Право на отказ


Вие имате правото в рамките на четиринадесет дни да се откажете от този договор без посочване на причини. Срокът за отказ възлиза на четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте взели или е взел в притежание стоката.

За да упражните Вашето право на отказ, трябва да ни информирате на адрес:
VERWAY World SLU
Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B
07180 Santa Ponsa, Испания
Имейл: service@verway.com

посредством еднозначна декларация (напр. изпратено по пощата писмо, телефакс или имейл) за Вашето решение да се откажете от този договор.

За спазване на срока на отказ е достатъчно да изпратите съобщението относно отказа от договора преди изтичане на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, ние трябва да Ви изплатим обратно всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които произлизат от това, че сте избрали друг начин на доставка, различен от предлаганата от нас, най-изгодна стандартна доставка), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който получим съобщението за Вашия отказ от този договор. За това обратно плащане ние използваме същия начин на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако с Вас не е било договорено изрично нещо друго; в никакъв случай няма да Ви начисляваме допълнителни такси в резултат на това обратно плащане. Ние можем да откажем обратното плащане, докато не получим обратно стоките  или докато не ни представите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое се случва по-ранен момент.

Вие трябва да ни изпратите обратно или да ни предадете обратно стоките  незабавно и във всеки случай в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сте ни уведомили за отказа от настоящия договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките обратно преди изтичане на срока от четиринадесет дни. Вие отговаряте за непосредствените разходи за обратното изпращане на стоките. Вие трябва да заплатите за евентуална загуба на стойност на стоките само тогава, когато за тази загуба на стойност след проверка на целостта, характеристиките и начина на функциониране на стоките се установи, че се дължи на неподходящо боравене със стоките от Ваша страна.

Съществуват законови изключения от правото на отказ (чл. 312ж от Гражданския кодекс BGB), като ние си запазваме правото да се позоваваме на следните разпоредби спрямо Вас:

Право на отказ може да отпадне преждевременно при договори за доставка на запечатани стоки, които от съображения за защита на здравето или от хигиенични съображения не са подходящи за обратно връщане, ако тяхното запечатване е било отстранено след доставката (например при козметични продукти).