERWAY и в частност не се препредават и/или използват от други трети лица или за услугите на трети лица.

(15)  Посланикът на марката може да рекламира и продава услуги на VERWAY, както и да печели нови посланици на марката само в такива държави, които официално са били открити от VERWAY.

(16)  VERWAY позволява на посланика на марката закупуването на стоки за лично ползване, респ. за ползване от членовете на семейството. В никакъв случай самият посланик на марката или членовете на неговото семейство не трябва да карат други посланици на марката или други трети лица да закупуват стоки извън рамките на собственото потребление, за да създават по този начин права на комисионна или да „правят услуга“ на член от семейството.

(17)  VERWAY позволява на посланика на марката закупуването на стоки за лично ползване, респ. за ползване от членовете на семейството. В никакъв случай самият посланик на марката или членовете на неговото семейство не трябва да карат други посланици на марката да закупуват продукти в по-големи количества за собствена употреба, които надвишават разумните собствени нужди в рамките на едно домакинство. Чрез съответна нова поръчка на стоки посланикът на марката гарантира, че от предишната поръчка минимум 75 % от доставените стоки са били използвани за търговски цели в рамките на презентациите и продажбата на продукти, и максимум 25 % са налични като складов запас от последната поръчка в неговия склад. Освен това самият посланик на марката или трето лице не може да закупува повече стоки, отколкото по разбираема оценка може да употреби в рамките на един месец.

(18)  Посланикът на марката ще съобщи своевременно мястото, часа и съдържанието на рекламни мероприятия, които са насочени към широката общественост, преди публикуване на поканата на ръководството на VERWAY и ще ги нанесе в предвидената за целта от VERWAY система за планиране на събития. VERWAY може да поиска промени или също отмяна на мероприятието, ако това е необходимо в интерес на фирмата и на търговската организация на VERWAY,както и на нейните членове.

(19)  Използването на подлежащи на таксуване телефонни номера за продажба на услуги или продукти на VERWAY не е разрешено.

(20)  Посланикът на марката е задължен да известява VERWAY незабавно и коректно за нарушения на правилата в Общите изисквания за посланиците на марката и директивите за поведение на VERWAY, както и на всички други изисквания на фирмата.

§ 8 ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ / ПРИВЛИЧАНЕ

(1) Посланикът на марката Verway няма право да разпространява подобни на нейните стоки и/или услуги за други компании, включително маркетингови компании, дистрибуторски компании или други компании за директна дистрибуция, подобни стоки и/или услуги. Посланикът на марката има изключителни отношения, докато е част от мрежата на Verway. Това означава, че никой Посланик на марката Verway няма право, за срока на Договора и до 6 месеца след прекратяването му, да встъпва в същите или подобни отношения с трета страна, както по настоящия договор или да предлага предмета на договора или подобни стоки или услуги, самостоятелно или с трети страни или с посредничеството на трети страни, които са конкуренти на другите страни.

(2) Независимо от посоченото в параграф 1, Посланикът на марката няма право да предлага и разпространява продуктите и услугите на други производители на други Посланици на марката VERWAY.

(3) Освен това, Посланикът на марката няма право да иска от други Посланици на марката VERWAY да разпространяват други продукти.

(4) Също така, Посланикът на марката няма право да нарушава споразумения с други Посланици на марката или други договори за дистрибуция, които е сключил с други компании и чиито разпоредби са все още в сила, като сключи Brand Ambassador Agreement (Договор за Посланик на марката).

§ 9 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Посланикът на марката е задължен на абсолютна конфиденциалност относно търговските и фирмени тайни на VERWAY и относно фирмената структура. Към търговските и фирмени тайни спадат в частност също информации за дейностите на подчинените линии, както и структурата на подчинените линии и съдържащите се вътре информации за посланиците на марката, данни за клиенти и договорни партньори, както и информация за търговските отношения на VERWAY и свързаните с фирмата предприятие и други оператори и доставчици. Това задължение продължава да важи също и след прекратяване на договора за посланик на марката.

§ 10 ЗАЩИТА НА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА / БЕЗ ЗАЩИТА НА ОБЛАСТИ

(1)   На онзи активен посланик на марката, който спечели нов посланик на марката за първи път за продажба на продукти на VERWAY, се причислява новият посланик на марката в неговата структура съгласно кариерния план и регулираните там изисквания за местата (защита на посланика на марката), при което датата и часът на входиране на заявката за регистрация на новия посланик на марката при VERWAY са от значение за причисляването. Възможността за промяна на „позицията на поставяне“ на директно или индиректно спонсориран партньор не е налична.

(2)   VERWAY има право да изтрие всички лични данни, включително имейл адрес на спонсориран посланик на марката от своята система, ако рекламни пратки, писма или имейл бъдат върнати със забележка „сменен адрес“, „починал“,

„не е прието“, „неизвестно“ и др. подобни, и новият

привлечен посланик на марката или спонсорът не коригират в рамките на разумен срок от 14 дни грешните данни на новия привлечен посланик на марката. Ако за VERWAY възникнат разходи за недоставените рекламни пратки и пакети, тя има право да изиска обратно разходите, освен ако грешната доставка не е по ничия вина.

(3)   Освен това спонсорирането на пресечени линии и също опитът за такова в рамките на фирмата е забранено. Спонсориране на пресечени линии означава привличането на физическо лице или на капитално дружество, или на персонално дружество, които вече са били посланици на марката при VERWAY в друга търговска линия или са имали договор за посланик в рамките на последните 12 месеца. До такава степен също е забранено да се използва името на брачен партньор, роднинска връзка, търговско име, капитални дружества, персонални дружества, доверени дружества или други, за да се заобиколи това изискване.

(4)   Манипулации с бонусите са забранени. Към тях спада в частност спонсорирането на посланици на марката, които действително изобщо не упражняват бизнеса на VERWAY (така наречени чучела), както и открити или прикрити многократни регистрации, доколкото това е забранено. До такава степен също е забранено да се използва името на брачен партньор, роднинска връзка, търговско име, капитални дружества, персонални дружества, доверени дружества или други, за да се заобиколи това изискване. Също така е забранено трети лица да се карат да получават или закупуват стоки, за да може по този начин да се постигне по-добра позиция в кариерния план, да се манипулира груповия бонус или да се извърши друга манипулация с бонусите.

(5)   Посланикът на марката няма право на защита на областта.

§ 11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДОГОВОРНА НЕУСТОЙКА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

(1)   При първото нарушение на посочените в чл. 7 задължения на посланика на марката се извършва писмено предупреждение от VERWAY със задаване на срок от 10 дни за отстраняване на нарушението на задължение. Посланикът на марката се задължава да възстанови разходите за предупреждението, особено свързани с предупреждението разходи за адвокат.

(2)   Изрично се обръща внимание на чл. 16, пар. (2), според който VERWAY при нарушение на задълженията съгласно членове 8, 9 и 10 (3) и (4), 18 (3) и 19, както и при особено сериозно нарушение на посочените в чл. 7 задължения, други валидни договорни или законови права има право на предварително предупреждение за извънредно прекратяване, но по свободна преценка има право също на мерки съгласно чл. 11 (1) при първоначално нарушение на задължение. Без оглед на посоченото в чл. 16 параграф (2) право на незабавно извънредно прекратяване VERWAY има правото в отделни случаи при настъпване на едно от горепосочените нарушения на задължения по своя свободна преценка преди да обяви извънредно прекратяване да направи предупреждение по смисъла на параграф (1) със скъсен срок за отстраняване.

(3)   Ако след изтичане на зададения чрез предупреждението срок за отстраняване отново се стигне до същото или подобно по същността си нарушение, или ако първоначално посоченото нарушение не се отстрани, тогава незабавно се дължи определената по преценка на VERWAY и подлежаща на проверка от отговорния съд неустойка по договора. За повдигането на иска за неустойка по договора освен това възникват допълнителни разходи за адвокат, които посланикът на марката е задължен да възстанови.

(4)   Посланикът на марката отговаря без оглед на задействаната неустойка по договора освен това за всички щети, които VERWAY понася поради нарушение на задължение на посланика на марката, освен ако посланикът на марката не отговаря за нарушението на задължението.

(5)   Посланикът на марката освобождава от отговорност VERWAY в случай на претенции от трета страна поради нарушение на някое от договорните задължения или друго нарушение на посланика на марката срещу важащото право, като това трябва да се случи при първото поискване от страна на VERWAY. В частност посланикът на марката се задължава до такава степен да поеме всички разходи, в частност разходи за адвокати, съдилища и възстановяване на разходи, които възникват за VERWAY в тази връзка.

§ 12 КОРИГИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И КОМИСИОННИТЕ

VERWAY си запазва правото, особено с оглед на промени на пазарното положение и/или лицензната структура, да променя цените, които се заплащат от посланика на марката, или причислените към услугите комисионни дялове, кариерния план или таксите за използване към началото на нов счетоводен период. VERWAY ще съобщи за промяната на посланика на марката в рамките на разумен период преди промяната. Увеличения на цените с повече от 5 % или промени на кариерния план за сметка на посланика на марката дават на посланика на марката правото да възрази на промяната. Ако той не възрази на променените условия в рамките на един месец след известяване, тогава те стават съставна част от договора. Известните към момента на сключване на договора на посланика на марката промени не изискват съобщаване и не дават право на възражение на посланика на марката. В случай на възражение VERWAY има право да прекрати извънредно договора към момента, в който трябва да влязат в сила променените или допълващи търговски условия.

§ 13 РЕКЛАМНИ СРЕДСТВА, БЕЗПЛАТНИ МАТЕРИАЛИ

Всички безплатни рекламни средства и други безплатни материали на VERWAY могат да бъдат оттеглени по всяко време с действие за в бъдеще.

§ 14 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОМИСИОННИ И ОТЧИТАНЕ

(1)  Като възнаграждение за успешното посредничество и неговата дейност посланикът на марката получава при достигане на необходимите квалификации комисионни, както и други възнаграждения, които се определят заедно със съответното квалификационно изискване от кариерния план на VERWAY. Всички права на комисионни се определят от съответно валидния кариерен план, който посланикът на марката може да повика в своя административен офис, и който може да се види съответно в административния офис. С плащането на възнаграждението всички разходи на посланика на марката за поддръжката и изпълнението на неговия бизнес са покрити, освен ако специално не е договорено друго.

(2)   Успешно посредничество по смисъла на (1) от настоящия договор е на лице само тогава, когато договорното отношение между клиента на VERWAY е станало валидно и клиентът не е подал заявка за прекратяване на договора, в частност съгласно изискванията на дистанционната търговия или търговията до домашната врата. Право на възнаграждение освен това възниква едва тогава, когато плащането от страна на клиента е било отразено на сметката на VERWAY и всички други предпоставки за изплащане са на лице.

(3)   Право на комисионна не възниква особено тогава, когато

а.) клиентът се е възползвал от правото си на отказ,
б.) договорът е бил оспорен правно валидно от клиента, в.) поръчката на клиента е била осъществена в нарушение на валидното право,
в.) VERWAY откаже приеме на договора,
г.) бъдат подадени грешни и непълни клиентски поръчки. Освен това в случай на измамно посредничество, чрез измамни или зловредни мерки на клиента, на посланика на марката или на неговите помощници за изпълнението, не възниква право на комисионна.

(4) VERWAY си запазва правото да извърши проверка на идентичността на посланика на марката преди първоначалното изплащане на комисионни или при капиталови дружества, или персонални дружества да провери идентичността на представляващото/ите лице/лица чрез качване на копие на документ за самоличност, паспорт или шофьорска книжка в административния офис на VERWAY. При капиталови дружества или персонални дружества, или вписани търговци, VERWAY допълнително си запазва правото да поиска представяне на копие на текущо извлечение от търговския регистър (не по-старо от един месец).

(5) Посланикът на марката първоначално се води като упражняващо малък бизнес лице при VERWAY. Като посочи своя данъчен номер и като представи потвърждение на отговарящата за него финансова служба, той ще информира незабавно VERWAY, когато в рамките на своята търговска дейност избере да плаща данък върху оборота (данък добавен стойност) или надвиши границите за малка фирма. Изрично се обръща внимание на това, че VERWAY по отношение на доказването на данъка върху оборота участва в Reverse Charge процедурата.

(6) Комисионни на посланика на марката се изплащат ежедневно на електронен портфейл и посланикът на марката може да изплати наличността въз основа на правото на възражение на клиента след изтичане на 21. ден от покупката на стоката от клиента по всяко време на своята банкова сметка (или да поръча нови стоки).

(7) Партньорите по договора се договарят, че не съществува и не могат да се повдигат претенции за по-висока от заложената в настоящия договор комисионна. Чрез комисионната се заплащат всички разходи на посланика на марката, в частност всички пътни разходи, разходи за храна, офис разходи, разходи за телефон или други разходи за рекламни материали, както и всички други разходи, които са свързани в изпълнението на договора. Със заплащането на възнаграждението съгласно (1) освен това се заплащат всички услуги на посланика на марката, в частност също за набавяне и поддържане на складовата наличност на посланика на марката, на клиентската стокова наличност, както и на произлизащия от това бъдещ пазарен потенциал и по смисъла на предварителното заплащане, така че в случай на прекратяване на договора, без значение от коя страна и поради каква причина, не трябва да се извършват компенсации и/или претенции за изравняване от каквато и да било правна причина от страна на VERWAY. Изрично се обръща внимание на чл. 16 (5).

(8) VERWAY има право да се възползва от право на обратно задържане в рамките на законовите предпоставки. Освен това VERWAY има право да се възползва от право на обратно задържане поради изплащане на комисионни, ако не всички договорни или законово изисквани документи са на лице преди първоначалното изплащане. За случая на упражняване на правото на обратно задържане на плащания на комисионни от страна на VERWAY се счита за договорено, че посланикът на марката няма право на лихва за периода на задържане на комисионните.

(9) VERWAY има право да погасява задължения на посланика на марката спрямо VERWAY изцяло или частично с дължимите му комисионни. Посланикът на марката има право на компенсация тогава, когато насрещните искове са неоспорени или правно валидни.

(10) Прехвърляния и залагания на искове на посланика на марката във връзка с договори на посланика на марката са изключени, освен ако не се изисква друго от задължителното право. Натоварването на договора с права на трети лица не е разрешено, освен ако не се изисква друго от задължителното право.

(11) Посланикът на марката ще провери връчените му разбивки възможно най-скоро и незабавно ще уведоми VERWAY за евентуални възражения. Всички права на комисионни се получават съгласно съответно валидния кариерен план, който посланикът на марката може да повика в своя административен офис, и съответно може да бъде разгледан в административния офис. Грешни комисионни, бонуси или други плащания трябва да бъдат съобщени писмено на VERWAY в рамките на 60 дни от грешното плащане. След този момент комисионните, бонусите или другите плащания се считат за одобрени.

(12) Комисионните се заплащат с оглед на условията за плащане и начините за плащане на VERWAY ежемесечно по изрично искане на посланика на марката. VERWAY си запазва правото да превежда комисионни едва над обща сума от 50,00 €. В случай че минималният размер за изплащане не бъде достигнат, правата на комисионни продължават да се водят на търговската сметка на посланика на марката при VERWAY и се изплащат на посланика на марката през следващия месец след достигане на минималния размер за изплащане.

§ 15 БЛОКИРАНЕ НА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА

(1)   В случай че посланикът на марката в рамките на 30 дни след уведомяване за изискванията за изплащане на възнагражденията, респ. аванси на комисионни или други плащания, не предостави изискваните доказателства, VERWAY има право на временно блокиране на посланика на марката в системата на VERWAY до момента на предоставяне на необходимите книжа/документи. Периодът на блокиране не дава на посланика на марката право на извънредно прекратяване на договора и не води до право на обратно плащане на вече заплатените стартови комплекти, или на друго право на възстановяване на щети, освен ако посланикът на марката не отговаря за блокирането.

(2)   В случай на предупреждение за непредоставени документи по смисъла на (1) след въвеждане на блокирането VERWAY има право на необходимите за това предупреждение разходи.

(3)   Заплащания, респ. аванси на комисионни или други плащания, които не могат да бъдат изплатени поради горепосочените причини, се осчетоводяват от VERWAY като неподлежащо на олихвяване задължение и изтичат най-късно в рамките на законовите срокове на давност.

(4)   Независимо от посочените в параграф (1) причини за блокиране VERWAY си запазва правото на блокиране поради важна причина. VERWAY се запазва в частност правото, да блокира достъпа на посланика на марката до административния офис и другата система на VERWAY без спазване на срок не предизвестие, ако посланикът на марката е нарушил посочените в членове 7 – 9 и в член 10, параграфи 3 и 4 задължения, или е нарушил друго валидно право. Блокирането се запазва до отстраняване на нарушението на задължението при съответно предупреждение от VERWAY. Ако става въпрос за сериозно нарушение на задължение, което води до извънредно прекратяване на договорното отношение, блокирането остава за постоянно.

§ 16 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

(1)   Договорът на посланика на марката се сключва за неопределено време и може да бъде прекратен от всяка страна със срок на предизвестие от две седмици към края на месеца.

(2)   Без оглед на условията за прекратяване в (1) двете страни имат правото да прекратят договора на посланика извънредно поради важна причина. Важна причина за прекратяване в случай на прекратяване от VERWAY освен това има на лице при нарушение на едно от посочените в чл. 7 задължения, при което посланик на марката не се справи със своето задължение за отстраняване по смисъла на чл. 11 параграф (1) в определения срок или след отстраняване на нарушението в по-късен момент отново се стигне до същото или подобно нарушение. При нарушение на посочените в членове 8, 9 и 10 (3) и (4), 18 (2) или 19 задължения, както и при особено тежко нарушение на посоченото в чл. 7 или на друго валидно договорно или законово право VERWAY има право на извънредно прекратяване на договора без предварително предупреждение. Освен това за всяка страна има на лице извънредна причина за прекратяване, ако срещу другата страна бъде открита процедура по несъстоятелност, или ако откриването е било отказано поради липса на маса, или ако другата страна е неплатежоспособна, или в рамките на наказателно производство е подадена писмена клетвена декларация за неплатежоспособност. Правото на извънредно прекратяване е на лице, без да се засягат други права.

(3)   VERWAY освен това има правото да прекрати извънредно договора на посланика на марката, ако посланикът на марката най-късно 6 месеца след регистрирането не извърши необходимите действия по смисъла на чл. 14 (4) или ако посланикът на марката е бил неактивен в продължение на период от повече от 6 месеца. VERWAY трябва, обаче, 15 дни преди оповестяване на извънредното прекратяване да информира посланика на марката по имейл (на записания в системата имейл адрес) или в неговия административен офис за предстоящото изтриване, така че посланикът на марката да има възможността в рамките на този срок от 15 дни да навакса с необходимите действия.

(4)  Освен това VERWAY има правото да прекрати извънредно договора на посланика на марката, ако посланикът на марката не заплати годишната такса за лиценз и поддръжка по смисъла на чл. 6 (2), при което VERWAY в случай на съответен кредит от комисионни може да изтегли таксата за лиценз и поддръжка по смисъла на чл. 6 (2) непосредствено от този кредит. VERWAY, обаче, най-късно 15 дни преди извънредното прекратяване трябва да информира посланика на марката съгласно изречения 1 и 2 по имейл (на записания в системата имейл адрес) или в неговия административен офис за предстоящото изтриване, така че посланикът на марката да има възможността в рамките на този срок от 15 дни да навакса с необходимите действия.

(5)   След приключването на един договор, освен ако не е изрично договорено писмено в друга разпоредба, е възможно повторно сключване на договор едва след изтичане на срок от минимум 12 месеца.

(6)   С приключването на договора посланикът на марката повече няма право на комисионни плащания. Това не важи за вече успешно предадени към този момент договори. Правото на тези комисионни остава незасегнато. Освен това при приключване на договора посланикът на марката повече няма право на изравнително плащане за търговски представител, защото посланикът на марката съгласно чл. 4 (1) не е търговски представител по смисъла на Търговския закон.

(7)   Известия за прекратяване се приемат само в писмена форма, при което редовно прекратяване, както и извънредно прекратяване съгласно (3) и (4) могат да се извършат по имейл, но съгласно (2) не.

(8)   Ако посланикът на марката едновременно закупува различни, независими от договора за посланик на марката услуги на VERWAY, като напр. използване по смисъла на чл. 6 (2) или постоянно закупуване на стоки, тези услуги не се засягат от прекратяването на договора за посланик на марката, освен ако посланикът на марката не поиска изрично тяхното прекратяване заедно с прекратяването на договора. Ако посланикът на марката след прекратяване на договора продължава да получава услуги на VERWAY, то той се води като нормален клиент.

§ 17 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА

(1) Като самостоятелна, независима фирма посланикът на марката отговаря за всички събрани и обработвани в рамките на неговата търговска дейност лични данни, включително лични данни на клиенти, като самостоятелен отговорен орган по смисъла на законите за защита на данните съгл. чл. 4 цифра 7 от ОРЗД. Поради тази причина посланикът на марката трябва да гарантира, че такива лични данни се обработват, съхраняват и унищожават в пълно съответствие с всички изисквания за защита на данните, включително ОРЗД и Федералния закон за защита на данните – нов (BDSG-Neu). В частност посланикът на марката трябва да информира клиентите за събирането, запаметяването и използването (включително целта на използването) на техните лични данни и при нужда да получи писмено съгласие за това, че посланикът на марката има право да използва данните на клиентите също и след успешното посредничество (евентуално за целите на информиране за нови продукти).

(2) Освен това като единствен отговорник по смисъла на законите за защита на данните, посланикът на марката е задължен да информира своите сътрудници относно важащите изисквания за защита на личните данни и да ги задължи да спазват тези изисквания.

(3) Посланикът на марката се задължава да гарантира, че станалите му известни лични или специфични клиентски данни на крайни клиенти няма да бъдат предавани на трети лица, запаметявани или използвани извън рамките на договорните предписания.

(4) Освен това се обръща внимание на Декларацията за защита на данните в чл. 21.

§ 18 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ / СТРУКТУРАТА / СМЪРТ НА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА

(1)   VERWAY може по всяко време да прехвърля своята търговска дейност или отделни активи на трети лица, стига придобиващото лице да спазва важащото право.

(2)   Ако ново, регистрирано като посланик на марката капитално дружество или персонално дружество иска да приеме нов съдружник, това е възможно при предаване на 20% от дяловете на дружеството, при положение че сегашният/те съдружник/ци, които са заявили партньорството по договора, остават също съдружници. Ако съдружник иска да излезе от регистрирано като посланик на марката капиталово дружество или персонално дружество, или иска да прехвърли дялове на един или повече съдружници в размер на повече от 20 % на трето лице, това действие е допустимо по съответна писмена заявка, евентуално срещу представяне на съответните нотариални свидетелства и в съответствие с настоящия договор, само след предварително писмено съгласие, което е по свободна преценка на VERWAY. VERWAY събира за обработката на горепосочената заявка такса за управление в размер на 25,00 €. Ако това изискване не бъде спазено, тогава VERWAY си запазва правото на извънредно прекратяване на договора на регистрираното като посланик на марката капиталово или персонално дружество.

(3)   Посланикът на марката има право да прехвърли своята търговска структура след предварително писмено съгласие от VERWAY и да сключи договор за продажба и/или прехвърляне с трето лице, както и да предостави договора за посланик на марката на третото лице на VERWAY, овен ако VERWAY не се възползва от принадлежащото й право за предварително изкупуване. Прехвърлянето на търговската структура е възможно само на лица, които към момента на прехвърлянето не са посланици на марката при VERWAY, не са били такива през изминалите 12 месеца и като посланик на марката не са били с прекратяван извънредно от VERWAY договор в рамките на последните 18 месеца. За посланици на марката на VERWAY от друга страна прехвърляне или закупуване на търговска структура не е разрешено. Съгласието от страна на VERWAY, дори и ако те не са се възползвали от своето право на предварително закупуване, подлежи на тяхната свободна фирмена воля. Посланикът на марката е задължен да уведоми писмено VERWAY за възнамеряването прехвърляне на неговата търговска структура. VERWAY има време от един месец след получаване на писменото уведомление, за да се възползва от своето право на предварително изкупуване. Ако това не се случи, тогава прехвърлянето е допустимо след съгласие от страна на VERWAY. Продажба е възможна само при непрекратено отношение. При прекратяване без предизвестие или при нарушение на Общите условия на договора отпада правото на посланика на марката за продажба на собствената търговска организация, както и в случай, че продаващият посланик на марката все още дължи на VERWAY пари. Ако посланикът на марката е регистриран като капиталово дружество или персонално дружество, прехвърляне на търговската структура е възможно само съгласно следващите предпоставки на настоящия договор.

(4)   Договорът на посланика на марката приключва най-късно със смъртта на посланика на марката. Договорът за посланик на марката може да бъде наследен съгласно законовите предпоставки. С наследника/ците трябва в рамките на 6 месеца от настъпване на смъртта да се сключи нов договор за посланик на марката, чрез който влизат в сила правата и задълженията на завещателя. Ако наследникът или един от наследниците като физическо лице вече е регистриран при VERWAY като посланик на марката, тъй като всяко физическо лице може да заема само една позиция в маркетинг плана, наследникът трябва да се откаже от своята досегашна позиция в продажбената структура на VERWAY или, ако са на лице предпоставките на чл. 18 (3), той трябва да прехвърли двете бъдещи продажбени структури съгласно чл. 18 (3) на трето лице, или да се откаже, ако прехвърляне не е възможно. Смъртта трябва да се докаже чрез смъртен акт. Ако има на лице завещание за наследяването на договора на посланика на марката, трябва да се представи нотариално заверено копие на завещанието. След неизползвано изминаване на срок от шест месеца, всички права и задължения от договора се прехвърлят на VERWAY. По изключение шестмесечният срок се удължава с разумен по дължина период от време, ако в единични случай е несъразмерно кратък за наследника/ците.

(5)   В случай че посланик на марката иска да упражнява своята дейност в бъдеще под друго име, чрез капиталово дружество, персонално дружество, като брачна двойка, като вписано съвместно съжителство или под друго наименование поради други причини, това е възможно само след заявка, при което VERWAY по своя свободна преценка има правото да откаже заявката.

§ 19 ПРЕКРАТЯВАНЕ /РАЗТРОГВАНЕ

В случай че регистриран като семейна двойка/вписано съвместно съжителство, капиталово дружество или персонално дружество посланик на марката прекрати вътрешно своето дружество, тогава след раздялата, разтрогването или другото прекратяване на горепосочените дружества остава позиция за само един посланик на марката. Разделящите се брачни партньори/членове/съдружници трябва вътрешно да постигнат съгласие, от кой партньор/член/съдружник ще бъде продължено договорното партньорство и трябва да съобщят това на VERWAY чрез подписано и нотариално заверено съобщение от двете страни или чрез представяне на съответно приложима съдебна заповед. В случай на вътрешен спор относно последствията от раздяла, развод, разтрогване или друго прекратяване във връзка с договорното партньорство при VERWAY, VERWAY си запазва правото на извънредно прекратяване, ако такъв спор води до занемаряване на задълженията на посланика на марката, до нарушение на тези Общи условия за договорните партньори, до нарушение на валидното право, или до неразумно натоварване на подчинените и горните линии.

§ 20 СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТОВЕ В СОЦИАЛНИ МЕДИИ, ФОТОГРАФСКИ И АУДИОВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАПИСИ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

(1)   Посланикът на марката предоставя на VERWAY безплатно правото да записва, респ. използва фотографски и/или аудиовизуални материали, както и специфични фирмени хаштагове или подобни постове в социалните мрежи с негови снимки, гласови записи или изказвания и цитати в рамките на неговата функция като посланик на марката. Във връзка с това посланикът на марката се съгласява изрично чрез подписването на договора за посланик на марката и запознаването с настоящите Общи условия за договорните партньори с публикуването, използването, размножаването и промяната на неговите цитати, записи или хаштагове, както и други постове в социалните мрежи.

(2)   На посланика на марката не е разрешено, за целите на продажба, както и за лична или фирмена употреба, да изготвя аудио, видео или други записи на мероприятия, които са спонсорирани от VERWAY, както и на телефонни конференции, събрания или срещи. Освен това посланик на марката няма право без предварителното писмено съгласие на VERWAY да записва, изготвя или компилира аудио или видео презентации или записи на събития, събрания, телефонни конференции или срещи на VERWAY.

§ 21 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

(1) По-долу ще намерите декларацията за защита на личните данни за посланиците на марката. Отговорен орган за обработката на данните е фирма VERWAY World S.L.U. , представлявана от нейния управител г-нИлхан Доган, Gran Via Salobrar 11/3-B-D, 07180 Santa Ponsa, Испания (наричана по-долу: VERWAY)

(2) За предявяване на претенции за права в рамките на защитата на личните данни или при въпроси относно използването, събирането или обработката на лични данни, моля обърнете се към нашия отговорник за защитата на данните:

SBS DATA PROTECT GmbH
Thilo Noack

Hans-Henny-Jahn-Weg 49
noack(at)sbs-data.de

(3) Ние се задължаваме като отговорен орган съгласно изискванията за защитата на личните данни да защитаваме и третираме конфиденциално Вашите лични данни. Събирането, запаметяването, промяната, прехвърлянето, блокирането, изтриването и използването на Вашите лични данни се извършват въз основа на важащите законови изисквания и в частност на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ние сме взели технически и организационни мерки, които гарантират, че предписанията за защита на данните се спазват както от нас, така също и от нашите външни доставчици на услуги.

(4) Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на съответната цел за обработка или дотогава, докато съхранението подлежи на законов срок за съхранение. Данни, които обработваме въз основа на дадено от Вас съгласие, съхраняваме дотогава, докато оттеглите съгласието си. Данни, които обработваме за изпълнението на договор, съхраняваме толкова дълго, колкото е продължителността на договорното отношение и евентуално след това, ако сме задължени за това поради законови срокове за съхранение. Данни, които обработваме въз основа на наши основателни интереси, съхраняваме дотогава, докато Вашият интерес за изтриване на данните не придобие предимство.

(5) За сключването на договор като представител на марката ние се нуждаем от следните Ваши лични данни:
обръщение, фамилия, малко име, адрес, евент. фирма, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, данъчен номер, банкови данни и данни за превод. Тези информации за необходими за основаване и изпълнение на договора като посланик на марката. Правно основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

(6) Като посланик на марката Вие разполагате с достъп до административен офис.

а) В този административен офис Вие получавате преглед на поръчките, които са направени от Вас. За целта Ви се показват следните информации относно лицата, които са направили поръчка: Статус (клиент/представител на марката), фамилия, малко име, имейл, нето стойност на стоките от поръчките от предния месец, брой на екипните членове, момент на последната онлайн дейност. Тези информации са необходими за пресмятане и проследяване на правата на комисионни. Правно основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

б)    Освен това в административния офис можете да видите преглед на екипа. Там получавате информация за привлечените от Вас независими представители на марката във вашата наследствена линия. За целта Ви се показват следните информации: Статус (клиент/представител на марката), фамилия, малко име, нето стойност на стоките от поръчките от предния месец, брой на екипните членове, момент на последната онлайн дейност. Тези информации са необходими за пресмятане и проследяване на правата на комисионни. Правно основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

(7)   За извършване на плащанията на комисионни се нуждаем от следните данни: обръщение, фамилия, малко име, адрес, банкови данни. Тези информации са необходими за пресмятане и проследяване на правата на комисионни. Правно основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

(8)   Ние предаваме Вашите лични данни само дотолкова на трети лица, доколкото това е необходимо за изпълнението на договора или за защитата на нашите основателни интереси. Освен това ние използваме външни доставчици на услуги (обработващи договора лица) за изпълнението на договора. С доставчиците на услуги са сключени отделни договори за обработка на данните от поръчките, за да се гарантира защитата на Вашите лични данни. Освен това трети лица, които не обработват поръчки на VERWAY, отговарят самостоятелно по смисъла на законите за защита на личните данни и са задължени да обработват данните на посланиците на марката съгласно изискванията на ОРЗД и другите важащи изисквания за защита на данните.

a) За пресмятане на комисионната върху разликата на независимите посланици на марката от тяхната горна линия се показват посочените по-горе информации за техните поръчки, както и преглед на техния екип също на посланиците на марката, които стоят по-долу в тяхната линия. За целта посланиците на марката получават следните информации от тяхната горна линия: Статус (клиент/представител на марката), фамилия, малко име, имейл, нето стойност на стоките от поръчките от предния месец, брой на екипните членове, момент на последната онлайн дейност. Тези информации са необходими за пресмятане и проследяване на комисионната върху разликата на тяхната горна линия. Правно основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.
б) За изпълнение на доставката малкото име, фамилията, адресът, имейл адресът и телефонният номер на посланика на марката се предават на куриерски фирми за изпълнение на доставката.
в) За извършване на плащанията данните за плащане на посланика на марката, а именно малко име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, IBAN и BIC се предават на кредитните институти или посредниците по плащането.
г) За водене на нашето счетоводство ние предаваме лични данни, а именно малко име, фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер на посланиците на марката във връзка с поръчките на клиентите, както и пресмятанията на комисионните, на нашите външни водещи счетоводството изпълнители.
д) За целите на така наречения хостинг на нашите сървърни системи, както и за техническата администрация на необходимите при хостинга ИТ системи, Вашите данни могат да бъдат обработвани от нашите партньори по извършване на услугите със седалища във Франция, Испания, Шотландия и Германия. При това става въпрос за следните данни: IP адрес, файлове със записи, фамилия, малко име, адрес, имейл, телефонен номер, рожден ден, данни за сметката, евент. регистрационен номер по ДДС.
е) Прехвърлянето на данни към посочените в точки 8 б) – д) изпълнители се извършва за изпълнението на договорното отношение с Вас като посланик на марката и за осигуряването на нашите основателни интереси. Правно основание за тези обработки на данни е чл. 6, ал 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД.

9) За маркетинг цели VERWAY обработва следните Ваши данни, които Вие предоставяте в рамките на Вашата дейност като посланик на марката на VERWAY за изпълнението на договорното отношение: снимков и/или аудиовизуален материал, специфични за фирмата хаштагове или подобни постове в социални медии с изображения, гласови записи или изказвания/цитати в рамките на Вашата дейност като посланик на марката.

Тези данни се публикуват на каналите на социалните медии на VERWAY (Facebook страница, Instagram, YouTube, Twitter). За тази цел Вашите горепосочени данни се запаметяват за до24 месеца.

Тази обработка на данни е необходима за изпълнение на договора като посланик на марката и се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД. Освен това тя се извършва за защита на основателни интереси на VERWAY съгл. чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е от ОРЗД, а именно оптимизиране на предлагането.

(10) С вашето съгласие Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин, с който ние Ви информираме за нашите актуални продукти, мероприятия и специални промоции.

За регистрация за нашия бюлетин ние използваме така наречения Double-Opt-in метод. Това означава, че след Вашата регистрация Ви изпращаме имейл на посочения имейл адрес, в който Ви молим за потвърждение, че желаете да Ви изпращаме нашия бюлетин. Ако не потвърдите регистрацията в рамките на 24 часа, Вашите информации се блокират и след един месец се изтриват автоматично. Освен това ние запаметяваме съответно използваните от Вас IP адреси и моментите на регистрация и потвърждение. Целта на метода е да може да се докаже регистрацията и да може да се разясни евентуална злоупотреба с Вашите лични данни.

Задължително въвеждане за препращането на бюлетина е само Вашият имейл адрес. Въвеждането на допълнително, специално маркирани данни е доброволно и се използва, за да можем да се обърнем към Вас лично. След Вашето потвърждение ние запаметяваме Вашия имейл адрес за целите на изпращане на бюлетина.

Вашето съгласие за изпращане на бюлетина можете да оттеглите по всяко време и да спрете да получавате бюлетина. Оттеглянето можете да декларирате по всяко време чрез кликване в наличния в имейла линк или чрез имейл на support@verway.com.

Информираме Ви за това, че при изпращането на бюлетина оценяваме Вашето поведение като потребител. За тази оценка изпращаните имейли съдържат така наречените Web-Beacons или Tracking-Pixel, които представляват файлове с картинки от по един пиксел, които се запаметяват на нашата уеб страница. За оценката ние свързваме посочените в раздела „Данни за достъп“ данни и Web-Beacons с Вашия имейл адрес и индивидуална идентификация. Данните се събират единствено псевдонимизирани, като идентификациите следователно не се свързват с Ваши допълнителни лични данни, като директна връзка с лице е изключена. Така можете по всяко време да възразите на това проследяване, като кликнете върху специален линк, който се предоставя във всеки имейл, или като ни информирате по друг начин за контакт. Информациите се запаметяват дотогава, докато сте абонирани за нашия бюлетин. След отписване ние запаметяваме данните чисто статистически и анонимно.

Тази обработка на данни се извършва на базата на Вашето дадено съгласие, както и за защита на основателните интереси на VERWAY, а именно оптимизирането на предлагането. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква а от ОРЗД.

(11) VERWAY е задължена на базата на търговските и данъчните правни изисквания да съхранява данните за адреса и плащането на представителите на марката за продължителност от десет години. Въпреки това след две години VERWAY извършва ограничение на обработката, т.е. данните на посланика на фирмата се използват само за спазване на законовите задължения. Правно основание за това съхранение е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква в) от ОРЗД. Освен това с пълното завършване на поръчката, към което също принадлежи пълното заплащане на договореното заплащане, се изтриват данните на посланика на марката.

(12) Посланикът на марката като засегнато лице има право на:

 • Информация за обработката на неговите данни
 • Корекция или изтриване на неговите данни
 • Ограничаване на обработката
 • Отказ от обработката
 • Възможност за прехвърляне на данни
 • Оттегляне на неговото евентуално дадено съгласие с действие за в бъдеще време

§ 22 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

(1)   За различни от увреждане на живота, здравето и телесната цялост възникващи щети VERWAY отговаря само тогава, когато те се дължат на умишлени или грубо небрежни действия или на умишлено нарушение на съществено договорно задължение (напр. заплащане на комисионна) от VERWAY, нейните служители или помощници при изпълнението. Това важи също за щети от нарушение на задълженията при действия по договора, както и от извършване на неразрешени действия. Излизаща извън тези граници отговорност за възстановяване на щети е изключена.

(2)   Освен в случаите на увреждане на живота, здравето и телесната цялост или на умишлени действия и груба небрежност от страна на фирма VERWAY, нейните служители или помощници при изпълнението, отговорността е ограничена до обичайните, предвидими при сключването на договора щети и до средния размер на стандартно договаряното за този вид щети обезщетение. Това важи и в случаите на косвени щети, по-специално такива, като пропуснати ползи.

(3)   За щети, без значение от какъв вид, които възникват поради загуба на данни на сървъри, VERWAY не отговаря, освен в случай на грубо небрежна или предумишлена вина на VERWAY, нейните служители или помощници за изпълнението.

(4)   Запаметените при VERWAY съдържания на посланика на марката са чужди информации за VERWAY по смисъла на телемедийното право и/ или друго валидно право.

§ 23 ВКЛЮЧВАНЕ НА КАРИЕРНИЯ ПЛАН

(1)   Кариерният план на VERWAY и съдържащите се вътре данни също са изрично съставна част на договора на посланика на марката. Посланикът на марката трябва винаги да спазва тези задания съгласно съответно валидната версия.

(2)   С изпращането на заявката за сключване на договора за посланик на марката до VERWAY посланикът на марката същевременно гарантира, че той се е запознал с кариерния план на VERWAY и го приема като съставна част на договора.

(3)   VERWAY по всяко време има право на промяна на кариерния договор на VERWAY . VERWAY ще съобщава за промени на кариерния план в рамките на разумен срок. Посланикът на марката има правото да възрази на промяната на кариерния план. В случай на възражение посланикът на марката има право да прекрати договора към момента на влизане в сила на промяната. Ако той не промени договора в рамките на четири седмици от влизане в сила на промяната, посланикът на марката приема изрично промяната.

§ 24 ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПОКУПКАТА НА СТОКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕПРОДАЖБА

Следващите условия на договора, условия за доставка и заплащане важат за продажбата на стоки на посланици на марката, които закупуват тези стоки като фирми за целите на препродажба или предаване на други клиенти, т.е. като фирма при VERWAY. Всички оферти на VERWAY подлежат на промяна.

(1)  Оферти, цени и приемане на поръчки, договорни текстове, сключване на договори, увеличаване на печалбите, надбавки и рекламни средства

(а)  Всички поръчки на посланика на марките за целите на препродажбата или препредаването се извършват съгласно валидните към момента на поръчката ценоразписи на VERWAY.
(б)   Представянето на продуктовия каталог на VERWAY не представлява обвързваща оферта за закупуване. Едва с поръчката след изтичане на процеса на поръчка посланикът на марката VERWAY прави обвързваща оферта за закупуване. Посланикът на марките поръчва при покупки чрез онлайн магазина на VERWAY намиращите се в кошницата за стоки продукти едва след кликване на бутона „Ценово обвързващо изпращане на поръчката“. Договорът влиза в сила едва с писменото потвърждение на поръчката по имейл или – ако VERWAY не предвижда изпращането на потвърждение на поръчката – чрез предаване на стоките от VERWAY . VERWAY запаметява текста на договора и го изпраща на посланика на марката в имейла за потвърждение. За поръчки езикът на договора е немският език.
(в)  Ако между сключването на договора и доставката поради променени правни норми са необходими допълнителни или повишени налози, VERWAY има право да повиши съответно договорената покупна цена.
(г)   VERWAY има право да приема поръчки на посланика на марките само частично, като посочи отклонения или разлики. Ако частичното приемане на поръчката не е приемливо за посланика на марката, той е задължен да информира VERWAY в писмена форма в рамките на три работни дни от съобщението за отклонението или разликата. В този случай за договора се счита, че не е влязъл в сила. В противен случай приемането на поръчката се счита за одобрено от посланика на марката. За всяка поръчка е необходима минимална стойност на поръчката в размер на минимум 50,00 € нето, за да може да се извърши изпращането.

(2)   Условия за доставка

(a)   Освен ако не е договорено друго писмено, доставката се извършва от завода. Всички задължения за доставка подлежат на правилното и своевременно доставяне при VERWAY от доставчиците на продуктите. Частични доставки са допустими, освен ако не са неприложими за посланика на марката. Спазването на задължението за доставка предполага своевременното и правилно изпълнение на задължението за съдействие на посланика на марката като поръчител.
(б)   С предаване на стоките на надеждния доставчик, опасността се прехвърля върху посланика на марката, при което изпращането на стоката винаги е застраховано. Изборът на транспортното средство се извършва при липса на различни писмено споразумение от VERWAY по тяхна преценка, без поемане на отговорност за най-евтината и най-бързата доставка.
(c)  Ако за VERWAY поради посочване на грешен адрес за доставка или на грешен получател възникнат допълнителни разходи за доставка, то тези разходи трябва да се възстановят от посланика на марката, освен ако той не отговаря за грешните данни.

(3)   Разходи за доставка

Отделните държави, до които се извършват доставки, както и съответните разходи за доставка можете да видите в информацията за доставка.

(4)   Условия за плащане

(a)   Покупната цена е дължима незабавно след изготвяне на фактурата, освен ако не е договорено изрично друго. Това важи също за фактури към частични доставки. Като възможности за плащане на разположение на посланика на марката са плащане чрез кредитна карта, незабавен превод (за Австрия EPS), предварително плащане и плащане чрез PayPal (условията за PayPal можете да намерите тук). Частични плащания не са възможни. Доставка се извършва, когато предпоставките за плащането са изпълнени съгласно съответната възможност за плащане. Преждевременно плащане на все още дължими суми за плащане е възможно по всяко време и може да бъде направено чрез партньорския онлайн офис.
(б)  Всички цени се разбират с включен данък върху оборота.
(в)  Всички разходи за доставка, в частност опаковка, транспортни разходи, транспортна застраховка и др., се извършват за сметка на посланика на марката, освен ако не е договорено изрично друго.
(г)   В случай на забавяне всички задължения на посланика на марката спрямо VERWAY стават дължими незабавно. При забавяне на плащането посланикът на марката като фирма е задължен да заплати лихви за забавяне в размер на 8 % над основния лихвен процес на VERWAY .
(д)   Независимо от посочената в точка (г) минимална щета за забавяне незасегнато остава правото на VERWAY да докаже по-висока щета за забавяне, както и други щети.
(е)  Посланикът на марката има право на компенсация само тогава, когато насрещните искове са неоспорени и правно валидни. Освен това посланикът на марката може да упражни право на обратно плащане до такава степен, до каквато насрещен иск се основава върху същото договорно отношение.

(5) Запазване на собствеността

(a)   Стоката остава до пълното й заплащане собственост на VERWAY. Ако услугата се състои от делими услуги, тогава запазването на собствеността изтича едва тогава, когато всички свързани с тази поръчка изисквания са изпълнени от посланика на марката. При забавяне на плащането или друга причина по смисъла на запазване на собствеността VERWAY има право да вземе обратно стоката. При обратното взимане на стоката от VERWAY не става въпрос за отказ от договора, освен ако VERWAY не са декларирали това изрично. VERWAY има право след обратно взимане на стоката да я предаде за рециклиране. Приходите от предаването се приспадат от задълженията на посланика на марката – като се удържат разумни разходи по продажбата.
(б)   Продажба на намиращите се под задължението за запазване на собствеността стоки е разрешена за посланика на марката само в рамките на редовните бизнес отношения. Посланикът на марката няма право да залага стоките, да ги присвоява като гаранция или да извършва други застрашаващи собствеността на VERWAY действия. Посланикът на марката се отказва незабавно от исканията от препродажбата на намиращите се под задължението за запазване на собствеността продукти на VERWAY; VERWAY приема този отказ незабавно. Посланикът на марката е отменимо упълномощен да използва като довереник отстъпените на VERWAY вземания от собствено име за VERWAY . VERWAY може да оттегли това упълномощаване, както и правото за препродажба, ако посланикът на марката се забави с изпълнението на съществени задължения, като например плащането спрямо VERWAY;в случай на оттегляне VERWAY има право незабавно да получи самостоятелно вземането.
(в)  При залагания или друг достъп на трети лица в запазването на собствеността на доставена стока посланикът на марката трябва незабавно да извести писмено VERWAY като посочи необходимите за интервенция документи (възражение на трети лица съгласно чл. 771 на ZPO). Това важи също за нарушения от друг вид. Независимо от това посланикът на марката трябва още предварително да информира третото лица за съществуващите върху продуктите права. Ако третото лице не може да извърши възстановяване на разходите, посланикът на марката отговаря за съдебните и извънсъдебните разходи за правното производство.
(г)   VERWAY се задължава да освободи полагащите й се гаранции по искане на посланика на марката до такава степен, каквато не надвишава реализируемата стойност на гаранциите за подсигурените вземания с повече от 10 %.

(6) Предоставяне на право на отказ

Посланикът на марката се задължава да предостави на клиента – доколкото това е законово необходимо – право на отказ съгласно съответните важащи изисквания и трябва да вземе обратно след отказ стоките на VERWAY съгласно обхвата на законовите изисквания.

(7)  Право на преглед и рекламация, гаранция, отговорност за дефекти, Гаранция

(a)   По отношение на гаранцията важат законовите изисквания, освен ако в точки (2) – (5) не е договорено друго.
(б)   Срокът на давност за искове съгласно отговорността за материални щети е 12 месеца, защото посланикът на марката закупува стоките като фирма (чл. 14 BGB) и започва от предаването на стоката. Това не важи, ако законът предписва задължително по-дълги срокове съгласно чл. 478, 479, ал. 1 BGB. Освен в случаите, в които става въпрос за щети от увреждане на живота, здравето и телесната цялост и на нарушение на основни договорни задължения (предаване и присвояване на стоката) скъсеният срок на давност не важи за щети, които са причинени вследствие на умишлени действия или груба небрежност. Тук важат законовите предписания за сроковете на давност.
(в)  Посланикът на марката трябва да провери стоката незабавно след получаването й и да съобщи за евентуални повреди незабавно, най-късно в рамките на 5 работни дни след доставка, в писмена форма на VERWAY. В противен случай стоката се счита за одобрена и отговорността за очевидни повреди е изключена
(г)   VERWAY има право да смени стоката по време на гаранционния срок или при съгласие на посланика на марката да намали нейната цена, или да направи кредитно плащане вместо заместваща доставка, при което кредитните или другите плащания винаги се извършват само на електронния портфейл на посланика на марката. Само като заместваща доставка не е извършена в рамките на разумно време по вина на VERWAY или такава е била окончателно неуспешна, посланикът на марката има право в рамките на законовите предпоставки да анулира договора, да поиска намаляване на цената или възстановяване на щетите, респ. възстановяване на разходите. Заместваща доставка се счита за неуспешна след неуспешен втори опит, освен ако от вида на стоката или на щетата, или в резултат на други обстоятелства, не се поражда нещо различно. Ако бъдат повдигнати искове за възстановяване на щети или възстановяване на разходи, отговорността на VERWAY е ограничена, както е описано в чл. 9 на фирмените директиви.
(д)   Отговорност за нормално износване е изключена. На гаранционни искове срещу VERWAY има право само посланикът на марката и не подлежат на преотстъпване.

(8) Задържане, компенсация

Посланикът на марката има право на компенсация, на задържане или на намаляване на цената само при условие, че неговата насрещна претенция е била установена като правно валидна или е била призната писмено от фирма VERWAY.

(9) Допълваща приложимост на фирмените директиви и на ОТУ

Освен това се договаря, че допълнителните клаузи на Общите условия за договорните партньори важат също като съставна част на договора за тези условия на договора, условия за доставка и плащане за закупуването на стоки за целите на препродажба или препредаване.

§ 25 ДАВНОСТ

Всички искове от настоящото договорно отношение имат срок на давност за двете страни от 6 месеца, стига това да е законово допустимо. Срокът на давност започва с падежа на претенцията или с момента на възникване на претенцията, или с възможността за разпознаване на претенцията. Законовите разпоредби, които задължително предвиждат по-дълги срокове на давност, остават незасегнати.

§ 26 ПРИЛОЖИМО ПРАВО/ЮРИСДИКЦИЯ

(1)   Важи правото при седалището на VERWAY , като търговското право на ООН е изключено. Задължителните изисквания в страната, където посланикът на марката има постоянен адрес, остават незасегнати.

(2)   Ако посланикът на марката е търговец, капиталово дружество съгласно общественото право или обществено-правно капиталово сдружение, или няма обща юрисдикция в страната, или след сключване на договора премести своето седалище в чужбина, или няма известно седалище към момента на повдигане на претенция, мястото на изпълнение е седалището на VERWAY.

§ 27 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

(1) VERWAY си запазва правото да изменя или допълва настоящите общи условия и/или скалата на възнагражденията по собствена обоснована преценка и по-специално когато това се налага от правителствени постановления, промени в законодателството или в съдебната практика. Посланикът на марката се уведомява еднократно за съответните изменения и за неговите права, когато влезе в своето клиентско пространство.

(2) Изменените общи условия са неразделна част от договора. Когато Посланикът на марката се уведомява за измененията в общите условия, той се уведомява, че има право да възрази срещу измененията. Възражението следва да бъде представено на VERWAY в срок до шест седмици след получаване на уведомлението за изменения в общите условия.

(3) Ако тези Общи условия за договорните партньори бъдат преведени на друг език и има противоречия при което и да е условие между немската и преведената версия на Общите условия за договорните партньори, винаги се счита, че немската версия има предимство.

(4) При невалидност или непълнота на една клауза от тези Общи условия за договорните партньори не е необходим целият договор да бъде невалиден. По-скоро невалидната клауза ще бъде заместена с такава, която е валидна и се приближава до максимална степен до икономическия смисъл на невалидната клауза. Същото важи и за попълването на необходим от корекция пропуск.

Версия на Общите условия за договорните партньори: 01.11.2020